Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Een ruimtelijke ‘vastloper’? De raad is sneller dan je denkt!

Wat te doen met een bedrijventerrein zonder bedrijvigheid? Met hooggespannen verwachtingen maar geen vestiging van innovatieve bedrijven? Met een bestemmingsplan dat uitgaat van aanbod in plaats van de vraag van de ondernemer?

24 juli 2014

Nieuws & Achtergrond

// ////

Wat te doen met een bedrijventerrein zonder bedrijvigheid? Met hooggespannen verwachtingen maar geen vestiging van innovatieve bedrijven? Met een bestemmingsplan dat uitgaat van aanbod in plaats van de vraag van de ondernemer?

Dan schrijf je geen nieuw bestemmingsplan, maar een strategisch beleidsdocument waarin de inzet van flexibiliteit en differentiatie centraal staat. Het beleidsdocument brengt een bestemmingsplan op rek. Het doel is de knellende bepalingen weg te nemen of te versoepelen zodat het profiel en het imago van het bestemmingsplan kantelen van aanbodgericht naar vraaggericht. Het document geeft geen antwoord op de vraag hoe het bedrijventerrein er in de toekomst uit zal zien. Het beschrijft geen eindbeeld maar een proces, het biedt kansen zonder dogmatisch te zijn. Het nodigt boven alles de ondernemer uit om met een goed plan te komen en faciliteert de route van aanvraag naar omgevingsvergunning. Er blijft duidelijkheid over welke functies er op het terrein niet toegestaan zijn, voor het overige is zeer veel mogelijk. Aspecten als bebouwingspercentages, kavelomvang en bouwhoogtes zijn tot minimale eisen teruggebracht. Het aspect beeldkwaliteit is teruggevoerd tot een proactief ondersteunend proces met een aantal eenvoudige principes.

Pioniers gezocht

De eerste ondernemers krijgen met het beleidsdocument veel vestigingsvrijheid, dankzij het pioniersprincipe. Op de keuzeplaats bepaalt de pionier de vestigingsmogelijkheden van een bedrijf dat zich naderhand in zijn nabijheid wil vestigen. Om hierin te ondersteunen wordt een ruimtelijk profiel opgesteld voor een bedrijf, waarin een aantal aspecten bepalend zijn (locatie-eisen van het bedrijf, milieugebruiksruimtes en bijzondere functionaliteiten zoals bedrijfswoningen). Als een bedrijf zich gevestigd heeft, maakt het onderdeel uit van het profiel van het bedrijventerrein waar rekening mee gehouden wordt bij de vestiging van een nieuw bedrijf. Ontwikkeling gaat zo hand in hand met beheer.

Juridische borging

Herziening van het bestemmingsplan, de traditionele route met een aanzienlijke tijdsinvestering, is hier niet de juiste keuze. Het beleidsdocument creëert meteen rek in het bestemmingsplan, door gebruik te maken van de bestaande wetgeving (artikel 2.12, eerste lid onder a3 Wabo en artikel 6.5, derde lid BOR). Een strategisch beleidsdocument is dan de uitwerking van de raadsbevoegdheid om categorieën van gevallen aan te wijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Als categorie van gevallen wijst de gemeenteraad het hele bedrijventerrein aan. Op die basis kan de raad voor het plangebied instemmen met verlening van medewerking aan initiatieven die, hoewel strijdig met de bepalingen van het bestemmingsplan, niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening.

Niets is zeker, vooral de toekomst niet. BügelHajema Adviseurs schreef het strategische beleidsdocument De Rode Loper, uitwerking Westpoort voor de gemeente Groningen. Dit document biedt een bijzondere mogelijkheid om de kanteling van een aanbodgericht naar een vraaggericht plan te bewerkstelligen. De uitnodigende houding van de gemeente creëert, zonder afbreuk te doen aan de rechtszekerheid van belanghebbenden, de mogelijkheid op korte termijn ervaringen op te doen met de vraagzijde van het bedrijfsleven. Deze ervaringen kunnen vervolgens een centrale rol spelen bij de optimalisatie van het beheerkader voor het bedrijventerrein in de toekomst.

Door: Mr. Jan Oosterkamp, Mr. Pieter Schollema, Nelleke Linthorst, Ma MSc,

BügelHajema Adviseurs

Gerelateerde info:

Artikel delen