Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Dien op tijd uw bezwaarschrift in!

Als een vergunning is verleend waarmee u het niet eens bent, of als uw vergunning is afgewezen, kunt u daartegen bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente die de vergunning heeft verleend of afgewezen. Dit moet u echter doen binnen de gestelde tijd.

8 augustus 2018

Nieuws & Achtergrond

Indienen bezwaarschrift

Als u bezwaar wilt maken, doet u dat door middel van een bezwaarschrift. Dit is een brief aan de gemeente waarin u kenbaar maakt welke bezwaren u hebt tegen de (afgewezen) vergunning. Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een termijn van 6 weken. Dit is een harde termijn. Dit houdt in dat als u te laat bent, de gemeente uw bezwaar niet meer in behandeling zal nemen. Zelfs als de gemeente bereid zou zijn om het wel in behandeling te nemen,

mag

zij dit niet eens meer doen. Slechts in erg uitzonderlijke situaties moet hierop een uitzondering gemaakt worden. Het is dus erg belangrijk binnen de bezwaartermijn uw bezwaarschrift in te dienen.

De termijn van 6 weken vangt aan de dag nadat de vergunning bekend is gemaakt. Bekendmaking gebeurt normaliter door het besluit aan de betrokken persoon (de zogenaamde belanghebbende, meestal de vergunninghouder) toe te sturen. Let op: de vergunning wordt mogelijk pas op een latere datum gepubliceerd in de krant of op de website van de gemeente. Bepalend is echter de datum van verzending aan de belanghebbende.

Als een besluit dus op maandag is verstuurd aan de belanghebbende, loopt de bezwaartermijn ook af op een maandag. Op die laatste dag moet de gemeente uw bezwaarschrift ontvangen hebben.

Omdat post niet altijd bezorgd wordt op dezelfde dag, kan het bezwaarschrift ook op de laatste dag verstuurd worden aan de gemeente. Dat betekent in principe dat uw bezwaarschrift te laat binnenkomt bij de gemeente. In veel gevallen moet de gemeente het dan alsnog in behandeling nemen, mits aan de volgende twee eisen is voldaan. Allereerst moet het bezwaarschrift op de laatste dag van de termijn verstuurd zijn. Dit zal bijvoorbeeld worden gecontroleerd aan de hand van de dagstempel van het postkantoor bij aangetekende verzending. De tweede eis is dat het bezwaarschrift uiterlijk een week na afloop van de bezwaartermijn bij de gemeente binnenkomt. Als daaraan voldaan wordt, wordt uw bezwaar alsnog behandeld.

Overschrijding termijn

Als de termijn van 6 weken wordt overschreden, mag uw bezwaar in principe niet meer in behandeling genomen worden. Zoals eerder genoemd zijn er een beperkt aantal uitzonderingen op. Als u ziek bent of op vakantie bent, zijn dit geen redenen om de termijn te overschrijden. Een beroep hierop zal dan ook nooit slagen.

Het heeft eigenlijk alleen kans van slagen als door de gemeente fouten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld als een rechtsmiddelenclausule (het formulier bij een besluit waarop staat dat u binnen 6 weken bezwaar moet maken) ontbreekt, omdat de gemeente dit is vergeten toe te voegen. Een andere reden hiervoor kan zijn dat de documenten door de gemeente naar de verkeerde persoon zijn gestuurd, naar bijvoorbeeld de belanghebbende maar niet naar de gemachtigde.

Geen beroep

Als u bezwaren hebt tegen een (afgewezen) vergunning, moet u die binnen 6 weken na de bekendmaking kenbaar maken aan de gemeente. Als u dit niet doet, zal uw bezwaar in principe niet meer in behandeling genomen worden. Als u geen bezwaar hebt gemaakt, kunt u op een later moment ook geen beroep meer instellen. Tijdig bezwaar maken is daarom van essentieel belang. Als u dit niet doet, kunt u niets meer doen tegen de verleende of afgewezen vergunning.

Artikel delen