Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Kamerbrief over publicatie Leidraad aardgasvrije wijken

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de publicatie leidraad aardgasvrije wijken.

30 oktober 2019

Datum: 30 oktober 2019.

Betreft: Publicatie Leidraad aardgasvrije wijken.

Geachte Voorzitter,

Hierbij informeer ik uw Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de publicatie van de Leidraad aardgasvrije wijken door het Expertise Centrum Warmte in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving. De Leidraad aardgasvrije wijken is volgens afspraken in het Klimaatakkoord in samenwerking met diverse partijen ontwikkeld.

In het Klimaatakkoord staat dat elke gemeente uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte opstelt: een plan voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In de Transitievisie Warmte leggen gemeenten het tijdpad vast voor een (stapsgewijze) aanpak richting aardgasvrij. Uit de Transitievisie Warmte zal een eerste beeld komen in welke wijken aardgasnetten vervangen zullen worden door een alternatieve energievoorziening. Het gaat bijvoorbeeld om een warmtevoorziening gebaseerd op elektriciteit, met behulp van warmtepompen of een warmtevoorziening op basis van collectieve warmtenetten. In het uitvoeringsplan wordt uiteindelijk het definitieve beeld vastgelegd.

Gemeenten krijgen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte en het uitvoeringsplan op diverse manieren ondersteuning, zowel als het gaat om kennis en analyse als over het te volgen proces. Een van de hulpmiddelen die gemeenten kunnen gebruiken is de Leidraad. Met behulp van een Leidraad kunnen gemeenten bepalen welk warmte-alternatief de laagste nationale kosten kent per ton vermeden CO2. In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat de Leidraad een update krijgt om gemeenten ook inzicht te geven in de kosten van de warmtealternatieven voor verschillende eindgebruikers.

De Leidraad bestaat uit twee componenten: de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse. De Startanalyse is een technisch-economische analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hierin wordt op buurtniveau voor vijf warmte-strategieën aangegeven wat de nationale kosten zijn. Ook worden de gevolgen voor de energievraag en CO2-uitstoot berekend. Het maakt dus inzichtelijk welke alternatieven kansrijk zijn en relevant voor nadere studie. Dit gebeurt op basis van landelijke, openbare data.

Met de Handreiking voor lokale analyse kunnen gemeenten, voortbouwend op de Startanalyse, een meer gedetailleerde analyse (laten) uitvoeren waarin rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden. Hierbij valt te denken aan renovatieplannen van woningcorporaties of aan vervangingen van riolering door gemeenten. De lokale analyse maakt de keuzes voor een warmtealternatief robuuster en biedt inzichten voor kostenoptimalisatie door het slim bepalen van de planning per wijk. Beide componenten van de Leidraad worden op 30 oktober 2019 openbaar. Voor ondersteuning bij het werken met de Leidraad kunnen gemeenten terecht bij het Expertise Centrum Warmte (www.expertisecentrumwarmte.nl). Hiermee hebben gemeenten een goede basis voor het opstellen van een Transitievisie Warmte. Eric Wiebes Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Download hier de leidraad.

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat

Artikel delen