Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Nieuwe taak via Omgevingswet: kwaliteit bodem en ondergrond

Met de Omgevingswet worden alle gemeenten bevoegd gezag voor de (chemische) kwaliteit van bodem en ondergrond. Bij de invoering van de Omgevingswet dragen provincies de taken en bevoegdheden over aan gemeenten.

VNG 26 september 2018

Dragen de provincies goed over? Staan gemeente klaar de nieuwe taak goed te ontvangen? Na een ledenraadpleging maakte de VNG met de provincies en het Rijk de afspraak dat de overdracht van de taken op een goede manier plaats zou vinden.

Acties VNG

Om gemeenten goed voor te bereiden op de nieuwe taken werken we samen met o.a. de provincies aan een 'warme overdracht'. We benaderen deze periode alle gemeenten schriftelijk (en waar mogelijk telefonisch) om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken van de voorbereiding op de nieuwe situatie.

Aanvullingsbesluit

De VNG werkt op dit moment samen met de Werkgroep Bodem (WEB, een netwerk van gemeenteambtenaren) aan een reactie op het Aanvullingsbesluit bodem dat meer gedetailleerd ingaat op de kaders voor gemeenten.

Meer informatie

Artikel delen