Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Infographics voortgang stelselherziening omgevingsrecht

"Deze infographics tonen de voortgang van de stelselherziening van het omgevingsrecht. De eerste infographic toont het hoofd-, invoerings- en aanvullingsspoor. De tweede infographic toont in meer detail het aanvullingsspoor."

Omgevingswetportaal 24 oktober 2017

Infographics voortgang stelselherziening omgevingsrecht

Download

Eerdere verschenen infographics:

De Omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties in onze geschiedenis. Terwijl de wet en haar uitvoeringsregelgeving gemaakt worden, bereiden gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk zich al volop voor op haar komst. Dat gebeurt in zon 150 Chw-experimenten en ruim 200 pilots.

Download Infographic transitie omgevingswet

Lees de kamerbrief: Omgevingswet definitief uitgesteld tot januari 2021. Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies.

Infographic de AMvB's
Tegelijk met de Omgevingswet treden Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) in werking.

Infographic het omgevingsplan
Het gemeentelijk omgevingsplan geldt integraal en is gebiedsdekkend. Het geeft alle regels voor de fysieke leefomgeving.

Infographic brede participatie
In de Omgevingswet is brede participatie een belangrijke voorwaarde voor snellere en betere plan- en besluitvorming.

Infographic de omgevingsvisie
In een omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied.

* Infographic minder regels en meer ruimte voor initiatieven

De Omgevingswet bestaat uit een vernieuwend stelsel van instrumenten die allemaal met elkaar samenhangen. Het omgevingsrecht moet inzichtelijk, voorspelbaar en makkelijk in het gebruik zijn. In beleid, besluitvorming en regelgeving moet er samenhang zijn. De overheid moet zich actief en flexibel opstellen en de besluitvorming moet sneller en beter.

* Infographic flexibiliteit en afwegingsruimte

Meer ruimte voor gemeenten en provincies.

* Infographic de vergunningprocedure

Eén aanvraag, één loket.

* Infographic de AMvB's

Tegelijk met de Omgevingswet treden Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) in werking.

Wie is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning?

Als u een omgevingsvergunning nodig hebt, wie beslist dan over uw aanvraag? De Omgevingswet hanteert als hoofdregel: de gemeente. Het Omgevingsbesluit regelt de uitzonderingen op deze regel. In een nieuwe serie infographics laten we voor vier praktijksituaties zien wie bevoegd gezag is voor vergunningen voor de uitbreiding van een bedrijf en hoe de aanvraag verloopt.

Het Omgevingsbesluit bevat een heldere en sluitende regeling voor het beslissen op aanvragen van vergunningen. Uitgangspunt is dat de gebruiker centraal staat: één loket, één bevoegd gezag en één besluit. Voor bijna ieder initiatief mag de initiatiefnemer één gecombineerde aanvraag indienen voor alle vergunningplichtige activiteiten. Hiervoor verleent één bevoegd gezag één vergunning of verleent één coördinerend bestuursorgaan een gecoördineerde vergunning. Dat scheelt administratieve lasten en bestuurlijke drukte.

Deze werkwijze dwingt het bevoegd gezag bovendien tot een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het bevoegd gezag maakt een integrale afweging, waarbij de beoordelingsregels voor alle relevante vergunningplichtige activiteiten worden toegepast.

Downloads:

Vier verbeteringen en mengpaneel milieu

Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag: 'mag het wel?'.

Download Infographic de vier verbeteringen

Infographic mengpaneel milieu

Met de Omgevingswet hebben decentrale overheden meer afwegingsruimte voor het stellen van kwaliteitsnormen voor het milieu. Het Rijk stelt hiervoor inhoudelijke kaders in de vorm van instructieregels. Die kunnen een standaardnorm en een bandbreedte meegeven. Voor sommige aspecten, zoals licht, zijn er geen instructieregels en hebben gemeenten vrije regelruimte.

Download Infographic mengpaneel milieu

Vereenvoudiging omgevingsrecht

Infographic vernieuwing stelsel omgevingsrecht

Het nieuwe stelsel bestaat uit de Omgevingswet, vier AMvB's en de Omgevingsregeling. Bij inwerkingtreding gaan het invoerings- en aanvullingsspoor op in het hoofdspoor.
Het invoeringsspoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wet- en regelgeving. Bovendien vult dit spoor het hoofdspoor met enkele essentiële onderdelen aan.
De ontwikkeling van wet- en regelgeving in het aanvullingsspoor maakt deel uit van lopende beleidsontwikkelingen op het gebied van natuur, bodem, geluid en grondeigendom.

Download:

Infographic Vergunning voor bouwen wordt opgesplitst
Op rijksniveau wordt de vergunningplicht voor bouwen geregeld in het Besluit bouwactiviteiten leefomgeving, waarin ook de technische bouwregels staan. Gemeentelijke regels voor bouwwerken staan in het omgevingsplan, en daarin staat ook of een vergunning nodig is. Met de Invoeringswet komt deze verandering in de Omgevingswet te staan.
Download hier de infographic.

Infographic over de Invoeringswet
De Invoeringswet regelt het overgangsrecht en wijzigt een aantal bestaande wetten. Verder vult de Invoeringswet de Omgevingswet aan met een aantal onderwerpen.
Download hier de infographic.

Informatieblad Schaderegeling
Wat houdt de nieuwe regeling op het gebied van schade in?
Download hier het informatieblad

Informatieblad Overgangsrecht
Het overgangsrecht regelt de overgang van de huidige wet- en regelgeving naar het nieuwe stelsel onder de Omgevingswet en vormt een belangrijk onderdeel van de Invoeringswet.
Download hier het informatieblad

Informatieblad Omzetting wet VTH
Wat betekent de stelselherziening van het omgevingsrecht voor de Wet VTH?
Download hier het informatieblad

Informatieblad Knip voor bouwactiviteiten
Wat betekent het opsplitsen de knip van de vergunningplicht voor een bouwactiviteit?
Download hier het informatieblad

Informatieblad Digitaal Stelsel Omgevingswet
Wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet en waar is het op gericht?
Download hier het informatieblad

Artikel delen