Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Ontwerpwet Windenergie op Zee bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Wet windenergie op zee ligt bij de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel is om de realisatie van windparken op zee te bevorderen en de kosten hiervan omlaag te brengen.

13 januari 2015

Het wetsvoorstel Wet windenergie op zee ligt bij de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel is om de realisatie van windparken op zee te bevorderen en de kosten hiervan omlaag te brengen.

In het Energieakkoord van 6 september 2013 is afgesproken dat het kabinet zorg draagt voor een robuust wettelijk kader om de opschaling van windenergie op zee mogelijk te maken. Het uitgangspunt bij deze opschaling is dat een windpark binnen vier jaar na het verkrijgen van een subsidiebeschikking operationeel is en is gebouwd volgens de stand der techniek van dat moment.

In de nieuwsbrief van april 2014 wezen wij op het concept van het wetsvoorstel Wind op Zee dat toen een internetconsultatieronde in ging. Inmiddels is het wetsvoorstel formeel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van het Energieakkoord. Een aantal instrumenten uit het wetsvoorstel worden hieronder aangestipt.

In het wetsvoorstel is een nieuwe figuur, namelijk het kavelbesluit, opgenomen. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat windparken alleen gebouwd mogen worden op locaties (kavels) die zijn aangewezen in een kavelbesluit. Kavels worden uitsluitend aangewezen binnen een gebied dat is aangewezen in het nationaal waterplan. In het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Het kavelbesluit bepaalt niet wie het recht heeft om op die locatie een windpark te bouwen en te exploiteren. Op het vaststellen van een kavelbesluit volgt de procedure van het verlenen van een vergunning. Alleen de houder van een vergunning heeft het recht om op de locatie van de kavel een windpark te bouwen en te exploiteren.

Een belangrijk onderdeel van het kavelbesluit behelst de toets van de natuuraspecten. Dat betekent dat geen afzonderlijke vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 is vereist voor windparken op zee.

Daarnaast wordt de vergunning (na het kavelbesluit) om een windpark te mogen exploiteren in het wetsvoorstel gekoppeld aan de subsidieverlening voor dat park. In het huidige stelsel kan een vergunning niet worden geweigerd op grond van de vraag of het windpark wel gerealiseerd zou kunnen worden. Windparken op zee zullen de komende jaren zonder subsidie echter niet gerealiseerd worden. Met de koppeling tussen de vergunning en de subsidieverlening wil de wetgever voorkomen dat er veel tijd en geld in de vergunningverlening wordt gestoken terwijl uiteindelijk het windpark niet doorgaat omdat de subsidie niet kan worden verkregen. Met de koppeling zal de duidelijkheid of realisatie financieel mogelijk is, er in een vroeg stadium kunnen (en moeten) zijn.

Met (onder andere) deze instrumenten hoopt de wetgever een robuust wettelijk kader te bieden om op relatief korte termijn grote windparken voor de Nederlandse kust te realiseren.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Mark Meulepas (mark.meulepas@rhdhv.com) 06 51 36 67 80.

Gerelateerde info:

Artikel delen