Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Doorgaan na PAS-uitspraak

Heel bouwend Nederland is de afgelopen maanden in rep en roer geweest over de PAS-uitspraak van de Raad van State. Soms lijkt het alsof geen enkel project meer kan doorgaan. Dat is gelukkig niet waar!

Winkelhuijzen, Diana
18 oktober 2019

Nieuws & Achtergrond

Onze infographic maakt de huidige juridische oplossingen inzichtelijk.

Oplossingsrichtingen

  1. Bereken met een rekenmodel (de AERIUS Calculator 2019) de stikstofdepositie. Is die 0,00 mol per hectare per jaar? Dan kan de activiteit doorgaan. Zo niet, kijk of er maatregelen genomen kunnen worden om de stikstofdepositie te verlagen tot 0,00 mol/ha/j. Voorbeelden: aan- en afvoerlogistiek emissieneutraal of gasloos opleveren.

  2. Kan er intern gesaldeerd worden? Voorbeeld: bij transformatie en herstructurering van een bedrijven/kantorenterrein komt waarschijnlijk meer stikstofruimte vrij dan het nieuwe project nodig heeft, zodat de balans op 0,00 mol per hectare per jaar of lager uitkomt.

  3. Ecologische voortoets: laat een ecoloog een specifieke beoordeling op de locatie en de effecten op het Natura 2000-gebied uitvoeren. Als uit de ecologische voortoets toch een stikstoftoename volgt, dan geldt een vergunningplicht (oplossingen 4 t/m 6)

  4. Kunnen er mitigerende maatregelen getroffen worden? Dat zijn aan het project verbonden maatregelen die leiden tot herstel of verbetering van de aangewezen stikstofgevoelige habitattypen. Voorbeeld: natuurinclusief bouwen.

  5. Kan er extern gesaldeerd worden zodat de stikstofdepositie op hetzelfde natuurgebied afneemt? Voorbeelden: verlagen snelheid op wegen, intrekken vergunningen voor veehouderijen.

  6. De ADC-toets. Zijn er geen alternatieven (A) en zijn er dwingende redenen van groot openbaar belang (D)? Dan kan door compensatie (C) het project toch doorgaan. Dit kan bijvoorbeeld bij projecten met een nationaal belang. Maar mogelijk slaagt de toets ook in combinatie met andere projecten op regionale schaal.

Achtergrond

Op grond van de Wet natuurbescherming is voor een project vaak een natuurvergunning vereist, bijvoorbeeld als het project stikstofdepositie veroorzaakt. Die depositie kan tijdens de bouw- en de exploitatiefase van een project ontstaan. Doordat in Nederland voor veel stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden de zogeheten kritische depositiewaarde al is overschreden, kunnen alleen in bepaalde gevallen vergunningen verleend worden op grond van de Wet natuurbescherming. Vergunningen zijn vereist als significante negatieve gevolgen niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Om toch projecten door te laten gaan is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geïntroduceerd: een programma met bron- en herstelmaatregelen voor het verminderen van stikstofdepositie. De vrijgekomen stikstofruimte kan benut worden voor economische activiteiten. Nu de Raad van State een streep heeft gezet door het PAS is het de vraag onder welke voorwaarden een project toch door kan gaan.

Artikel delen