nieuws

Gelders Plussenbeleid vastgesteld

09-03-2017

Via eerdere blogs hield mijn collega Paul Bodden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Gelders Plussenbeleid, dat onderdeel uitmaakt van het Actualisatieplan Omgevingsverordening van de provincie Gelderland.

Zo behandelde hij in zijn blog van 3 augustus 2016 de inhoudelijke hoofdlijnen van dit beleid en zette hij hierbij enige vraagtekens. Begin dit jaar kwamen Gedeputeerde Staten met een gewijzigd voorstel. Dat voorstel behoefde nog enige verduidelijking, zo bleek na behandeling daarvan in de Statencommissie. Zie daarover nader het blog van Paul Bodden van 3 februari 2017. In dat blog maakte Paul Bodden tevens melding van het feit dat Gedeputeerde Staten naar verwachting begin februari 2017 met een vervolgvoorstel zouden komen, waarna de Statencommissie en Provinciale Staten weer aan zet zouden zijn.

1 maart 2017: vaststelling Gelders Plussenbeleid

Op 8 februari 2017 heeft een ´technische briefing´ plaatsgevonden over het gewijzigde voorstel. In hun vergadering van 1 maart 2017 hebben Provinciale Staten het voorstel van Gedeputeerde Staten voor het Actualisatieplan Omgevingsverordening en -visie, waarvan het Gelders Plussenbeleid onderdeel is, vastgesteld.

Aangenomen motie: verzoeken aan Gedeputeerde Staten

Bij de vaststelling van het Plussenbeleid hebben Provinciale Staten onder meer een motie aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten een richting meegeven met betrekking tot de verdere uitvoering van een aantal onderwerpen.

Gezondheid

Zo wordt ‘gezondheid’ als basisvoorwaarde binnen het Plussenbeleid gezien en worden Gedeputeerde Staten verzocht in het vooroverleg al actief te toetsen of het verbeteren van de gezondheid van de fysieke leefomgeving optimaal wordt uitgevoerd.

Kleine(re) gezinsbedrijven

Daarnaast worden Gedeputeerde Staten verzocht de positie van kleine(re) gezinsbedrijven onder het Plussenbeleid nauwlettend te volgen en, waar nodig, met aanvullende maatregelen te komen, indien kleine(re) gezinsbedrijven onevenredig zwaar door het beleid worden getroffen.

Sloop agrarische bebouwing

Ook worden Gedeputeerde Staten verzocht gemeenten te stimuleren sloop van agrarische bebouwing te laten plaatsvinden op kavels van gestopte bedrijven en het planologisch onmogelijk te maken dat op die kavels opnieuw wordt gebouwd, wanneer de sloopkosten zijn gefinancierd als ‘(landschappelijke) plus’.

Milieu APK

Tot slot worden Gedeputeerde Staten verzocht de ‘milieu APK’ verder te ontwikkelen binnen het programma ‘Vitaal Platteland’.

Hoe nu verder?

Zoals ook al opgemerkt in de blogs van 3 augustus 2016 en 3 februari 2017, zullen gemeenten ruim de tijd krijgen om hun bestemmingsplannen in overeenstemming te brengen met de vastgestelde Omgevingsverordening (en dus het vastgestelde Plussenbeleid). De provincie heeft aangegeven met gemeenten te willen samenwerken aan het faciliteren van de uitwerking van het Plussenbeleid door onder meer uitwisseling van kennis en informatie.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Kennismarkt 2019 - Omgevingswet en Energietransitie

→ Lees meer

Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen

Deze praktische 1-daagse cursus geeft handvatten om nu al te werken met toekomstgerichte ruimtelijke plannen.

→ Lees meer

Basiscursus Duurzaamheid en energie

De 3-daagse basiscursus geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in