Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Kabinetsmaatregelen stikstof veelbelovend

Het kabinet heeft een structurele stikstofaanpak gepresenteerd om de natuur te herstellen en de neerslag van stikstof te verminderen. De VNG is in beginsel positief over deze voorstellen, maar heeft wel een aantal aandachtspunten.

VNG 24 april 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Pakket veelbelovend

Het beschikbaar stellen van 5 miljard euro in deze tijden geeft aan dat het kabinet de ernst van de stikstofproblematiek inziet. Hiermee is een veelbelovend stevig pakket aan maatregelen tot stand gekomen. Voor de VNG blijft nog wel een aantal aandachtspunten overeind. Uit de aanpak is nog niet helder af te leiden of er daadwerkelijk ruimte vrijkomt op de plek waar het nodig is. En daarmee is niet duidelijk of de woningnood in het westen mee geholpen is. De VNG vindt ook dat gemeenten beter betrokken moeten worden bij de wijze waarop het extern salderen gaat plaatsvinden. Er moet een toekomst blijven voor het platteland. Voorkomen moet worden dat ongewenste neveneffecten gaan ontstaan zoals criminaliteit in leegstaande panden, vertrek van ondernemingen die gerelateerd zijn aan de landbouwsector en het verdwijnen van voorzieningen, omdat inwoners naar elders vertrekken.

Randvoorwaarden voor succes

De VNG stelt daarom dat:

  • de maatregelen integraal opgepakt worden door aan te sluiten bij andere transities (zoals energietransitie) en deze processen goed op elkaar af te stemmen (meekoppelkansen).

  • vanaf het begin alle medeoverheden erbij betrokken moeten worden. Samen optrekken is een voorwaarde voor een effectief en uitvoerbaar beleid.

  • de uitvoering gericht is op toekomstperspectief voor het landelijk gebied. Daarmee wordt leegstand en leegloop van het landelijk gebied voorkomen.

  • de plannen realistisch en haalbaar zijn, zodat er een robuuste aanpak ontstaat waardoor natuur tegen een stootje kan.

De VNG gaat de voorstellen voorleggen aan het ambtelijk en bestuurlijk netwerk dat hierover adviseert. Met deze reacties formuleert de VNG later een inhoudelijk reactie voor de Tweede Kamer.

Meer informatie

Artikel delen