Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Informatieblad Invoeringsregeling in het kort

Voor de invoering van de Omgevingswet zijn regels opgesteld. Die zijn nodig voor een zorgvuldige en soepele overgang naar het nieuwe stelsel. De regels staan in de Invoeringswet, het Invoeringsbesluit en de Invoeringsregeling.

Omgevingswetportaal.nl 6 december 2019

Infographics

Infographics

Dit informatieblad bevat informatie over de Invoeringsregeling. De Invoeringsregeling bevat technische en administratieve regels voor het gebruik van de Omgevingswet, de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de praktijk. De regels uit de Invoeringsregeling zijn te verdelen in drie onderdelen. Een deel regelt het overgangsrecht, een deel wijzigt de Omgevingsregeling of vult deze aan en een deel wijzigt andere regelingen of trekt deze in. Met de Invoeringsregeling worden in totaal 72 bestaande regelingen gewijzigd en 62 bestaande regelingen ingetrokken.

Overgangsrecht
Het meeste overgangsrecht is al geregeld in de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit. In de Invoeringsregeling staat vooral het overgangsrecht voor de bestaande regelingen die worden gewijzigd of ingetrokken.

Wijzigingen en aanvullingen op de Omgevingsregeling
De regels uit de Invoeringsregeling landen in de Omgevingsregeling. Zij wijzigen de Omgevingsregeling en vullen deze aan. De aanvullingen en wijzigingen zijn verschillend van afkomst. Sommige regels konden niet eerder worden uitgewerkt omdat wijzigingen in het bestaand recht nog niet waren afgerond. Of het betrof uitwerkingen van wijzigingen in de wet die zijn opgenomen in de Invoeringswet of het Invoeringsbesluit. Een voorbeeld hiervan is de uitwerking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Sommige aanvullingen volgen uit de parlementaire behandeling van de vier AMvB’s onder de Omgevingswet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitvoering van een motie. Of het gaat om het doorvoeren van een aantal verbeteringen en correcties van inhoudelijke of technische aard.

Wijzigen of intrekken van andere regelingen
De Invoeringsregeling maakt mogelijk dat bestaande regelingen worden ingetrokken of opgaan in de Omgevingsregeling of in de vier AMvB’s. De wijziging van andere regelingen is nodig om ze te laten aansluiten op het stelsel van het nieuwe omgevingsrecht. Voorbeelden van nu nog geldende regelingen die worden gewijzigd, zijn de Mijnbouwregeling, de Regeling basisnet en de Waterregeling. Voorbeelden van regelingen die in zijn geheel worden ingetrokken, zijn de Activiteitenregeling milieubeheer, de Regeling Bouwbesluit 2012 en de regeling Omgevingsrecht. Dit is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 | 2500 ea Den Haag Omgevingswetportaal.nl December 2019 Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Thema’s in de Invoeringsregeling
De Invoeringsregeling vult de zes thema’s van de Omgevingsregeling aan en introduceert een nieuw thema, namelijk het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wat zijn voor elk van de zeven thema’s de belangrijkste aanvullingen of wijzigingen die via de Invoeringsregeling in de Omgevingsregeling landen?

1. Grenzen van locaties
De Invoeringsregeling begrenst locaties waarover de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit regels stelt. Het gaat om bijvoorbeeld gebieden met betrekking tot mijnbouwactiviteiten in de Noordzee en watergerelateerde locaties zoals waterkeringen en de Waddenzee.
2. Regels voor activiteiten
De Invoeringsregeling bevat de lijst met erkende maatregelen ten aanzien van energiebesparing. Het gaat om regels voor milieubelastende activiteiten (procesgebonden) en om regels voor bouwactiviteiten (gebouwgebonden).
3. Gegevensverstrekking
De Invoeringsregeling vult de aanvraagvereisten aan voor enkele vergunningplichtige activiteiten, zoals activiteiten rond spoorwegen en bouwactiviteiten.
4. Meet- en rekenmethoden voor besluiten
De Invoeringsregeling vult enkele meet- en rekenmethoden aan voor onderwerpen uit het Invoeringsbesluit, zoals geluid door militaire buitenschietbanen.
5. Monitoring en informatieverplichtingen
De Invoeringsregeling bevat de monitoringsverplichtingen voor waterveiligheid (zowel de primaire waterkeringen als andere dan primaire waterkeringen in beheer van het Rijk). Daarnaast bevat de regeling alarmeringswaarden voor luchtkwaliteit en waterveiligheid.
6. Financiële bepalingen
In de Invoeringsregeling staan tarieven voor de vergunningen voor activiteiten waar een minister als bevoegd gezag optreedt, bijvoorbeeld het aanleggen van electriciteitskabels langs een hoofdspoorweg.
7. Digitaal Stelsel Omgevingswet (nieuw)
In de Invoeringsregeling worden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet vier onderwerpen nader ingevuld: de ontsluiting van informatie, het indienen van berichten, de systeembeschrijving van de landelijke voorziening en de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van de landelijke voorziening.

Artikel delen