Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Menselijke invloed waarneembaar in kwaliteit grondwater

De menselijke invloed is dankzij precieze metingen terug te zien in het grondwater. Lage concentraties bestrijdingsmiddelen, maar ook medicijnresten zijn waarneembaar. Van acute risico’s is geen sprake. Structurele en gecoördineerde monitoring van de grondwaterkwaliteit is wel van belang. Zo kunnen we eventuele risico’s op de lange termijn uitsluiten. Het rapport geeft een landelijk beeld van de menselijke invloed op het Nederlandse grondwater.

IPO 8 oktober 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Bert Boerman, gedeputeerde water in de provincie Overijssel, is namens de gezamenlijke provincies nauw verbonden aan de Delta-aanpak waterkwaliteit. Hij zegt over het rapport: “Het geeft een goed beeld van de langzame vergrijzing van het Nederlandse grondwater. Dit maakt duidelijk dat we in het – landelijke en regionale - milieu-, ruimtelijk- en landbouwbeleid de volle aandacht moeten houden voor de grondwaterkwaliteit.”

Provincies rapporteren eens in de 6 jaar over de kwaliteit van de grondwaterlichamen richting Europa. Dit gebeurt op basis van het Kaderrichtlijn Water (KRW) meetnet. Dat wordt gemiddeld iedere 3 jaar bemonsterd. Aanvullend op het KRW meetnet bemonsteren provincies ook het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit (PMG). In sommige gevallen wordt ook gekeken naar specifieke risicolocaties.

De verzamelde resultaten uit deze drie meetnetten staan in het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2020 (KWR2020.067). Hierin wordt een landelijk beeld gegeven van de aangetroffen stoffen en overschrijdingen van normen en signaleringswaarden. Het rapport maakt duidelijk dat in het Nederlandse grondwater in hoge mate (in 86% van de meetpunten) sporen zijn te vinden van menselijke invloed. Stoffen uit de verzamelgroepen bestrijdingsmiddelen (in 60% van de meetpunten) en overige verontreinigende stoffen (in 70% van de meetpunten) worden hierbij het meest aangetroffen. Gevolgd door de verzamelgroep geneesmiddelen/medische stoffen (in 35% van de meetpunten).

Menselijke invloed wordt wijdverspreid waargenomen. Toch worden normen en signaleringswaarden maar beperkt overschreden. Laboratoria kunnen zeer lage concentraties stoffen detecteren. Dat komt ten goede komt aan de ’trefkans’. Van acute risico’s is derhalve geen sprak. Wel is structurele en gecoördineerde monitoring van de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit van belang. Zo kunnen we eventuele risico’s op de lange termijn uitsluiten.

Het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2020 is het vervolg op het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016 (KWR2017.024). Hiermee wordt een goed en dekkend beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit in Nederland. Het rapport maakt geen deel uit van de KRW toestand- en trendbeoordeling.

Download het rapport

https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/WKP.WebApplication/Beheer/Data/Grondwaterkwaliteit

Artikel in H2O over de grondwaterkwaliteit

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/grondwaterkwaliteit-uniform-in-beeld-met-landelijke-dataset  

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.