Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Alle zeilen bij om doelen windenergie te halen

In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 voor 6000 MW aan windmolens op land te hebben staan, die energie gaan leveren aan ongeveer 4 miljoen huishoudens. Uit de RVO Monitor Wind op Land 2016 blijkt dat het nog veel in spanning van alle betrokken partijen vergt om de opgave tijdig te realiseren, maar het doel is in zicht. Alle betrokken partijen gaan de komende periode alles op alles zetten om de doelstelling voor wind op land in 2020 tijdig te realiseren.

IPO 22 juni 2017

De windmonitor geeft inzicht in de stand van zaken nationaal, provinciaal en per project, en schetst de verwachtingen voor realisatie van wind op land in 2020 op peildatum 31 december 2016. Het commitment is bij alle partijen aanwezig. De totale projectencapaciteit is aanzienlijk hoger dan 6.000 MW, maar tegelijkertijd is het geen eenvoudige opgave om de doelstelling in 2020 te halen, schrijft minister Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Prognose windmonitor 2016

Eind 2016 stond in Nederland 3.297 MW aan productief vermogen windenergie op land opgesteld. Dit betekent een toename van 347 MW (+11,8%) ten opzichte van 2015. De categorie projecten waarvan het (vrijwel) zeker is dat deze in 2020 zullen zijn gerealiseerd bedraagt 4.576 MW. Van nog eens 331 MW is het aannemelijk dat dit productief kan zijn in 2020. Samen maakt dit 4.907 MW, oftewel 82% van de doelstelling. Voor de resterende 1.093 MW (18 % van de doelstelling) geldt dat tijdige realisatie van alle betrokken partijen nog veel inspanning vergt om knelpunten op te lossen en procedures voorspoedig te laten verlopen. De plancapaciteit is ten opzichte van 2015 toegenomen: het totaal van alle geplande windparken telt op tot 6.639 MW.

Knelpunten

Het realiseren van windenergie op land is een complexe opgave. Windturbines kunnen verstoringen veroorzaken op radarbeelden die voor de civiele en militaire doelen worden gebruikt. Hierdoor zijn de plaatsingsmogelijkheden beperkt. Ook de hoogtebeperking bij luchthavens beperkt de financiële haalbaarheid van windparken. Daarnaast zijn risicozonering bij bedrijventerreinen en gebrek aan draagvlak vertragende factoren. Dit vergt grote inspanning en de nodige investering in gebiedsprocessen, aldus Kamp.

Zorgvuldigheid kost tijd

Gelderse gedeputeerde en IPO-bestuurslid Jan Jacob van Dijk die namens de 12 provincies deel uitmaakt van het kernteam wind op land onderschrijft de noodzaak van zorgvuldige gebiedsprocessen. Door samen met inwoners en bedrijven af te wegen wat nodig is om energieneutraal te worden ontstaat meer inzicht en acceptatie. Veel dorpen en gemeenten, die energieneutraal willen worden, komen erachter dat ze geen keuze hebben tussen zon óf wind, maar dat ze álle opties nodig hebben. Want 1 windmolen van 3 MW levert net zoveel energie als meer dan negen voetbalvelden met zonnepanelen. We ontkomen niet aan windmolens. Maar we moeten iedereen wel goed meenemen in het proces en dat kost tijd. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je uiteindelijk verder, want zoals het er nu naar uitziet komen we na 2020 op zelfs meer uit dan de afgesproken 6000 MW.

Versnelling

Alle partijen uit het kernteam wind op land gaan komende periode alles op alles zetten om de doelstelling voor wind op land in 2020 te realiseren. Om tot versnelling over te gaan, wordt in veel provincies de provinciale of gemeentelijke coördinatieregeling toegepast, waardoor de mogelijkheid bestaat om de procedures voor het bestemmingsplan en Omgevingsvergunning gelijk op te laten lopen en daarmee de nodige tijdwinst te boeken. Het Rijk, provincies en gemeenten gaan om tafel om in gezamenlijkheid voor een aantal specifieke projecten de knelpunten gericht aan te pakken. Daarnaast is er in het eerste kwartaal van 2017 (na de peildatum van de windmonitor) op een aantal projecten voortgang geboekt die het doel van 6000 MW in 2020 weer dichter bij brengen. Zo zijn er onder andere belangrijke stappen gezet in de provincie Groningen bij de projecten Geefsweer (60 MW) en Oosterhorn (54 MW) en in Noord-Brabant bij het windpark A16 (minimaal 100 MW), waardoor realisatie van deze projecten in 2020 mogelijk lijkt.

Link naar Kamerbrief en Windmonitor

Artikel delen