Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Parlement zet historische stap: Omgevingswet door Eerste Kamer aangenomen

Zoals was te verwachten heeft de Eerste Kamer vanmiddag (dinsdagmiddag 22 maart) met ruime meerderheid het voorstel voor een Omgevingswet aangenomen, nadat de Tweede Kamer datzelfde op 1 juli vorig jaar deed.

prof. dr. Frans Tonnaer 22 maart 2016

Nieuws & Achtergrond

De Senaatsfracties van de VVD, PvdA, CDA en D66 hadden al eerder blijk gegeven het voorstel te zullen steunen. De PVV, SP, SGP, ChristenUnie en de Onafhankelijke Senaats-fractie voegden zich daar nog bij, waarmee 67 van de 75 senatoren met het wetsvoorstel instemden. De Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden tegen zoals ook bij de behandeling in de Tweede Kamer het geval was.

Aanvaard werden de moties waarin de Eerste Kamer de regering verzocht het bestaande bescher-mingsniveau in de uitvoeringsregels niet te verslechteren, in de nationale omgevingsvisie uiteen te zetten hoe de wet en de uitvoeringsregels bijdragen aan mondiale verplichtingen waaronder het klimaatakkoord en om de termijn voor inwerkingtreding van een vergunning voor onomkeerbare activiteiten van twee naar vier weken te verlengen.

Met het aannemen van deze wet heeft het parlement een historische stap gezet. Gesproken kan immers worden van de grootste wetgevingsoperatie in decennia. Een groot aantal wettelijke regelingen op het terrein van de fysieke leefomgeving worden in één wet ondergebracht; de nieuwe wet heeft gevolgen voor ruim veertig bestaande wetten. Daarmee wordt de regelgeving fors opgeschoond en tevens wordt er een grondslag gelegd voor beleidsvernieuwing. Belangrijk is in dat ver-band vooral dat onder het motto: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit de bevor-dering van duurzame ontwikkeling in de wet een centrale plaats heeft verworven.

Maar met de publicatie van de Omgevingswet binnenkort in het Staatsblad (1 april?) begint het werk pas goed. Immers moet nog veel wordt ingevuld en uitgewerkt in de in- en uitvoeringsregelingen waar thans hard aan gewerkt wordt. Op decentraal niveau zal er sprake zijn van een grotere afwe-gingsruimte binnen de nieuwe wettelijke kaders. Voor het welslagen van de ambitieuze duurzaamheidsambitie zal dan ook veel afhangen van de wijze waarop deze overheden met hun ruimere bevoegdheden omgaan.

Klik hier voor meer artikelen van Tonnaer

Artikel delen