Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Antwoorden van IenM op 4 vragen over nieuwe regels vergunningvrij bouwen en ingewikkeldheid

Via de LinkedIn groep van OmgevingsWeb kunt u vragen stellen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu over nieuwe wetgeving rondom het omgevingsrecht.In de nieuwsbrief van Omgevingsweb worden elke werkdag vragen beantwoord.Vandaag de antwoorden op de vragen van Mr G.J.A.M. Bogaers.

12 juni 2014

Nieuws & Achtergrond

Via de

LinkedIn groep

van OmgevingsWeb kunt u vragen stellen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu over nieuwe wetgeving rondom het omgevingsrecht.

In de

nieuwsbrief van Omgevingsweb

worden elke werkdag vragen beantwoord.

Vandaag de antwoorden op de vragen van Mr G.J.A.M. Bogaers.

// ////

Samenvattingvragen:

  • Waarom alleen vergunningvrij bouwen op achtererf en niet op voorerf wanneerbijvoorbeeld geen redelijke eisen van welstand gelden of bij een oprijpad?

  • Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van heldere en vertrouwde termen?

  • Waarom geen publicatie met chronologisch overzicht van alle veranderingen inbouwvergunningplichtig en bouwvergunningvrij bouwen?

  • waarom heeft heldere goed werkbare wet- en regelgeving niet de hoogsteprioriteit in plaats van zo weinig mogelijk wettekst en zo weinig mogelijk vergunningplichtmet tot gevolg dat de lasten worden verplaatst naar rechtbanken en gemeenten enonzekerheden voor aanvragers/belanghebbende?


Volledigevragen:

De regel 'omgevingvergunningsvrij bouwenalleen op het achtererf' komt gewrongen over bij percelen, waar zonder dat erleed uit voorkomt ook op het voorerf, bijv. op een oprijpad een garage ofcarport kan worden opgericht.

Laren NH, maandag 20 januari 2014, 0:38 uur

Ik zou ervoor willen pleiten om heldere envertrouwde woorden te gebruiken. De woorden 'omgevingsvergunningvrij bouwen'e.a. verstikken het denken. Oude woorden kunnen heel goed worden gehanteerd.Bijv. bouwvergunning, kapvergunning, milieuvergunning. Na ruim drie jaar Wabotaal,en Borspraak terug naar het heldere denken.

Datzelfde geldt ook voor de kromspraak terzake 'het gebruik' en bestemming.

Heldere systemen en heldere woorden.

Laren NH, maandag 20 januari 2014, 0:46 uur.

Tenslotte nog een opmerking. De opeen volgendeveranderingen de laatste pakweg 25 jaar over bijv. bouwvergunningplichtig enbouwvergunningvrij bouwen bieden dermate grote wisselingen dat het hetMinisterie van Infrastructuur en Milieu zou sieren om een handzame publicatiete maken, waarin per onderwerp een chronologisch overzicht wordt gegevenwanneer wat bouwvergunningvrij was, en met een uitleg van de ontwikkelingendaarin. In de aanschrijvingspraktijk zijn burgers en bedrijven van transparanterechtsbescherming gespeend als het gaat om aanschrijvingen voor zaken die tentijde van hun ontstaan bouwvergunningvrij waren, maar wat de aanschrijvendeoverheid, de rechtshulp moeten biedende adviseur en de beoordelende rechter allang niet meer in het geheugen blijken te hebben. De komst van nieuwe wijzigingenmoge daarvoor een goede aanleiding zijn.

Laren NH, maandag 20 januari 2014, 057 uur.

Bij het commentaar van mevrouw Schelllekenssluit ik mij volledig aan. Er is zoveel tijd en ervaring en energie gestoptdoor diverse schrijvers in allerlei linkedin discussies van deze werkgroep, datik mij afvroeg wat is het nut daarvan als al die bemerkingen en opmerkingenniet aan het ministerie van infrastructuur en milieu worden gegeven in hetkader van de aanpassing van de Wabo, BOR en overgang naar de Omgevingswet. Inde vorige drie commentaren heb ik mijn eerst opkomende drie vragen daarom maarsnel ingevoegd in de hoop nog iets van de waardevolle discussies aan te tippenen in te brengen in de onderhavige discussie. Het lijkt er nu om te gaanspannen, Dus Edwin open het dikke Linkedin boek van de vele discussies, vragen,antwoorden, frustraties, zorgen en oplossingen op het bureau van het ministerievan infrastructuur en milieu. Heldere, goed werkbare wet- en regelgeving moetde hoogste prioriteit zijn bij wetgeving. Het is toch geheel af te keuren datde wetgever wetten en regels produceert die alleen duidelijk worden door en nauitleg van rechters. Om een oppepper te gebruiken: wetgever pak jezelf goedaan, keer terug naar je goede gevoel en inzichten en maak een volkomen goedewet.

Laren NH, maandag 20 januari 2014, 10:46 uur.

Antwoorden IenM:

  • De voorwaarde dat bijbehorende bouwwerkenenkel in het achtererfgebied vergunningvrij kunnen worden opgericht en niet inhet voorerf is ingegeven door de voor/achterkantbenadering zoals eerder ookhet Bblb die kende. Deze benadering is gehandhaafd en blijft het uitgangspunt. Aande achterzijde mag meer, aan de voorzijde minder.

  • Bij invoering van de Wabo is een aantalnieuwe begrippen gehanteerd. Dat was noodzakelijk omdat bestaande begrippen somseen te beperkte reikwijdte hadden of niet tot een juiste werking zouden leiden.Dat was bijvoorbeeld het geval bij het begrip bijgebouw. Een gebouw dat te laag was om voor mensentoegankelijk te zijn, was geen gebouw en ook geen bijgebouw en alleen al om diereden bouwvergunningplichtig. Indien het hoger werd gebouwd, kon het welvergunningvrij zijn. Om aan die situatie een einde te maken is gekozen voor eennieuwe ruimer omvattende term: bijbehorend bouwwerk. Met deze nieuwe term isvoorkomen dat in de tekst van de regeling telkens gesproken moet worden van eenaan-, uit- of bijgebouw, dan wel een overkapping of een ander bouwwerk met eendak. Het begrip bouwvergunning wordt door velen nog steeds gebruikt voor deomgevingsvergunning voor een bouwactiviteit. Daartegen bestaat geen bezwaar.Een verleende omgevingsvergunning moet in ieder helderheid verschaffen voorwelke activiteit die vergunning is verleend (bijvoorbeeld voor eenbouwactiviteit, milieuactiviteit of het kappen van een boom of houtopstand).

  • Elke wijziging van het vergunningvrijbouwen gaat gepaard met een toelichting waarbij ingegaan wordt op deveranderingen ten opzichte van eerdere wetgeving. Er wordt veel energiegestoken in helder voorlichtingsmateriaal en voorlichtingsbijeenkomsten.

  • Uiteraard is goed werkbare wet- enregelgeving heel belangrijk. Om die reden wordt bij de voorbereiding van nieuwewetgeving nauw contact gezocht met personen uit de praktijk. Voorts wordtverwezen naar de brieven aan de Eerste en Tweede Kamer voor wat betreft dezorgen over de complexiteit van de regeling. 

Een overzicht van reeds gestelde vragen en antwoorden treft u

hier

aan.

Artikel delen