Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Kamerbrief over Voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Minister Ollongren biedt de Tweede en Eerste Kamer het ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en de bijbehorende nota van toelichting aan.

21 oktober 2019

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Rechtsbescherming, het ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en de bijbehorende nota van toelichting aan. Ook bied ik u de reactie van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet op dit ontwerpbesluit aan.

Voorhang

De voorlegging geschiedt in het kader van voorhangprocedure van artikel 23.5 van de Omgevingswet en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd.

Op grond van artikel 23.5 van de Omgevingswet geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is voorgelegd.

Advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet

In 2016 is een Integrale Adviescommissie Omgevingswet samengesteld. De adviescommissie adviseert het kabinet over wetgevingsproducten van de stelselherziening, waaronder ook de verschillende Aanvullingswetten en -besluiten. De adviescommissie heeft kennis genomen van de consultatieversie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom. In september 2019 heeft de commissie laten weten geen advies uit te brengen over dit aanvullingsbesluit (bijlage). De adviescommissie merkt op dat een belangrijk deel van de regels over de instrumenten van het grondbeleid zijn opgenomen in het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom en acht de uitwerking in het ontwerp-Aanvullingsbesluit in aansluiting op de keuzes die zijn gemaakt op wetsniveau. Zij ziet daarom af van inhoudelijke aanbevelingen op het besluit.


Een gelijkluidende brief heb ik gestuurd aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Bijlagen

Aanvullingsbesluit grondeigendom Voorhang
Het ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en de bijbehorende nota van toelichting aan.
Kamerstuk: Voorstel van wet | 21-10-2019

Betreft: advies aanvullingsbesluit Grondeigendom

Geachte mevrouw Ollengren,

De Minister van BZK heeft de commissie gevraagd te adviseren bij het voorgelegde aanvullingsbesluit Grondeigendom vanuit het integrale perspectief van de uitvoeringspraktijk. Verzocht is daarbij te toetsen of met de regelgeving wordt bijgedragen aan de geformuleerde verbeterdoelen en uitgangspunten van de stelselwijziging, te weten het verhogen van de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het gebruiksgemak, het versterken van een samenhangende aanpak, het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte en een snellere en betere besluitvorming.

In deze brief wil ik u informeren dat de adviescommissie geen advies zal uitbrengen over dit Aanvullingsbesluit.

Het Aanvullingsbesluit Grondeigendom bevat inhoudelijke en procedurele regels over instrumenten die de overheid kan inzetten voor de voorkeursrechtbeschikking, de onteigeningsbeschikking, het ruilbesluit en het besluit geldelijke regelingen. Daarnaast worden algemene regels gegeven over landinrichtingsactiviteiten en worden de bestaande regels over het kostenverhaal op onderdelen gewijzigd.

De commissie heeft op 22 maart 2019 kennis genomen van de consultatieversie van het Aanvullingsbesluit Grondeigendom. Op 27 mei 2019 ontving de commissie een toelichting op dit besluit en de belangrijkste punten uit de consultatie. Op 14 juni 2019 heeft de commissie nogmaals over het besluit gesproken, onder andere over de onderwerpen:

  • Omzetting van de kostensoortenlijst uit het Bro in het aanvullingsbesluit Grondeigendom

  • De knip, het vergunningvrij worden van bepaalde activiteiten en het verhalen van kosten.

  • Goede uitvoerbaarheid van het Omgevingsplan

  • Mogelijk maken van organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie.

De instrumenten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kostenverhaal, en ook kavelruil grijpen allemaal in in de privaatrechtelijke positie van eigenaren en andere rechthebbenden. Om deze reden heeft de wetgever ervoor gekozen deze onderwerpen voor een belangrijk deel in regels op het niveau van de wet vast te leggen. De uitwerking van de hierboven genoemde onderwerpen in het aanvullingsbesluit vinden hun oorsprong in de Aanvullingwet Grondeigendom.

De commissie heeft daarover advies uitgebracht op 16 november 2016. Deze wet is in een substantieel gewijzigde versie op 1 februari 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. De commissie acht de uitwerking in het besluit in aansluiting op de keuzes die zijn gemaakt op wetsniveau.

Om die reden ziet de commissie af van inhoudelijke aanbevelingen op het besluit. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

namens de integrale onafhankelijke adviescommissie Omgevingswet

HETTY KLAVERS

Mw. ir. H.C. Klavers

Voorzitter integrale onafhankelijke adviescommissie Omgevingswet

Advies van Integrale Adviescommissie Omgevingswet
De reactie van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet.
Brief | 21-10-2019

Artikel delen