nieuws

Beantwoording Kamervragen over asbestbrand Goeree Overflakkee

10-01-2018

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Laçin (SP) over het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee.

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Laçin (SP) over het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee (ingezonden 19 december 2017).

Vraag 1

Bent u bekend met het vrijkomen van asbest bij een brand in een opslagloods in Melissant? 1) 2)

1) Rijnmond.nl, 16 december 2017: https://www.rijnmond.nl/nieuws/162611/Asbest- vrijgekomen-bij-brand-opslagloods-Goeree-Overflakkee

2) Algemeen Dagblad, 16 december 2017: https://www.ad.nl/voorne-putten/brand-in-schuur- met-asbest-in-melissant~adc2c27f/

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is u bekend hoeveel asbest is vrijgekomen en kunt u bevestigen dat de mate van verspreiding in de omgeving beperkt is gebleven? Is de oorzaak van de brand inmiddels achterhaald?

Antwoord 2

De gemeente heeft het definitieve effectgebied vastgesteld. Het gaat om een gebied van ongeveer 130 bij 130 meter. De verspreiding van asbest in de omgeving is gelukkig beperkt gebleven doordat het in de nacht van de brand regende en er weinig wind was. De brandweer kon de bron van de brand niet achterhalen. De politie heeft een onderzoek naar de oorzaak ingesteld.

Vraag 3

Kunt u een overzicht geven van de activiteiten die de gemeente en veiligheids- en gezondheidsdiensten hebben ondernomen om bewoners te informeren over de risico’s van asbest? Is hierbij gewerkt conform de richtlijnen voor de aanpak van asbestincidenten en asbestbranden?

Antwoord 3

De gemeente is in de ochtend van de brand bij alle omwonenden langs de deur gegaan om informatie en advies te geven. Daarnaast is er een informatiepunt geopend en is de GGD bereikbaar voor vragen. Op de website van de gemeente staat een uitgebreid document met antwoorden op binnengekomen vragen. Dit document wordt continu ververst. Ook is er een informatiebijeenkomst belegd voor omwonenden. De advisering van de gemeente aan omwonenden is conform de richtlijnen.

Vraag 4

Wat is de huidige status van het pand en – mocht dat nog voor gebruik geschikt zijn - wat zal er worden gedaan om herhaling van brand te voorkomen en het asbest te verwijderen?

Antwoord 4

De loods is, volgens de gemeente, dermate beschadigd dat hij als verloren wordt beschouwd. In opdracht van de eigenaar wordt de loods gesloopt, en zal een gespecialiseerd asbestsaneringsbedrijf het resterende asbest op de locatie saneren. De gemeente houdt toezicht op de sloop- en saneringswerkzaamheden.

Vraag 5

Is u bekend bij hoeveel procent van de branden asbest vrijkomt? Zo nee, bent u bereid om de mogelijkheden tot registratie hiervan te onderzoeken?

Antwoord 5

Een dergelijk landelijk overzicht is niet beschikbaar. Het bevoegd gezag bepaalt welke registraties nodig zijn voor het effectief kunnen uitvoeren van incidentbestrijding. Het saneren van asbestdaken is een goede stap om brand en het vrijkomen van asbest in de leefomgeving en daarbij behorende opruimkosten te voorkomen.

Vraag 6

Deelt u de vrees dat de hoge kosten voor het gecertificeerd saneren van asbestdaken kunnen leiden tot ontwijkend gedrag bij particulieren, met verkrotting, verwaarlozing en verhoogde brandrisico’s bij panden met asbest tot gevolg?

Antwoord 6

Ik deel deze vrees niet. Gemeenten kunnen als bevoegd gezag in overeenstemming met art. 1a uit de Woningwet handhaven als de staat van een bouwwerk een gevaar vormt voor de gezondheid. De gemeente kan de kosten voor het saneren van een pand, ook na brand of verkrotting, verhalen op de eigenaar. De kosten voor het saneren van asbestdaken hangen af van de constructie en van de staat waar het dak in verkeert. Er bestaat een stimuleringsregeling om dakeigenaren tegemoet te komen bij het versneld saneren van asbestdaken. Het tempo waarin asbestdaken worden gesaneerd, is de laatste jaren mede daardoor toegenomen.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Asbest, toezicht en handhaving

→ Lees meer

Asbestdaken – het heden, het verleden en 2024

Deze middagcursus Asbestdaken geeft u een alomvattend inzicht en overzicht van de huidige wetgeving, juridische uitdagingen en een vooruitblik op het asbestdakenverbod.

→ Lees meer

Cursus Asbest: juridische aspecten

In één dag de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in