Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

NLingenieurs over kwaliteitsborging voor het bouwen

Uit de brief van minster Blok van 24 maart 2016 kan geconcludeerd worden dat het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen dan toch op korte termijn bij de Kamer ingediend wordt. Er is in de markt, maar ook bij de overheden, veel onduidelijkheid over waarom dit proces zo lang duurt. Waar ligt dat aan? En wat vinden de diverse partijen en stakeholders hier nu van? Wat zijn hun standpunten en waarom zijn ze voor of juist tegen? Daarom heeft Omgevingsweb aan de belangrijkste stakeholders en partijen om hun mening gevraagd. Vandaag het standpunt van NLingenieurs:

NLingenieurs 5 april 2016

Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen bestaat uit twee delen. Hieronder gaan wij in op de afzonderlijke delen uit het wetsvoorstel.

  • Verbetering positie bouwconsument

NLingenieurs is voorstander van maatregelen die de positie van de Bouwconsument kunnen verbeteren. De ontwerp regels die een verbetering van de positie van de bouwconsument als doel hebben, lijken ons een stap in de goede richting. Verdere oplossingen ter verbetering van de positie van de bouwconsument zijn naar onze mening vooral ook te vinden in een breed gedragen cultuuromslag van de bouw sector samen met aanbestedende diensten, andere opdrachtgevers en consumentenorganisaties.

  • Invoering private kwaliteitsborging

NLingenieurs is voorstander van het onderbrengen van de kwaliteitsverantwoordelijkheid en borging bij de bouwsector zelf. Een volwassen sector draagt haar eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde producten en diensten.

Bij dit deel van het wetsontwerp merken wij op dat de invoering van de private kwaliteitsborging zich met name richt op de borging van de minimumeisen uit het bouwbesluit. Het zogenoemde surplus bovenop de minimumeisen uit het bouwbesluit zou wat ons betreft expliciet aandacht behoeven.

Ook vragen wij aandacht voor de onafhankelijkheid van de positie van de toetser van een bouwontwerp. Hierbij kunnen naar onze mening de te nemen maatregelen het beste aangehaakt worden aan de benoemde risicoprofielen.

Ook ten aanzien van de gelijkwaardigheidsbeoordeling staan wij een scheiding voor naar risicoprofiel van het bouwproject. Wat ons betreft moet het systeem van kwaliteitsborging de ruimte bieden om een toetser in bepaalde nog te benoemen categorieën een beoordeling over de gelijkwaardigheid te laten maken.

Bovendien verdient de fasering van de wet aandacht. Door te beginnen invoering van de wet bij risicoklasse 2 wordt naar onze mening beter aangesloten bij het bestaande en beproefde instrumentarium.

Lees meer over dit wetsvoorstel en de standpunten van de diverse belangengroepen in het

dossier Private Kwaliteitsborging

Artikel delen