Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Binnentreden in woningen mogelijk bij overtreding noodverordening?

Op 23 maart jl. heeft de minister van Veiligheid en Justitie in een persconferentie aangegeven dat op grond van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid aan het Veiligheidsberaad gevraagd zal worden om verschillende maatregelen te treffen.

Poel, Ilse van der
25 maart 2020

Artikelen

Artikelen

MODELNOODVERORDENING

Volgens het Veiligheidsberaad zal de uitwerking van het bovenstaande enkele dagen in beslag nemen waarna een aanvulling op de bestaande modelnoodverordening kan worden verspreid die vervolgens kan worden aangenomen.

HANDHAVING BEPALING DRIE OF MEER PERSONEN BINNENSHUIS

Er is door de minister in de persconferentie aangekondigd dat het binnenshuis niet de bedoeling is om meer dan drie personen buiten het eigen gezin daar aanwezig te hebben. Deze maatregel staat nu overigens niet meer in de lijst opgenomen, maar de kans bestaat natuurlijk wel dat deze maatregel in de toekomst zal gaan gelden.

Kan deze bepaling ook gehandhaafd worden als die in de noodverordening wordt opgenomen? Op 23 maart jl. heb ik hierop een toelichting gegeven op Radio 1. Klik hier voor de link.

ARTIKEL 12 GRONDWET

In artikel 12 van de Grondwet staat -kort gezegd- opgenomen dat het binnentreden in een woning alleen geoorloofd is in gevallen bij of krachtens de wet bepaald. De grondslag voor het vaststellen van de noodverordening is de aanwijzing die wordt gegeven op grond van artikel 7 Wet publieke gezondheid. De noodverordening zelf is de regeling waarin opgenomen kan worden dat buiten het eigen huishouden niet meer dan drie andere personen in de woning aanwezig mogen zijn.

HANDHAVING MOGELIJK?

De volgende vraag is of er bij een indicatie dat dit verbod wordt overtreden, kan worden binnengetreden in de woning. Voor het antwoord op deze vraag moet de Algemene Wet op het Binnentreden worden geraadpleegd.

ALGEMENE WET OP HET BINNENTREDEN

In artikel 1 en artikel 2 van de Algemene Wet op het Binnentreden staan vormvoorschriften opgenomen voor het binnentreden.

In het eerste lid van artikel 1 staat opgenomen dat degene die bij of krachtens de wet belast is met opsporing van strafbare feiten en of enig ander onderzoek (…) en uit dien hoofde een woning binnentreedt zich verplicht is om zich:

  • voorafgaand te legitimeren; en

  • mededeling te doen van het doel van het binnentreden.

Daarnaast moet:

  • vooraf toestemming worden gevraagd voor het binnetreden en;

  • dat de toestemming moet blijken aan degene die wenst binnen te treden.

UITZONDERING

Op de eerste twee eisen van voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnen treden bestaat een uitzondering als de naleving van deze verplichtingen naar redelijke verwachting ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen of goederen, feitelijk onmogelijk is dan wel naar redelijke verwachting de strafvordering schaadt. In dat geval gelden deze verplichtingen, slechts voor zover de naleving daarvan in die omstandigheden kan worden gevergd.

GEEN TOESTEMMING BINNENTREDEN

Wat als de bewoner van het huis nu geen toestemming geeft? In dat geval is een schriftelijke machtiging vereist, tenzij en voor zover bij wet aan rechters, rechtelijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in de woning zonder toestemming van de bewoner.

UITZONDERING MACHTIGING

Conform het bepaalde in lid 3 is een machtiging niet vereist indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden. Hiermee kan volgens de Memorie van Toelichting bij dit artikel worden gedacht aan bijvoorbeeld een inbreker die op heterdaad wordt betrapt waarbij er geen tijd is om de bewoner om toestemming te vragen om binnen te treden. Ook kan er worden gedacht aan een direct gevaar. Het enkel aanwezig zijn van elektrocutie en brandgevaar bij een hennepplantage is echter volgens jurisprudentie weer onvoldoende om te kunnen binnentreden.

Of de machtiging terecht is gegeven kan worden getoetst door een rechter.

De minister heeft aangekondigd dat er bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd aan natuurlijke personen tot een bedrag van € 400,=. In dat kader kan er natuurlijk een verhoor plaatsvinden. Als er een verhoor plaatsvindt geldt natuurlijk ook de cautieplicht en het zwijgrecht.

BINNENTREDEN TOEGESTAAN

Kortom met voorafgaande legitimatie, de mededeling van de reden van het bezoek een machtiging of toestemming van de bewoner is binnentreden toegestaan.

MOGELIJKHEID BESTUURSDWANG

Er is ook een mogelijkheid om bestuursdwang toe te passen. Op grond van artikel 149a Gemeentewet kan de raad bij verordening de bevoegdheid tot binnentreden verlenen. Op grond van artikel 5:27 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht hebben door het bestuursorgaan aangewezen personen toegang tot elke plaats voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. Indien er zonder toestemming moet worden binnengetreden in een woning is wel weer de machtiging op grond van artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden vereist. Het bestuursorgaan wat bestuursdwang toepast is bevoegd om de machtiging te verlenen

Artikel delen