nieuws

De Energieaudit test

22-12-2016

Verplicht voor de grotere bedrijven, ook voor de weinig milieubelastende ondernemingen.

Alle middelgrote en grote ondernemingen moesten voor 5 december 2015 een zogenoemde energieaudit hebben uitgevoerd. Vervolgens moet er minimaal iedere vier jaar opnieuw zo’n energieaudit worden opgesteld. De verplichtingen vloeien voort uit de Europese Energie efficiency Richtlijn en de Tijdelijke Regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn Energie Efficiëntie

Dit blog schetst de hoofdlijnen van deze audit.

Voor wie?
De verplichting geldt voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet groter dan EURO 50 miljoen en/of een jaarlijkse balanstotaal groter dan EURO 43 miljoen. De verplichting om de audit uit te voeren rust op de ‘drijver van een onderneming’, waarbij voor het begrip ‘onderneming’ wordt verwezen naar het begrip ‘inrichting’ van de Wet Milieubeheer (met extra eisen ten aanzien van de invulling van het begrip ‘onderneming’ en de omvang van de onderneming).

Omdat ook ondernemingen met een relatief lage milieubelasting, zoals bijvoorbeeld kantoren, onder het begrip ‘inrichting’ vallen (type A-inrichting), kan de audit-plicht ook voor dit soort ondernemingen gelden. Het zijn dus niet alleen de ‘vervuilers’ of de ‘veel-gebruikers’ die een audit moeten opstellen, maar ook middelgrote en grotere kantoren.

Vrijgestelde bedrijven
Bepaalde bedrijven zijn echter vrijgesteld van de audit-plicht, namelijk de bedrijven die zijn toegetreden tot de ‘Meerjarenafspaak energie-efficiëntie 2001-2020’ of de ‘Meerjarenafsraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen’. Dit geldt onder meer voor bepaalde type bedrijven in de industriële sector. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een overzicht te vinden van de deelnemende bedrijven: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/deelnemers-mja/mee

Ook vrijgesteld zijn bedrijven met een energiebeheersysteem dat voldoet aan de eisen van artikel 3b van de Tijdelijke Regeling Implementatie Artikelen 8 en 14 Richtlijn Energie-efficiëntie. Op hoofdlijnen komt dit erop neer dat het energiebeheersysteem gecertifieerd moet zijn en onder meer moet voorzien in een energie-efficiëntiedoelstelling en een strategie om deze te verwezenlijken.

Inhoud audit
De eisen waaraan de audit moet voldoen, staan omschreven in de Tijdelijke Regeling en de Richtlijn Energieefficiency. Op hoofdlijnen moet de audit in detail een overzicht omvatten van:

(a) het energieverbruik van de gebouwen en de eventuele industriële processen of installatie, dit alles met inbegrip van vervoer, en

(b) de kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen die de desbetreffende onderneming genomen kunnen worden. Daarbij dienen gedetailleerde en gevalideerde berekeningen voor potentiële energiebesparingsmaatregelen mogelijk te zijn. De website van de RVO bevat een overzicht van de eisen waaraan de audit moet voldoen.

Wanneer?
Uiterlijk 5 december 2015 dienen de audits opgesteld te zijn en vervolgens moeten ze iedere vier jaar opnieuw worden opgesteld.

Sancties?
Net zoals geldt voor andere publiekrechtelijke verplichtingen zal het bevoegd gezag in beginsel handhavend moeten optreden wanneer niet of niet tijdig aan de verplichting wordt voldaan. Het bevoegd gezag zal in de regel echter eerst in overleg treden met de onderneming om te bezien of en zo ja op welke termijn alsnog aan de audit-verplichting kan worden voldaan. Pas als dat geen of onvoldoende uitkomst biedt, kan het handhavingstraject (dwangsombesluit) in gang worden gezet. In de regel zal dat echter niet nodig zijn.

Vervolg
Naar ik begreep zijn verschillende omgevingsdiensten en ondernemingen druk bezig met de energie-audit en blijkt de toepassing van de verplichtingen in de praktijk niet altijd mee te vallen. Onder meer bestaat er onduidelijkheid over het begrip ‘onderneming’. Wat te doen met een onderneming met meerdere vestigingen in verschillende landen of een onderneming met verschillende inrichtingen in aparte entiteiten? Op welk ‘niveau’ moet dan aan het criterium omtrent de omvang van de onderneming worden getoetst? En aan welke eisen moet de audit exact voldoen? Per inrichting afzonderlijk of niet? Vragen waarvan de beantwoording zich in de toekomst zal moeten uitwijzen.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?

Deze 1-daagse cursus biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet.

→ Lees meer

Cursus Aanpak duurzaamheid door gemeenten

Deze 2-daagse cursus geeft inzicht in hoe je als gemeente duurzame ontwikkeling kunt stimuleren en op kunt pakken.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in