Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst

"Een groot aantal organisaties brengt de komende jaren samen de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Deze organisaties komen uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven."

Unie van Waterschappen 16 mei 2019

Nieuws & Achtergrond

Op 14 mei ondertekenden ze de Green Deal Aquathermie. Rond de 40 organisaties steunen deze Green Deal.

Duurzaam verwarmen

Aquathermie is het halen van warmte en kou uit water van verschillende waterbronnen: oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd. Aquathermie kan helpen de overgang naar aardgasvrije verwarming te maken en zo bij te dragen aan de energietransitie.

Elkaar vinden

Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals overheden, netbeheerders, warmtebedrijven, kennisinstellingen, technische adviesbureaus en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron nuttig te gebruiken. In de Green Deal vinden ze elkaar.

Financiën

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt 900.000 euro bij aan de Green Deal als bijdrage voor de uitvoering van het programma Aquathermie. Andere partijen dragen ook financieel of in natura bij. Aan de Green Deal hebben zich naast partijen ook partners verbonden die zich actief willen inzetten.

De green deal heeft 3 doelen

  • Aquathermie onder de aandacht van de stakeholders brengen

  • Kennis over aquathermie ontwikkelen en delen

  • De waarde ervan in de praktijk beoordelen.

Zo wordt aquathermie verankerd in de regionale energiestrategie en kan worden toegepast als alternatieve verwarming. Er wordt samengewerkt met andere klimaatprogrammas van overheden, zoals het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Warmtetransitie

Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren respectievelijk 15 en 1,5 procent. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van woningen en andere gebouwen en zo bijdragen aan de warmtetransitie.

Deze partijen ondertekenden de Green Deal:

Ministerie EZK, Ministerie I&W, Ministerie BZK, Unie van Waterschappen, Vewin, NWB Bank, Deltares, KWR, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, VNG, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Brabant Water, provincie Fryslân, provincie Gelderland, provincie Zuid-Holland, Netbeheer Nederland, Syntraal en IF Technology.

Artikel delen