Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Samenwerkingsafspraken NOVI voor gezamenlijke regie ondertekend

Vandaag ondertekenden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en minister Ollongren namens het Rijk de Samenwerkingsafspraken bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de ondertekening onderschrijven de overheden de ambities en principes uit de NOVI en spreken ze af deze gezamenlijk – als één overheid – uit te voeren. Tijdens de NOVI-conferentie op 31 maart worden het hoe en waarom van deze Samenwerkingsafspraken toegelicht.

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 3 maart 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Samenwerkingsafspraken

De laatste tijd klinkt de roep om regie op verschillende ruimtelijke opgaven steeds luider. Dat is waar decentrale overheden en het Rijk antwoord op geven in de Samenwerkingsafspraken. Er wordt uitgelegd wat we verstaan onder regie en gelijkwaardig partnerschap. Daartoe is ook de afspraak gemaakt dat alle overheden vroegtijdig betrokken worden bij de ontwikkeling van instrumenten en financiële arrangementen, zodat we in staat zijn de opgaven in een gebied ook te realiseren. Ook is opgenomen dat overheden elkaar rechtstreeks aanspreken op prestaties, het nakomen van afspraken en de spelregels uit de Samenwerkingsafspraken. Houding en gedrag staan centraal, waarbij indien meer sturing nodig is, het Rijk samenwerkingspartner wordt in de regio.

De ondertekende versie van de Samenwerkingsafspraken vindt u hier

Grote uitdagingen in de fysieke leefomgeving

In Nederland staan we voor grote opgaven. De bouw van één miljoen nieuwe woningen, duurzaam energie opwekken en klimaatverandering vragen veel ruimte. De NOVI beschrijft de urgente opgaven waar Nederland de komende decennia mee te maken krijgt en schetst een kader om keuzes te kunnen maken. Het realiseren van de broodnodige samenhang tussen de opgaven vraagt om een andere manier van werken met een gebiedsgerichte en bestuurlijk grensoverschrijdende aanpak.

Quote Minister Ollongren, namens betrokken departementen:

“De Nationale Omgevingsvisie gaat over de vraag hoe we de beschikbare ruimte in Nederland morgen en overmorgen zo goed mogelijk blijven benutten. Daarbij moeten we rekening houden met klimaatverandering, woningbouw, energietransitie, transitie naar kringlooplandbouw, circulaire economie en bereikbaarheid. Dat lukt alleen als we dat met alle overheden gezamenlijk doen.’’

Wethouder Mario Jacobs, namens de VNG: “De Samenwerkingsafspraken bieden een mooi houvast om elkaar scherp te houden en aan te kunnen spreken op elkaars verantwoordelijkheden. We hebben ook afgesproken financiële middelen opgavegericht in te zetten. Daarmee versterken we de broodnodige integrale samenwerking.”

Gedeputeerde Huib van Essen, namens het IPO: “Samen staan we voor grote en urgente transities op het gebied van wonen, natuur, energie en bereikbaarheid. Dat vraagt een duidelijke koers en goede samenwerking tussen overheden. Alleen zo bouwen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een gezonde en duurzame toekomst.”

Dijkgraaf Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De opgaven in de ruimte zijn groot en we kunnen het ons niet veroorloven om hierin verkokerd op te treden. We hebben elkaar nodig en deze samenwerkingsafspraken bieden houvast voor deze noodzakelijke integrale benadering. Waarbij de waterschappen erop wijzen dat het huidige watersysteem aan zijn grenzen raakt. Schrijnende watertekorten of verpletterende hoosbuien liggen op de loer en vragen om preventief watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes in de ruimte.”

Meer hoort u op de NOVI-conferentie

Op 31 maart gaan wethouder Mario Jacobs – als lid van de VNG Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit –, gedeputeerde Van Essen – namens IPO –, dijkgraaf Van der Sande – namens UvW – en minister Ollongren – namens het Rijk – in gesprek over de Samenwerkingsafspraken, tijdens de eerste NOVI-conferentie. Dan worden ook de NOVI-instrumenten toegelicht aan een breed publiek.

Deze eerste conferentie zal digitaal plaatsvinden en zal in het teken staan van de uitvoering. Hoe kunnen we gezamenlijk in de praktijk aan de slag met de opgaven die benoemd zijn in de NOVI? De conferentie wordt georganiseerd voor iedereen die iets met de NOVI heeft of doet. De doelgroep omvat: betrokkenen op zowel landelijk, provinciaal als ook regionaal niveau; ambtenaren en bestuurders van VNG, IPO, UvW en regio’s; kennisinstellingen en adviesorganen, maatschappelijke partijen en initiatiefnemers.

Wil je dit bijwonen? Meld je dan aan op https://www.noviconferentie.nl/

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.