Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Kamerbrief met reactie op artikel over stadion AZ

Minister Knops stuurt de Tweede Kamer een reactie op het artikel 'Ernstige afwijkingen tijdens bouw AZ-stadion: gemeente legde 3 keer bouwstop op' en de voorlopige conclusies van het onderzoek.

Knops, Raymond
18 november 2019

Nieuws & Achtergrond

Datum: 18 november 2019
Betreft: Reactie op artikel en voorlopige conclusies Royal Haskoning

De Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij verzocht om een reactie op het artikel Ernstige afwijkingen tijdens bouw AZ-stadion: gemeente legde drie keer bouwstop op en de voorlopige conclusies van het onderzoek van Royal Haskoning. In deze brief geef ik mijn reactie hierop. Tevens informeer ik u over de resultaten van het overleg dat het Ministerie van BZK samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gevoerd met de KNVB, gemeenten en voetbalclubs naar aanleiding van het gedeeltelijk instorten van het dak van het AZ-stadion op 10 augustus 2019.

Reactie op artikel en voorlopige conclusies

Royal Haskoning Het artikel betreft berichtgeving van NH Nieuws d.d. 30 oktober 2019 en heeft betrekking op de bouw van het AZ-stadion in 2005. Ik heb de gemeente Alkmaar gevraagd om een reactie. De gemeente geeft aan in het bericht de situatie te herkennen zoals deze destijds was bij de bouw. Alkmaar heeft daadwerkelijk drie keer een bouwstop opgelegd. Het ging hierbij steeds om situaties waarbij gebouwd werd zonder, of in afwijking van, aan de gemeente voorgelegde constructietekeningen en berekeningen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) voert momenteel onderzoek uit naar de instorting van het dak van AZstadion en kijkt hierbij ook naar de bouw van het stadion. Ik wacht de uitkomsten van het OvV-onderzoek af voor een oordeel over de gebeurtenissen en de rol van alle actoren.

Wat de technische oorzaken van de instorting betreft, heeft Royal Haskoning DHV op 30 augustus 2019 haar voorlopige conclusies gepresenteerd van haar onderzoek naar de instorting. Haskoning voert dit onderzoek uit in opdracht van AZ (de eigenaar van het stadion) en de gemeente Alkmaar ziet hierop toe. Het instorten van de overkapping is veroorzaakt door falende lasverbindingen, maar nog niet bekend is waardoor deze verbindingen precies zijn bezweken. Haskoning komt in het eerste kwartaal 2020 met haar definitieve rapport. Ik wacht de uitkomst van dit definitieve rapport af en zal vervolgens een reactie hierop geven aan uw Kamer.

De gemeente Alkmaar geeft aan dat Haskoning naast het onderzoek naar de instorting ook een onderzoek naar de kwaliteit van de gehele staalconstructie in het stadion heeft uitgevoerd. Op basis hiervan is door AZ besloten de gehele kapconstructies van het stadion te vervangen door nieuwbouw. De gemeente ziet erop toe dat het stadion veilig is voordat het opnieuw in gebruik wordt genomen.

Overleg met KNVB, gemeenten en voetbalclubs

Zoals hierboven genoemd worden er nog onderzoeken uitgevoerd naar de gedeeltelijke instorting van het dak van het AZ-stadion. In overleg met de KNVB, gemeenten en voetbalclubs is gebleken dat er, vooruitlopend op de onderzoeksresultaten, nu al verbeteracties mogelijk zijn voor de veiligheid van voetbalstadions. Samen met de minister van JenV zijn daartoe de volgende twee acties in gang gezet:

  • Het verduidelijken van de zogenaamde veiligheidsverklaring. De KNVB stelt als licentie-eis voor het spelen van betaald voetbal, dat de gemeente en club jaarlijks een veiligheidsverklaring ondertekenen. De verantwoordelijkheden voor gemeenten, voetbalclubs en stadioneigenaren ten aanzien van deze veiligheidsverklaring worden verduidelijkt. Ook zal worden verduidelijkt hoe de veiligheidsverklaring zich verhoudt tot de relevante publiekrechtelijke instrumenten zoals omgevingsvergunning, gebruiksmelding en evenementenvergunning.

  • Het opstellen van een protocol voor het periodiek beoordelen van de constructieve veiligheid van bestaande voetbalstadions. De bouwregelgeving stelt eisen aan de constructieve veiligheid van een stadion en de eigenaar heeft een zorgplicht dat hieraan wordt voldaan. De constructieve veiligheid van een stadion is ook onderdeel van de veiligheidsverklaring. Het protocol kan worden gebruikt om invulling te geven aan de zorgplicht van de eigenaar en behulpzaam zijn bij de veiligheidsverklaring.

Bij het uitwerken van deze acties worden gemeenten, voetbalclubs, stadioneigenaren en de KNVB betrokken. De minister van JenV en ik verwachten u in het voorjaar 2020 nader te kunnen informeren over de resultaten van deze acties.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops

Artikel delen