Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

De procedure bij indiening van een principeverzoek

"U heeft mooie bouwplannen gemaakt, maar deze passen helaas niet binnen het bestemmingsplan. U weet niet of de gemeente bereid is vergunning te verlenen voor uw plan. Om tijd en geld te besparen, besluit u daarom eerst een principeverzoek in te dienen."

6 mei 2019

Nieuws & Achtergrond

Over het nut van een principeverzoek, hebben wij

deze blog

geschreven.

Kort gezegd is een principeverzoek een heel globale vergunningaanvraag, waarin in grote lijnen wordt aangegeven wat uw plannen zijn met een motivatie waarom de gemeente hieraan medewerking zou moeten verlenen. In veel gevallen is een principeverzoek een mooi middel om meer inzicht te krijgen in de bereidwilligheid van de gemeente om medewerking aan uw plannen te verlenen. Wij dienen dan ook veel principeverzoeken in.

Sommige plannen hebben echter een hele lage slagingskans, zoals het realiseren van een woning in het buitengebied. In dergelijke gevallen adviseren wij vaak om geen principeverzoek in te dienen, maar het anders aan te pakken.

In deze blog leggen wij uit hoe de procedure bij indiening van een principeverzoek verloopt.

Verzending principeverzoek

Wij verzenden het principeverzoek op de wijze die de gemeente hiervoor aangeeft. In de meeste gevallen dient het principeverzoek via het Omgevingsloket te worden ingediend. In sommige gevallen heeft de gemeente een eigen formulier dat hiervoor gebruikt dient te worden.

Ontvangstbevestiging

Vaak ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Blijft deze ontvangstbevestiging uit, dan nemen wij contact op met de gemeente, zodat wij zeker weten dat de gemeente het principeverzoek in goede orde heeft ontvangen.

Contact onderhouden met gemeente

Na indiening van het principeverzoek, nemen wij regelmatig contact op met de gemeente om navraag te doen naar de status van uw principeverzoek. Hierdoor blijft uw verzoek in ieder geval onder de aandacht bij de gemeente. Hierbij zullen wij ook vragen wie de behandelend ambtenaar is van uw verzoek, zodat wij een vast contactpersoon hebben om mee te overleggen.

Het is belangrijk om in contact te blijven met de gemeente, omdat voor het principeverzoek geen wettelijke beslistermijn geldt, zoals bij de definitieve vergunningaanvraag wel het geval is. Hierdoor kan het soms enige tijd duren voordat u een principebesluit ontvangt. Deze termijn is ongeveer 2 maanden, maar kan ook 2 weken of 4 maanden duren.

Principebesluit

In het principebesluit geeft de gemeente aan in hoeverre zij bereid is om medewerking te verlenen aan uw plan. Hierbij zijn er drie mogelijke uitkomsten:

Gemeente wil medewerking verlenen

In enkele gevallen geeft de gemeente in het principebesluit meteen aan dat zij medewerking wil verlenen, zonder nadere voorwaarden hieraan te verbinden. De reden dat dit niet zo vaak voorkomt is omdat het principeverzoek vooral wordt toegepast bij complexere plannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Bij plannen die een heel grote kans van slagen hebben dienen wij vaak meteen een vergunningaanvraag in.

Indien de gemeente positief reageert op een principeverzoek, kan een definitieve vergunningaanvraag worden ingediend. De kans is dan heel groot dat de gemeente deze vergunning ook zal verlenen.

Gemeente wil onder voorwaarden medewerking verlenen

Wat vaak voorkomt is dat de gemeente in haar principebesluit aangeeft bereid te zijn om medewerking te verlenen aan een plan, maar hier wel een aantal nadere voorwaarden aan verbindt. Bij het realiseren van een woning op korte afstand van bedrijfspanden wordt bijvoorbeeld vaak een geluidsonderzoek vereist om aan te tonen dat de geluidsbelasting op de woning niet te hoog is. Ook kan de gemeente bijvoorbeeld vragen aan te tonen dat in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein kan worden voorzien.

Gemeente wil geen medewerking verlenen

Het komt ook voor dat de gemeente aangeeft niet bereid te zijn om medewerking te verlenen. In eerste instantie is het dan goed om het overleg met de gemeente aan te gaan om te kijken of u alsnog overeenstemming kunt bereiken. In sommige gevallen is de uiteindelijke conclusie echter dat het beter is om het plan niet door te zetten. Nee is immers ook een antwoord.

Overleg met de gemeente

Indien de gemeente uw principeverzoek heeft afgewezen of onder voorwaarden heeft goedgekeurd, is het nuttig om met de gemeente in gesprek te gaan en om een nadere toelichting te vragen. Ook al heeft u een negatief principebesluit ontvangen, in sommige gevallen is de gemeente met een paar aanpassingen van uw plan wel bereid om medewerking te verlenen. Bij een principeverzoek dat onder voorwaarden is goedgekeurd kan het ook verstandig zijn om met de gemeente in gesprek te gaan om een en ander te verduidelijken.

Het principebesluit is geen besluit waar bezwaar en beroep tegen open staat. Bij het principeverzoek hoort een informele procedure, waarbij het vooral aankomt op het overleg met de gemeente.

Artikel delen