Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Beantwoording Kamervragen over de boetes op basis van de Meststoffenwet

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op de vragen van het Kamerlid Dijkgraaf (SGP) over de boetes op basis van de Meststoffenwet.

13 oktober 2017

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de boetes op basis van de Meststoffenwet, ingezonden op 30 augustus jl. (kenmerk 2017Z11205).

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht over de boetes op de mestmarkt? 1)

1)

http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10874907/nvwa-beboet-jaarlijks-voor-miljoenen

Antwoord

Ja.

2

Zijn de genoemde aantallen en bedragen correct?

Antwoord

Ja. De genoemde aantallen en bedragen betreffen de door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geïnitieerde onderzoeken in het kader van de Meststoffenwet. Om een completer beeld te geven van het totaal aantal boetes op basis van de Meststoffenwet zijn in onderstaande tabel ook de boetes voortvloeiend uit de administratieve handhaving door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) weergegeven. RVO.nl stuurt boetes in de vorm van beschikkingen naar bedrijven. Een beschikking kan bestaan uit meerdere boetes.

2) 22,6 is het eindtotaal afgerond op 1 decimaal. Verschil tussen 22,6 en 22,4 ontstaand doordat er tussentijds is afgerond.

3

Kunt u voor de periode 2014-2016 aangeven hoeveel boetes opgelegd zijn in verband met overtreding van de derogatienormen en -voorwaarden en voor welk bedrag?

Antwoord

Hiervoor verwijs ik naar de rapportages over de Nederlandse derogatie zoals deze naar de Europese Commissie en naar uw Kamer zijn verzonden (Kamerstukken 33037, nr. 157; 33037, nr. 178; 33037, nr. 220). Hierin staan de resultaten van de controles op Nederlandse derogatiebedrijven per controlejaar beschreven.

Ik merk hierbij op dat er geen boetes opgelegd worden voor het niet voldoen aan de derogatienormen en -voorwaarden alleen. Bij controles van derogatiebedrijven wordt nagegaan of het bedrijf zich houdt aan de gebruiksnormen zonder de extra derogatieruimte. Is dit het geval, dan is er geen sprake van een overtreding.

4

Kunt u voor de periode 2014-2016 aangeven hoeveel boetes opgelegd zijn in verband met overtreding van gebruiksnormen?

Antwoord

In de periode 2014-2016 zijn er initieel 1.025 beschikkingen verstuurd in verband met een overtreding in het kader van de gebruiksnormen. Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2 kan een beschikking bestaan uit meerdere boetes. Bij de bepaling van de hoogte van de boete wordt het billijkheidsbeginsel toegepast. Dit wil zeggen dat bij de bepaling van de hoogte van de boete de ernst van de overtreding en de bijzondere omstandigheden van de betrokken ondernemer in de besluitvorming worden meegewogen.

5

Kunt u voor de periode 2014-2016 aangeven hoeveel boetes opgelegd zijn in verband met een niet kloppende mestboekhouding en overtreding van de mestverwerkingsverplichtingen en grondgebondenheidseisen?

Antwoord

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opgelegde boetes per soort overtreding in de periode 2014-2016.

3) Een beschikking kan bestaan uit een of meerdere boetes. Dit verklaart de verschillen in de laatste 2 kolommen.

4) Hier worden het aantal beschikkingen genoemd en niet het aantal boetes. Een beschikking kan meerdere boetes bevatten.

6

Kunt u voor de periode 2014-2016 aangeven hoeveel boetes van respectievelijk 2000 euro of minder, 2000 tot 15.000 euro, 15.000 tot 50.000 euro, 50.000 tot 100.000 euro en 100.000 euro of meer zijn opgelegd in het kader van de Meststoffenwet.

Antwoord

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ordegrootte van de beschikkingen die in het kader van de Meststoffenwet in de periode 2014-2016 door RVO.nl zijn verstuurd.

(w.g.) H.G.J. Kamp

Minister van Economische Zaken

Artikel delen