Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving in de nieuwe Omgevingswet

Veel wetten binnen het huidige omgevingsrecht kennen al algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan de bouwregels uit het Bouwbesluit of aan milieuregels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het initiatief voor deze activiteiten ligt meestal bij burgers en bedrijven, maar soms ook bij overheden zelf (bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg, de bouw van een zuiveringstechnisch werk of het realiseren van een gemeentelijke jachthaven). Hoofdstuk 4 van het wetsvoorstel van de Omgevingswet vormt een uniforme ‘kapstok’ voor algemene regels die door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk kunnen worden gesteld.

26 september 2014

Nieuws & Achtergrond

Inleiding

Veel wetten binnen het huidige omgevingsrecht kennen al algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan de bouwregels uit het Bouwbesluit of aan milieuregels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het initiatief voor deze activiteiten ligt meestal bij burgers en bedrijven, maar soms ook bij overheden zelf (bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg, de bouw van een zuiveringstechnisch werk of het realiseren van een gemeentelijke jachthaven). Hoofdstuk 4 van het wetsvoorstel van de Omgevingswet vormt een uniforme kapstok voor algemene regels die door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk kunnen worden gesteld.

Decentrale regels

In het wetsvoorstel wordt onderscheid gemaakt tussen decentrale regels en rijksregels. De decentrale regels voor activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, kunnen worden gesteld in het omgevingsplan, de waterschapsverordening of in de omgevingsverordening. Decentrale beleidsvrijheid is het uitgangspunt. Het al dan niet stellen van regels is in beginsel een keuze van decentrale overheden. Zo kiezen veel gemeenten er bijvoorbeeld voor om regels te stellen ter bescherming van bomen en houtopstanden, het maken van een inrit of uitweg of het aanbrengen van handelsreclame op of aan een onroerende zaak. Waterschappen stellen bijvoorbeeld regels voor het lozen en onttrekken van water.

Centrale regels

Naast decentrale overheden kan ook het Rijk regels stellen voor activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving. Dit kan ofwel door algemene regels te stellen, ofwel door een vergunningplicht in het leven te roepen. In de afgelopen jaren is voor veel activiteiten de vergunningplicht vervallen en zijn algemene rijksregels gaan gelden. Het wetsvoorstel continueert de mogelijkheid tot het stellen van algemene rijksregels.

Nadeel algemene regels

Een nadeel van algemene regels kan zijn, dat deze in bepaalde gevallen onvoldoende duidelijk of toepasbaar zijn en daarom een nadere concretisering nodig maken. Het wetsvoorstel biedt een aantal mogelijkheden om bij algemene regels maatwerk te leveren. Ten eerste biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid aan het bevoegd gezag, door middel van maatwerkvoorschriften en maatwerkregels, de algemene regels nader in te vullen of aan het vullen. Tevens biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om door middel van het treffen van gelijkwaardige maatregelen door de initiatiefnemer op een andere wijze te voldoen aan de algemene regels.

Van vergunningplicht naar algemene regels

Met de nieuwe Omgevingswet wordt door de overheid doorgegaan op de ingeslagen weg van vergunningplicht naar algemene regels. Steeds meer milieurelevante activiteiten worden onder algemene regels gebracht. In veel gevallen is dan geen vergunning meer nodig. In de komende tijd zal deze tendens ook worden voortgezet via wijzigingen van het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer.

Wilt u meer weten, neem contact op met Jurian Pronk (

jurian.pronk@rhdhv.com

) 06 13 07 61 31

Gerelateerde info:

Artikel delen