Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Houd rekening met de rugstreeppad als u een project wilt ontwikkelen!

"Voor rugstreeppad kunt u ook invullen de mus, vleermuis of andere beschermde diersoort."

20 juni 2019

Nieuws & Achtergrond

In 2015 schreven we al een

blog

naar aanleiding van de vraag: wat gaat voor, de huisvesting van mensen of die van vleermuizen? De portee van de blog was dat de huisvesting van vleermuizen of andere beschermde diersoorten voorrang krijgt boven de ontwikkeling van een project. Het is noodzakelijk om van aanvang van de ontwikkeling van een project af, rekening te houden met de bescherming van deze diersoorten.

De Wet Natuurbescherming voorziet in de bescherming van soorten zoals die voorheen was geregeld in de Flora en faunawet. Het is bij wet verboden om beschermde soorten opzettelijk te doden, verwonden, (ver) storen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen of te vernietigen. Nu zullen voor nieuwe projectontwikkelingen vaak gebouwen gesloopt moeten worden. Als het dan bijvoorbeeld gaat om de sloop van woningen die in de jaren 70 zijn gebouwd, dan valt te verwachten dat in de dakrand en spouwen zich mussen of vleermuizen hebben genesteld. Ook voor andere oudere bouwwerken bestaat een grote kans dat zich hier beschermde diersoorten hebben genesteld. Sloop van deze gebouwen valt dan onmiddellijk onder het verbod van de Wet Natuurbescherming om beschermde soorten te doden verstoren of vaste rust en verblijfplaatsen te beschadigen. Deze mogelijkheid bestaat ook bij het dempen van een sloot of het uitvoeren van grond verzet, allemaal werkzaamheden die vaak nodig zijn voor de ontwikkeling van een project.

Voor de initiatiefnemer van het nieuwe project geldt onder omstandigheden de verplichting om aan te tonen dat zich in het pand

geen beschermde diersoorten

bevinden. Deze onderzoeken dienen over een langere periode te worden uit gevoerd, meestal op drie verschillende momenten in het jaar. De planning daarvoor wordt opgesteld door de ecoloog die het onderzoek voor u uitvoert. De planning is afhankelijk van broedseizoenen, winterrust enzovoort. Voor verschillende diersoorten kunnen deze momenten ook verschillen. Om een dergelijke onderzoekscyclus correct uit te voeren, is in ieder geval een periode van meer dan een jaar noodzakelijk. Het advies is eigenlijk om bij de voorbereiding van een ontwikkelingsproject

als eerste

te beginnen met de onderzoeken die nodig zijn voor de Wet Natuurbescherming (Wnb).

Wat nu als uit onderzoek blijkt dat er wél beschermde diersoorten in het gebouw aanwezig zijn? In dat geval hebt u een

ontheffing

beschermde inheemse diersoorten nodig. Voor iedere diersoort hebt u een aparte ontheffing nodig. Deze ontheffing wordt in beginsel verleend door gedeputeerde Staten van de provincie. In de praktijk hebben gedeputeerde Staten van meerdere provincies deze bevoegdheid gedelegeerd aan de Regionale Omgevingsdienst.

Een ontheffing wordt alleen verleend als aan een lange lijst van voorwaarden is voldaan. Zo moet worden aangetoond dat het project nodig is in bijvoorbeeld het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid, in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer of nog vier andere belangen. Het gaat om strikt omschreven belangen Het blijkt heel lastig om aan te tonen dat het project nodig is in het belang van een van de genoemde belangen. Aantonen dat iets nodig is in het belang van de volksgezondheid is dan nog de best aantoonbare voorwaarde. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond als asbest in enige omvang wordt verwijderd, of zeer energie onzuinige woningen worden geïsoleerd of vernieuwd.

Daarnaast moet worden aangetoond dat nog aan twee andere voorwaarden wordt voldaan, namelijk dat er geen andere bevredigende oplossing is, en dat de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort.

Om aan te tonen dat geen andere bevredigende oplossing mogelijk is, moet in ieder geval aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Te denken valt aan het slopen buiten het broedseizoen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met verschillende broedseizoen van de verschillende beschermde soorten. In sommige gevallen moet de dierpopulatie verleid worden om naar een andere gebouw of nestkast over te gaan. Soms wordt daar een periode van één of twee jaar voor aangehouden.

Uitvoering van de onderzoeken, het verkrijgen van een ontheffing en daarna uitvoering van de voorwaarden die aan de ontheffing verbonden zijn kan meerdere jaren in beslag nemen. Daarbij bestaat zelfs de kans dat in het geheel geen ontheffing kan worden verkregen, omdat niet aangetoond kan worden dat aan alle voorwaarden kan worden voldaan. Het is dus aan te raden om bij de ontwikkeling van een project als eerste te denken te beginnen met de verplichtingen uit de wet natuurbescherming.

Artikel delen