Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Kan er sprake zijn van vergunningvrij bouwen bij het overgangsrecht?

Voor een bouwwerk is in het verleden bouwvergunning verleend maar wordt inmiddels in strijd met het bestemmingsplan gebruikt. Het gebruik valt momenteel onder het overgangsrecht.Kan er nu op grond van artikel 2 bijlage II van het Bor vergunningvrij worden uitgebreid?Deze vraag is recent gesteld op LinkedIn en heeft tot het volgende antwoord geleid:

11 februari 2013

Vergunningvrij bouwen overgangsrecht

Voor een bouwwerk is in het verleden bouwvergunning verleend maar wordt inmiddels in strijd met het bestemmingsplan gebruikt. Het gebruik valt momenteel onder het overgangsrecht.

Kan er nu op grond van artikel 2 bijlage II van het Bor vergunningvrij worden uitgebreid?

Deze vraag is recent gesteld op

LinkedIn

en heeft tot het volgende antwoord geleid:

Om vergunningvrij te mogen bouwen moet er sprake zijn van een bijhorend bouwwerk. De definitie van een bijbehorend bouwwerk in de

wettekst

:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak

Om vergunningvrij te mogen bouwen moet er dus altijd een hoofdgebouw aanwezig zijn. De definitie van een hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

Wanneer het gebruik niet in overeenstemming is met de bestemming staat er geen hoofdgebouw op het perceel en is er dus ook geen sprake van een bijbehorend bouwwerk.

Het bouwwerk waarvan het gebruik in stand wordt gehouden met het overgangsrecht kan niet vergunningvrij worden uitgebreid.

Ook de term "verwezenlijking" is in de definitie belangrijk. Een schuilhut voor dieren op een stuk weiland met de bestemming agrarisch is niet noodzakelijk om de bestemming "agrarisch" te verwezenlijken. Ook dan is er geen sprake van een hoofdgebouw.

Artikel delen