Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Annotatie over de interpretatie van het begrip ‘Volumineuze detailhandel’

In het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2017/171) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1439). Dit artikel geeft een samenvatting van de annotatie die u op deze pagina kunt downloaden.

Schönfeld, Yuval
16 november 2017

Nieuws & Achtergrond

In de Afdelingsuitspraak van 31 mei 2017 is de juridische vraag aan de orde of de verkoop van (elektrische) fietsen en aanverwante goederen aan is te merken als volumineuze detailhandel. De Afdeling oordeelt dat dit niet het geval is. In onderhavige casus was een vrijstelling verleend voor het gebruik voor volumineuze detailhandel. Dat het verleende vrijstellingsbesluit ten behoeve van volumineuze detailhandel niet enkel ziet op de in- en verkoop van bromfietsen en crossmotoren en de verkoop van daaraan gerelateerde onderdelen, accessoires en kleding, betekent echter niet dat deze vrijstelling ook ziet op de verkoop van (elektrische) fietsen en aanverwante goederen. Daarvoor is van belang of deze activiteit volumineuze detailhandel betreft. Op grond van het geldende bestemmingsplan wordt hieronder verstaan: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder begrepen uitstalling ter verkoop, het verkopen en/of leveren van volumineuze goederen voor gebruik, verbruik of aanwending, anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Onder volumineuze goederen wordt verstaan goederen die per eenheid een groot vloer- en/of grondoppervlak nodig hebben, zoals meubelen, autos, keukens, badkamers, boten, caravans, grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen en uit dien hoofde moeilijk inpasbaar zijn in een traditioneel winkelgebied.

Gelet op de planvoorschriften, zijn (elektrische) fietsen geen goederen die per eenheid een groot vloer- en/of grondoppervlak beslaan en uit dien hoofde moeilijk inpasbaar zijn in een traditioneel winkelgebied, zodat geen sprake is van volumineuze detailhandel. Het vrijstellingsbesluit ziet dus niet op de verkoop van (elektrische) fietsen en aanverwante goederen. In de annotatie wordt nader op deze uitspraak ingegaan, wordt deze in de context van eerdere uitspraken over de invulling van het begrip volumineuze detailhandel geplaatst en wordt verder ook het verschil met perifere- en grootschalige detailhandel geschetst.

Lees de gehele annotatie via de website van Tonnaer.

Artikel delen