Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Ruimte voor verbetering bij Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingstelsel (VTH)

De onafhankelijkheid van vergunningverlening en handhaving door omgevingsdiensten is binnen het huidige VTH-stelsel onvoldoende geborgd. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van ervaringen in de praktijk. De wet legt de beslissingsbevoegdheid bij het provinciale dan wel het gemeentelijke bestuur en laat vrij of de bevoegdheid wordt overgelaten aan de omgevingsdienst. Binnen het huidige VTH-stelsel zijn daardoor de basistaken en de onafhankelijkheid van vergunningverlening en handhaving bij de omgevingsdiensten onvoldoende geborgd.

ILT 29 november 2019

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het komt voor dat de omgevingsdienst geen besluiten mag nemen, er kunnen op bestuurlijk niveau andere belangen meespelen. Dit kan gebeuren bij het verlenen van vergunningen of bij het handhaven. De beslissingsbevoegdheid dient eenduidig aan de omgevingsdienst te worden gemandateerd. Dat bevordert een effectief handhaven tegen overtredingen.

Aan de hand van openbare besluiten en onderzoeken constateert de ILT dat naast de onafhankelijkheid er ook verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van samenwerken door het samenvoegen van taken en een verbeterde transparantie over de prestaties binnen het VTH-stelsel. Daarbij gaat het vooral om het rapporteren op landelijk niveau en de deelname aan de Inspectieview.

VTH-stelsel

Het VTH-stelsel is sinds 2016 zo ingericht dat de uitvoering van de milieutaken wordt gedaan door omgevingsdiensten. Deze verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven in opdracht van het bevoegd gezag (provincie of gemeente). Het bevoegd gezag is naast opdrachtgever ook eigenaar van een omgevingsdienst.

Bijlagen

Kamerbrief Rapport Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken

Rode draad casussen
Bijlage bij de Kamerbrief over het rapport 'Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken'. De bijlage bevat een brief met 6 casussen over vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
Brief | 29-11-2019

Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken
Het rapport evalueert het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
Rapport | 29-11-2019

Signaalrapportage ILT VTH stelsel
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beschrijft de ruimte die zij ziet voor doorontwikkeling vergunningverlening-, toezicht- en handhavingsstelsel (VTH-stelsel).
Rapport | 29-11-2019

Artikel delen