Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Landsdeel Oost komt als eerste met een integrale gebiedsgerichte aanpak

Om de meer gebiedsgerichte aanpak van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) handen en voeten te geven is de omgevingsagenda ontwikkeld. Omgevingsagenda’s brengen per landsdeel de verschillende omgevingsvisies, wateragenda’s en lopende programma’s – nationaal, provinciaal, gemeentelijk – met elkaar in verbinding. Landsdeel Oost (provincie Gelderland en Overijssel) is al eerder gestart als pilot en heeft daarom nu als eerste de agenda al klaar. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de nieuwe manier van interbestuurlijke samenwerking ten aanzien van de inrichting van Nederland.

BZK 30 juni 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Omgevingsagenda’s

Met de omgevingsagenda wordt per landsdeel in kaart gebracht welke opgaven er zijn, zoals de energietransitie en woningbouw. Wat loopt er al, waar botst het, en welke acties zijn er nodig om dit op te lossen? Overheden geven zo samen vorm aan complexe en samenhangende opgaven en leggen de basis voor op elkaar afgestemde besluiten voor de uitvoering, als één overheid.

De omgevingsagenda is adaptief. Dat betekent dat op basis van nieuwe inzichten en beleidsontwikkelingen de agenda periodiek wordt aangescherpt.

Minister Ollongren: ‘Met de vaststelling van de omgevingsagenda Oost is een belangrijke stap gezet om met elkaar te werken aan slimme oplossingen voor het ruimtetekort in Oost-Nederland. Alleen als Rijk, regio en samenleving de handen ineenslaan kunnen we zorgen voor een economisch sterk en leefbaar Nederland op de lange termijn.’

Pilot Landsdeel Oost

Omdat het werken aan omgevingsagenda’s een nieuwe manier van werken is, is in 2018 gestart met de pilot voor de Omgevingsagenda Oost. Een projectteam met hierin vertegenwoordigers van Rijk, regio, provincie, gemeenten en waterschappen hebben gezamenlijk in kaart gebracht wat er in Oost –Nederland moet gebeuren voor een duurzame, vitale en krachtige ontwikkeling van het landsdeel. Ook private partijen en maatschappelijke organisaties praatten mee.

Zo is bijvoorbeeld besloten om een verstedelijkingsstrategie voor het gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley op te stellen, die in samenhang met de woondeal voor de regio Arnhem-Nijmegen wordt uitgewerkt. In deze strategie wordt in beeld gebracht waar de 100.000 extra woningen tot 2040 kunnen worden gerealiseerd, met behoud van leefklimaat, bereikbaarheid en de kwaliteit van het landschap.

Vincent van der Werff (directeur Ruimtelijke Ordening): ‘We staan voor enorme opgaven, zoals de woningnood, de energietransitie (met een ongekend extra ruimtebeslag), klimaatopgaven (droogte/verdroging), de landbouwtransitie en last but not least de natuuropgave mede in het licht van de stikstofcrisis. Opgaven die groter zijn dan een overheidslaag en die dus samenwerking tussen overheden en samenwerking met private partijen vereisen.’

Lessen uit Landsdeel Oost

De pilot heeft lessen opgeleverd zowel voor landsdeel Oost als voor andere landsdelen die nog omgevingsagenda’s gaan opstellen.

  • Zorg voor breed samengesteld overleg op directeursniveau per landsdeel

  • Wees selectief: focus op die opgaven die bovenregionaal en complex zijn en om een samenhangende aanpak vragen

  • Organiseer vroegtijdig een dialoog met alle partijen gezamenlijk als gebiedsopgaven bekend zijn, bijvoorbeeld in ‘versnellingsweken’

Dick Bres (programma directie NOVI): ‘De pilot was vooral ook een leerervaring. Daar kunnen de andere landsdelen hun voordeel mee doen.’

Hoe verhouden NOVI, Omgevingswet en omgevingsagenda’s zich met elkaar?

De verschillende omgevingsvisies op nationaal (NOVI), provinciaal (POVI), gemeentelijk niveau (GOVI) en de visie van de waterschappen (wateragenda) worden middels de zogenaamde omgevingsagenda met elkaar in verbinding gebracht. De omgevingsagenda’s zijn voor het rijk een uitvoeringsinstrument van de NOVI. De werkwijze volgt uit de Omgevingswet en zorgt er voor dat dat de maatschappelijke opgaven zoals energietransitie beter uitgevoerd kunnen worden.

Meer weten?

Bekijk hier de omgevingsagenda Oost

Betrokken partijen

Gemeenten

Provincie Gelderland

Provincie Overijssel

Waterschappen Oost-Nederland

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel delen