Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

De Regionale Energie Strategie: definitieve regio’s vastgesteld

Zoals eerder al door ons geblogd: 1) de Regionale Energie Strategie (RES) is voor gemeenten, provincies en waterschappen een belangrijk instrument om de ruimtelijke inpassing van energiedoelen te regelen. Zij vertalen met de RES, in samenspraak met netbeheerders en andere partners, hun gestelde ambities én de afspraken uit het Klimaatakkoord naar projecten en locaties waar deze kunnen worden gerealiseerd. Die concretisering vindt plaats per regio. Op 21 januari 2019 werd de definitieve lijst van 30 regio’s bekend.

23 januari 2019

1)

https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/blogreeks-ontwerp-klimaatakkoord-de-regionale-energie-strategie

Indeling van onderop

Eerder was al een voorlopige indeling van de regios gepubliceerd. De definitieve vaststelling ingegeven door de regios zelf vertoont een aantal verschillen ten opzichte van het eerdere overzicht. Zo zijn de regios Noord- en Midden-Limburg samengevoegd en is de gemeenten Sittard-Geleen, waar het industriële complex Chemelot ligt, nu onderdeel van de regio Zuid-Limburg in plaats van Midden-Limburg. Alle wijzigingen samen maken dat er nu 30 regios zijn, in plaats van de eerdergenoemde 33. Een kaart met de indeling is

hier

te vinden.

Naast de regios komt er ook een Nationaal Programma RES. Dit programma zorgt voor de nodige afstemming en coördinatie tussen de verschillende RESsen. Lees hierover ook ons eerder verschenen

blog

.

En nu (verder) aan de slag

Het ontwerp-Klimaatakkoord zet een tijdspad uiteen. Zes maanden na de formele ondertekening van het Klimaatakkoord is de eerste grote deadline: de regios moeten dan een concept-RES opleveren. Niettemin zijn veel regios al bezig met het ontwerpen van hun strategie. Zo publiceerde Zeeland onlangs hun

plan van aanpak

voor de op te stellen RES. Dit plan omschrijft onder meer het proces dat Zeeuwse overheden willen volgen om tot een strategie te komen en hoe zij dit gaan oppakken met alle partners. Nu de regios definitief zijn ingedeeld, kunnen ook alle andere partijen laten zien hoe zij de gestelde doelen daadwerkelijk gaan bereiken!

Raadpleeg

de website

de RES voor meer informatie over de vaststelling van de regios.

Artikel delen