Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Kamerbrief over waardering amendementen Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over de waardering van de amendementen van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

16 oktober 2019

Nieuws & Achtergrond

Na het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet van 8 oktober jongstleden is nog een aantal amendementen ingediend of gewijzigd. Met deze brief geef ik mijn waardering van deze amendementen.

AMENDEMENT met Kamerstuk 35 133, nr. 31

Indieners: Regterschot, Ronnes, Van Eijs en Bisschop t.a.v. artikel 9.4 over de termijn voorkeursrecht.

Dit amendement voegt ten opzichte van het amendement met Kamerstuk 35 133, nr. 20 de heer Bisschop toe als ondertekenaar. Mijn waardering blijft oordeel kamer.

AMENDEMENT met Kamerstuk 35 133, nr. 32

Indieners: Bisschop

t.a.v. artikel 16.107 over de rechterlijke toets van onteigeningsbeschikkingen

Dit amendement is technisch aangepast ten opzichte van het amendement met Kamerstuk 35 133, nr. 27; de strekking is ongewijzigd gebleven. In het bestuursrecht bepaalt de rechter zelf de intensiteit van de toetsing, ook waar het de toetsing van besluiten betreft die ingrijpen in een fundamenteel recht. Ik verwacht dat de bestuursrechter in de praktijk heel goed in staat zal zijn om de onteigende de rechtsbescherming te bieden die past bij een ingrijpend instrument als de onteigeningsbeschikking. Het verplicht voorschrijven van een volle toets voor alle onderdelen van het onteigeningsbesluit kan onnodig knellend werken. Dat wil ik voorkomen. Mijn waardering blijft ontraden.

AMENDEMENT met Kamerstuk 35 133, nr. 34

Indieners: Ronnes, Smeulders, Van Eijs en Nijboer.

t.a.v. nieuw artikel 13.23 over een financiële bijdrage voor ontwikkelingen van een gebied.

Dit amendement strekt ertoe een financiële bijdrage voor ruimtelijke ontwikkelingen afdwingbaar te maken. Gezien de financiële gevolgen die het voorstel kan hebben voor initiatiefnemers, acht ik een adequate afbakening op wetsniveau wenselijk. Het gewijzigde amendement met nr. 33 voorziet daarin. Mijn waardering is daarom oordeel kamer.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren

Artikel delen