Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

De Ladder Duurzame Verstedelijking gaat veranderen

Vorige week stuurde de Minister van IenM een voorstel tot aanpassing van de Ladder Duurzame Verstedelijking naar de Kamer (hierna: 'Voorstel'; Voorstel wijziging Ladder). Doel is om per 2017 te komen tot een eenvoudigere, beter toepasbare en goedkopere versie van de Ladder.

30 juni 2016

Nieuws & Achtergrond

Het Voorstel

De Minister somt de voorgestelde wijzigingen als volgt op (

Kamerbrief Ladder 23 juni 2016

):

  • De drie treden van de Ladder vervallen en de tekst wordt eenvoudiger;

  • Alleen voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied moet een uitgebreide motivering worden opgesteld;

  • Het begrip 'actuele regionale behoefte' wordt gewijzigd in 'behoefte';

  • Voor flexibele plannen hoeft de Ladder niet langer dubbel te worden doorlopen.

De begrippen 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' en 'bestaand stedelijk gebied' blijven ongewijzigd, zodat de jurisprudentie daarover in de toekomst relevant blijft.

Het Voorstel komt er op neer dat voor iedere '

nieuwe stedelijke ontwikkeling

' de 'behoefte' moet worden beschreven, met een extra motiveringseis voor ontwikkelingen buiten '

bestaand stedelijk gebied

'. Daarnaast zou bij bestemmingsplannen met uitwerkings- en wijzigingsbevoegdheden de Ladder kunnen worden 'doorgeschoven' naar het uitwerkings- en wijzingingsplan. Geen dubbele Laddertoets meer, zo is de bedoeling.

Wordt het doel bereikt?

Het is de vraag of met dit Voorstel de huidige praktijk veel zal veranderen. De begrippen 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' en 'bestaand stedelijk gebied' veranderen niet. Het inwisselen van het begrip 'actuele regionele behoefte' voor het begrip 'behoefte' zal er - lijkt mij - niet snel toe leiden dat niet langer gekeken wordt naar het verzorgingsgebied van de desbetreffende ontwikkeling en de actualiteit.

Ook voor wat betreft de motiveringseis bij een ontwikkeling binnen of buiten bestaand stedelijk gebied rijst de vraag of er veel gaat veranderen. Ook bij de huidige Ladder moet een ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied gemotiveerd worden; dit lijkt niet anders te worden.

Voor het beoogde 'doorschuiven' van de Ladder naar concrete uitwerkings- en wijzigingsplannen rijst de vraag hoe dit zich verhoudt met de motiveringsplicht in het kader van de goede ruimtelijke ordening van het moederplan. Als een bestemmingsplan in nieuwe ontwikkelingen voorziet moeten immers nut en noodzaak daarvan aannemelijk gemaakt kunnen worden. Dat vergt inzicht in onder meer de behoefte aan de desbetreffende ontwikkelingen. Het is afwachten hoe de Afdeling hierover zal oordelen.

Met andere woorden, het is de vraag in hoeverre de huidige praktijk met dit Voorstel daadwerkelijk anders zal worden.

Hoe verder?

In deze zomerperiode vindt een internetconsultatie over het Voorstel plaats, waarna het in het najaar naar de Raad van State wordt gestuurd voor advies. De aangepaste Ladder zou dan in 2017 in werking moeten treden. De komst van de Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding is beoogd in 2019, zou niet tot een wijziging van de Ladder moeten leiden

Artikel delen