Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Kamerbrief stand van zaken wetsvoorstel intensieve veehouderij betreffende het maximaal aantal te houden dieren

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft mij verzocht om de stand van zaken weer te geven van het bij brief van 5 juni 2012 aangekondigde wetsvoorstel betreffende het maximaal aantal te houden dieren. Navolgend ga ik op het verzoek in.

14 mei 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

2513 AA  's-GRAVENHAGE

Datum 14 mei 2014

Betreft

Stand van zaken aangekondigd wetsvoorstel intensieve veehouderij

Geachte Voorzitter, 

 

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft mij verzocht om de stand van zaken weer te geven van het bij brief van 5 juni 2012 aangekondigde wetsvoorstel betreffende het maximaal aantal te houden dieren. Navolgend ga ik op het verzoek in. 

 

Ik heb op 25 januari 2013 in antwoord op Kamervragen van het lid Van Dekken (Tweede Kamer, 2012-2013, Aanhangsel 1116) aangegeven bij de reactie van het kabinet over het advies van de Gezondheidsraad: Gezondheidsrisicos rond veehouderijbedrijven een standpunt te zullen innemen over de door het vorige kabinet technisch voorbereide wettelijke voorziening. De betreffende kabinetsreactie heeft uw Kamer op 14 juni 2013 ontvangen (Kamerstuk 28 973, nr. 134). Daarin kondigt het kabinet onder meer aan een wettelijk kader te zullen opstellen dat de provincies en gemeenten de mogelijkheid biedt om vanuit een oogpunt van volksgezondheid op drie niveaus grenzen te kunnen stellen, namelijk:

  • maximeren van de totale omvang van de veehouderij in een bepaald gebied (inclusief het op slot zetten van een gebied),

  • maximeren van de veehouderij intensiteit in een gebied, of

  • begrenzing van een veehouderijlocatie in een gebied.  
     

Het wettelijk kader zal vorm krijgen via een wijziging van de wet dieren. Voor het zomerreces zal ik bestuurlijk overleg voeren met IPO en VNG over de thans in voorbereiding zijnde wettelijke voorziening. Het kabinet zal het wetsvoorstel in de zomer ter advisering aan de Raad van State zenden, zodat dit naar verwachting begin 2015 kan worden ingediend. 

 

(w.g.)     Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

Artikel delen