Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Minister Ollongren informeert Kamers over voortgang Omgevingswet

De totstandkoming van de wet- en regelgeving van de Omgevingswet ligt op koers. Naar verwachting zijn alle regels dit jaar gereed. Daarnaast wordt de rest van 2020 gebruikt voor het opleveren van de laatste onderdelen van de landelijke voorziening van het digitale systeem van de wet. En er wordt voor gezorgd dat het Omgevingsloket voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is. Dat en meer staat in de nieuwe voortgangsbrief over de Omgevingswet die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan beide Kamers heeft gestuurd.

Bzk 24 juni 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Hierin gaat zij in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de wet. De minister heeft de nieuwe Kamerbrief mede namens de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen verzonden.

Wet- en regelgeving

De totstandkoming van de wet- en regelgeving ligt op koers. Naar verwachting zijn alle regels dit najaar gereed. Dat is onder meer mogelijk omdat de Eerste Kamer de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit natuur nog vóór de zomer behandelt.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Sinds het begin van dit jaar is een versie van de landelijke voorziening van het DSO, het DSO LV, beschikbaar. De rest van 2020 wordt gebruikt voor het opleveren van de laatste onderdelen die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Daarnaast werken het Rijk en de lokale overheden samen aan digitale inclusie: het Omgevingsloket moet voor iedereen toegankelijk, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Zo heeft een testpanel van taalambassadeurs gekeken of de teksten voor het Omgevingsloket begrijpelijk zijn voor laaggeletterden. Op basis van hun aanbevelingen zijn moeilijke woorden vervangen door eenvoudigere alternatieven.

Implementatie

Vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten overheden in ieder geval aan vijf minimale eisen voldoen. Via een enquête wordt elk half jaar onderzocht hoe ver zij hiermee zijn. De resultaten hiervan staan in de Halfjaarrapportage Monitor Invoering Omgevingswet. De respons op de enquête was deze keer hoog. Vrijwel alle overheden hebben gereageerd. Uit de rapportage blijkt dat steeds meer overheden er vertrouwen in hebben dat zij op tijd klaar zijn met hun voorbereidingen op de wet. Dat was al het geval voordat de inwerkingtreding een jaar werd uitgesteld.

Ondertussen blijven het programma Aan de slag met de Omgevingswet en het programma Eenvoudig Beter overheden ondersteunen bij de implementatie. Dat gebeurt onder andere via webinars, online spreekuren en de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s).

Ondersteuning, evaluatie en monitoring na inwerkingtreding

Ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven het Rijk en de koepels van de decentrale overheden samenwerken aan een soepele uitvoering van de wet en worden de bevoegd gezagen op diverse manieren ondersteund bij het in de praktijk brengen van de wet. Daarnaast is het belangrijk om de werking van de wet te monitoren en evalueren. Daarom zal er jaarlijks monitoring plaatsvinden en gaat een onafhankelijke evaluatiecommissie de wet na vijf jaar evalueren. Bovendien wil minister Ollongren een regeringscommissaris instellen die adviseert over borging en verdere ontwikkeling van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht.

Inwerkingtredingsdatum

Het parlement kan de informatie uit de voortgangsbrief gebruiken bij het debat over de voorgestelde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022.

Meer informatie

Artikel delen