Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Unie van Waterschappen blij met kamerbrief stikstofproblematiek

Minister Carola Schouten heeft op 4 oktober namens het kabinet een brief naar de kamer gestuurd over de stikstofproblematiek. De waterschappen zijn met de andere overheden betrokken bij de uitwerking van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek.

4 oktober 2019

In lijn met het advies van de commissie Remkes kunnen projecten met een tijdelijke uitstoot die ecologisch kunnen worden onderbouwd, weer worden vergund. Dat is goed nieuws voor het werk aan keringen, baggerwerkzaamheden en projecten voor gebiedsinrichting.

ADC-toets

Ook blijft de zogenaamde ADC-toets mogelijk. Met de toets moet worden aangetoond dat er geen alternatieven zijn met minder schadelijke effecten in Natura 2000-gebied, en dat de activiteit een dwingende reden dient van groot openbaar belang. Daarbij moet de schade aan de natuur gecompenseerd worden. Veel projecten van de waterschappen vallen in deze categorie, waarbij de mogelijkheid om te compenseren per project zal verschillen. Ook moet het mogelijk blijven om de meekoppelkansen te benutten, zoals fietspaden, recreatieve voorzieningen etc.

Stikstofrechten opkopen

Het kabinet is terecht bezorgd over de mogelijke prijsopdrijvende effecten van extern salderen. Hierbij worden stikstofrechten opgekocht om projecten mogelijk te maken. Als hier geen voorwaarden aan worden gesteld, zullen grote publieke werken duurder worden en daarmee ten koste gaan van andere belangrijke activiteiten.

Gebiedsgerichte aanpak

Verder spreekt het kabinet over een gebiedsgerichte aanpak als het gaat om het nemen van bronmaatregelen en het maken van keuzes. Het Rijk wil graag dat de provincies hierin de regie nemen. Waterschappen benadrukken dat bronmaatregelen op het gebied van stikstof in combinatie moeten worden gezien met bodemdaling, CO2-reductie en klimaatadaptatie. Om deze integraliteit te borgen moeten waterschappen voldoende in positie zijn. De urgentie is hoog, maar bij gebiedsprocessen is zorgvuldigheid geboden.

Kamerbrief stikstofproblematiek

Artikel delen