Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Beantwoording vragen over de 16e voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hierbij beantwoord ik vragen over de 16e voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze vragen heb ik op 22 oktober 2019 ontvangen.

Nieuwenhuizen, Cora van
8 november 2019

Nieuws & Achtergrond

Vraag 1
Kan er een nadere toelichting worden gegeven op de manier waarop boeren worden betrokken bij het programma?

Antwoord 1
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2 en HWBP) is een dijkversterkingsprogramma waarin via de MIRT-systematiek en de juridisch vereiste procedures belanghebbenden, zoals de boeren in het gebied, betrokken worden in de totstandkoming van een dijkversterking. Op verschillende momenten in het proces is meedenken in de planvorming en formele inspraak mogelijk. Zo is inspraak mogelijk op het Projectplan Waterwet, de Milieueffectrapportage en de verschillende omgevingsvergunningen. De werkwijze is erop gericht om middels een gebiedsgerichte benadering en met een brede blik, projecten te realiseren waarbij oog is voor meekoppelkansen. Er zal dus geen dijkversterking plaatsvinden zonder dat belanghebbende boeren of andere belanghebbenden hierbij worden betrokken.

Vraag 2
Welke projecten ondervinden nu hinder dankzij de stikstofregels?

Antwoord 2
Voorafgaand aan het Nota-overleg MIRT van 25 november informeer ik u nader over de gevolgen van de PAS-uitspraak op de planning en kosten van IenW-projecten. Hierbij zal ik u ook informeren over de HWBP-2 projecten die hinder ondervinden van de stikstofregels.

Artikel delen