Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Schade door infrastructurele maatregel? Belangrijke ontwikkeling voor wat betreft het normaal maatschappelijk risico per 1 januari 2019

De afgelopen jaren zijn er door de Minister diverse infrastructurele maatregelen genomen die nadelige financiële gevolgen hebben gehad voor bedrijven. Daarbij kan worden gedacht aan de afsluiting van de Merwedebrug, de haven van Deventer en de Harmsenbrug. Gedupeerde (veelal: weggebonden) ondernemingen die hun schade vergoed wilden krijgen, konden een verzoek om nadeelcompensatie indienen bij de Minister.

19 december 2018

Huidige wijze van bepalen van het normaal ondernemingsrisico

Dergelijke verzoeken worden nu nog beoordeeld aan de hand van de door de Minister vastgestelde Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014. Uit artikel 3a van die Beleidsregel volgt dat bij een tijdelijke infrastructurele maatregel die in de lijn der verwachting lag een drempel voor het normaal ondernemingsrisico wordt gehanteerd van 15% van de normomzet op jaarbasis dan wel 15% van de normkosten op jaarbasis. De schade die onder deze drempel blijft, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Nieuwe wijze van bepalen van het normaal ondernemingsrisico vanaf 1 januari 2019

Een werkgroep waar naast Rijkswaterstaat ook onder meer Transport en Logistiek Nederland en INretail in zaten heeft nagedacht over een alternatieve methode om vast te stellen of de schade valt onder het normaal ondernemingsrisico. Die methode is neergelegd in de

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

. De Minister heeft recent besloten om de voornoemde methode over te nemen. Concreet heeft zij haar Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu op enkele belangrijke punten gewijzigd. De wijzigingen zijn in mijn ogen met name een verbetering voor bedrijven die een hoge normbrutowinstmarge hebben, hetgeen doorgaans het geval is bij ondernemingen met een zware vaste kostenstructuur. Hoe hoger de normbrutowinstmarge, hoe lager de drempel is voor het normaal ondernemingsrisico. Voor een bedrijf met een normbrutowinstmarge van meer dan 65% is het drempelpercentage van de omzetdaling bijvoorbeeld 'slechts' 8%. De achterliggende gedachte is denk ik dat als een bedrijf relatief veel vaste kosten heeft, het een omzetdaling minder goed kan opvangen (door bijvoorbeeld minder in te kopen) en dat er dan ook een lagere drempel moet worden opgeworpen.

Gevolgen voor de gemeentelijke nadeelcompensatieregelingen?

De hierboven kort omschreven nieuwe Beleidsregel is alleen van toepassing op verzoeken om nadeelcompensatie die vanaf 1 januari 2019 bij de Minister worden ingediend. Ik zou mij echter kunnen voorstellen dat daarin opgenomen nieuwe methode voor gemeenten aanleiding zou kunnen zijn om hun eigen nadeelcompensatieregeling aan te passen. Dit zou wat mij betreft een goed voornemen kunnen zijn voor 2019.

Artikel delen