Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging

Op vrijdag 30 augustus heeft BZK in overleg met marktpartijen een aantal spelregels vastgelegd voor de proefprojecten die de komende tijd zullen worden opgestart. Doel van de spelregels is om – vooruitlopende op de start van de regiegroep die de proefprojecten gaat begeleiden – meer duidelijkheid te geven over de manier van samenwerken in proefprojecten zodat de projecten op korte termijn kunnen starten. Afgesproken is tevens om te starten met een landelijke begeleidingsgroep voor de proefprojecten. Zodra deze aan de slag is zal er meer informatie beschikbaar komen over de wijze waarop projecten kunnen worden aangemeld.

6 september 2019

De spelregels zijn vastgelegd in de volgende documenten:

  • Implementatieplan v3.1 20190827 is het in 2017 door de stuurgroep opgestelde implementatieplan is geactualiseerd en aangepast aan de stand van zaken

  • Memo spelregels proefprojecten DEFINITIEF 20190906 bevat randvoorwaarden en spelregels voor de uitvoering van proefprojecten, afgestemd op het Bestuursakkoord en het implementatieplan. De spelregels zijn tot stand gekomen in overleg met instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers en vertegenwoordiging van het bevoegd gezag (VBWTN).

  • P502 Toetskader toelating instrument 20190904 DEFINITIEF geeft een overzicht van aspecten die in een instrument voor kwaliteitsborging moeten zijn geregeld. Het toetskader is gebaseerd op de Wkb, het conceptbesluit, de toelichting op beiden en het bestuursakkoor
    d tussen VNG en ministerie van BZK.

  • Memo melding en risicobeoordeling Wkb DEFINITIEF 20190906 bevat een nadere toelichting op de vergunningverlening onder de Omgevingswet en de Wkb, inclusief de inhoud van het borgingsplan.

  • Juridische prioriteiten WKB beschrijft een aantal specifieke punten uit de wetgeving, zoals de verschillende dossiers.

De afspraken / memo zijn gebaseerd op de stand van zaken op dit moment. In de komende periode wordt door de gezamenlijke partijen doorgewerkt aan de verder invulling van wet- en regelgeving, de regiegroep (en de daaronder vallend begeleidingsgroep) en de toelatingsorganisatie.

Artikel delen