Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Besluit OM-afdoening wijzigt ivm de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt tegelijk met de Omgevingswet het Besluit van 13 december 2023 tot wijziging van de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de wijziging van enkele grondslagen van overtredingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de Omgevingswet in werking. Dit besluit voorziet in een technische wijziging van bijlage I en bijlage II bij het Besluit OM-afdoening in verband met de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. In de nota van toelichting bij het Invoeringsbesluit Omgevingswet is deze wijziging reeds aangekondigd (Stb. 2020, 400, p. 1862).

20 december 2023

Blog

Blog

De bijlagen bij het Besluit OM-afdoening noemen de feiten waarvoor opsporingsambtenaren (bijlage I) dan wel lichamen of personen met een publieke taak belast (bijlage II) een strafbeschikking kunnen uitvaardigen op grond van de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn enkele grondslagen van overtredingen gewijzigd. De onderliggende regelgeving is vervallen, dan wel ondergebracht in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Dit is onder andere het geval bij de Wet bodembescherming, de Waterwet, de Wet natuurbescherming, het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit gebruik meststoffen, het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. In het Besluit OM-afdoening werd nog verwezen naar de oude grondslagen. De bijlagen bij het Besluit OM-afdoening zijn met onderhavig besluit daarom aangepast, zodat waar relevant de feitcode, de feitomschrijving en de grondslag van een overtreding in overeenstemming is gebracht met het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Met betrekking tot decentrale regelgeving wordt in de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening niet verwezen naar artikelen van specifieke decentrale regelgeving, maar naar de bepalingen van bijvoorbeeld de waterschapsverordening. De verwijzingen naar verschillende plaatselijke verordeningen in bijlage I zijn niet aangepast, omdat deze verordeningen naast de Omgevingswet kunnen blijven gelden.

Omwille van de leesbaarheid zijn de bijlagen in zijn geheel opnieuw vastgesteld. In het artikelsgewijze deel van deze toelichting wordt per groep van gewijzigde feitcodes kort aangegeven wat is gewijzigd.

Besluit van 13 december 2023 tot wijziging van de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de wijziging van enkele grondslagen van overtredingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.