Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Uitkoop woningen onder hoogspanningsleiding

Minister Kamp (Economische Zaken) probeert een einde te maken aan bewoning loodrecht onder hoogspanningsverbindingen. De minister laat gemeenten op kosten van het rijk woningen aankopen die direct onder een hoogspanningsleiding liggen. Ondanks dit nieuwe aankoopbeleid wordt door de minister benadrukt dat wonen onder een hoogspanningsleiding veilig is. Het plan om woningen aan te kopen is ontstaan vanuit de maatschappelijke wens om eigenaren en bewoners in bestaande situaties tegemoet te komen. De minister heeft een conceptregeling opgesteld waarin de uitkoop van woningen wordt geregeld. In welke gevallen komt een woning voor uitkoop in aanmerking en voor welke prijs?

Herder, Paul
11 november 2016

Nieuws & Achtergrond

Welke woningen worden aangekocht?

Alleen woningen die loodrecht onder een van de lijnen van een hoogspanningsverbinding liggen worden aangekocht. Ligt de woning in een rij woningen? Dan komen, afhankelijk van de kosten van scheiding van de woningen, ook andere woningen in die zelfde rij in aanmerking. Tot slot kan ook een appartementencomplex worden uitgekocht. Alle huiseigenaren die een woning in eigendom hebben die voor aankoop in aanmerking komt, hebben van het ministerie van Economische Zaken een brief gehad. Heeft u geen brief gehad? Dan is de kans groot dat u niet in aanmerking komt voor de uitkoopregeling.

Wat wordt er aangekocht?

Alleen woningen en opstallen die duidelijk gerelateerd zijn aan de betrokken woning worden uitgekocht. Bedrijfsgebouwen komen niet in aanmerking. Daarnaast is de minister van plan om enkel het kadastrale perceel waar de woning op staat te laten verwerven. Alleen indien aangrenzende kadastrale percelen onderdeel uitmaken van de siertuin van de woning kunnen ook die percelen worden aangekocht. Maximaal wordt 5.000 m2 aangekocht. Volgens de minister kan het resterende deel door de eigenaar los worden verkocht.

De koopprijs

De woningen worden niet onteigend, de aankoop vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Aankoop van de woning vindt plaats op grond van een door een taxateur vast te stellen waarde. Bij de waardevaststelling moeten alle voor de waarde van de woning relevante factoren worden meegewogen, inclusief de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding. De woning wordt gewaardeerd op de marktwaarde waarbij de minister benadrukt dat er wordt getaxeerd alsof het een transactie is tussen twee particulieren. De te vergoeden marktwaarde kan op twee manieren worden bepaald. Door gebruik te maken van referenties van recent verkochte woningen kan worden getaxeerd naar de waarde op dat moment. Daarnaast kan de waarde op 1 januari 2011 als uitgangspunt worden gehanteerd waarbij de waarde wordt geïndexeerd naar nu. Indien verplaatsing kostenefficiënter is, kunnen de kosten worden vergoed van de verplaatsing, nieuwe fundering en aansluiting op de riolering en het gas- en elektriciteitsnet.

Wat als de woning is verhuurd?

Voor de uitkoop van een verhuurde woning zal ook de huurder vrijwillig mee moeten werken. De huurder zal een schriftelijke verklaring moeten afleggen dat ingestemd wordt met de beëindiging van de huurovereenkomst. In dat geval komt de huurder in aanmerking voor een verhuisvergoeding. Deze vergoeding bedraagt voor 2016 5.982,-.

Let op!

De regeling kent een looptijd van vijf jaar. De aanvraag moet vóór 1 oktober 2021 zijn ingediend. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente moet de aanvraag bij het Rijk indienen. Meld daarom tijdig bij burgemeester en wethouders dat u gebruik wilt maken van de uitkoopregeling. Wordt de aanvraag door het Rijk niet onder de gewenste voorwaarden ingewilligd of wordt de aanvraag in het geheel geweigerd? Neem dan gerust

contact

met mij op. Naast het college van burgemeester en wethouders heeft ook u belang bij juiste besluitvorming door het Rijk