Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Agenda voor vernieuwd interbestuurlijk toezicht

De Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, hebben gezamenlijk de ‘Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht’ opgesteld. Het doel van het interbestuurlijk toezicht is dat bewoners en ondernemers erop kunnen blijven vertrouwen dat de overheid haar taken goed uitvoert. De agenda gaat zowel over generiek als financieel toezicht. De nieuwe werkwijze van het toezicht sluit beter aan bij de bestuurlijke verhoudingen, de complexe maatschappelijke opgaven en het tempo waarin we daar in Nederland aan werken.

IPO 26 december 2018

De gevolgen van de klimaatverandering, het tekort aan betaalbare woningen, de veranderingen in de samenleving, het sociaal domein en het behoud van de leefbaarheid in de stad en op het platteland. Het is slechts een greep uit de grote maatschappelijke opgaven waar ook het openbaar bestuur voor gesteld staat. De aanpak van de opgaven gaat gepaard met decentralisaties, regionalisering en vaker en intensiever interbestuurlijk samenwerken. Vernieuwing van het toezicht moet bijdragen aan het optimaal oppakken van die opgaven. Daarbij blijft het belangrijk dat de toezichthouder en de toezichtontvanger elkaar goed informeren en duidelijk met elkaar communiceren. De agenda richt zich daarom onder andere op het bevorderen van een betere dialoog, een meer uniforme en risicogerichte aanpak, en het benutten van toezicht om bestaande checks en balances, de lokale democratische controle, te versterken.

Minister Ollongren van BZK: De samenleving verwacht van de overheid concrete resultaten bij de aanpak van de maatschappelijke opgaven. Om hier op lokaal niveau krachtig aan te kunnen werken, zijn een sterke lokale democratie en een sterk, weerbaar bestuur nodig. Daarbij is het belangrijk om gezamenlijk in de kwaliteit van onze besturen te investeren. En dat hebben we in een constructieve samenwerking met elkaar gedaan in deze agenda voor de toekomst van het interbestuurlijk toezicht.

De

Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht

komt voort uit afspraken die gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk maakten in het Interbestuurlijk Programma.

Kamerbrief agenda toekomst toezicht:

In het Interbestuurlijk programma hebben Rijk, IPO en VNG afgesproken dat samen gewerkt wordt aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en passend is bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. Voor de zomer heb ik u bij brief van 20 juni 2018 (Kamerstukken II 29 362 nr. 273) twee evaluaties van het functioneren van het generiek en financiële interbestuurlijk toezicht gestuurd. Met deze brief heb ik geduid dat in goede samenspraak Rijk, provincies en gemeenten willen komen tot een strategische agenda voor de toekomst van het toezicht. Daarbij heb ik aangegeven aan de hand van welke themas het gesprek tussen Rijk, provincies en gemeenten gevoerd werd.

Met deze brief bied ik u de gezamenlijke agenda van gemeenten, provincies en Rijk aan voor het gewenste toekomstige toezicht. De agenda is het resultaat van een proces waarbij we in lijn met het gedachtegoed van het Interbestuurlijk programma als overheden samen hebben uitgewerkt hoe dit wordt aangepakt. Met deze agenda is gekozen voor een toekomstgerichte, praktische aanpak. Er is niet gekozen voor een nieuwe theoretische onderbouwing. Met deze agenda wordt primair ingezet op een beleidsmatige verandering van het toezicht door de primaire toezichthouder. Zo wordt het interbestuurlijk toezicht maatschappelijk relevanter gemaakt zonder al te stevige systeemingrepen. De in de agenda opgenomen actielijnen besteden ook aandacht aan het beperken van administratieve lasten en kosten van toezicht en aan samenwerking vanuit toezicht.

De vervolgstap is het uitwerken van een concreet plan van aanpak. Ook zal worden bezien hoe zich dit verhoudt tot de terreinen waarop vakministers verantwoordelijk zijn voor interbestuurlijk toezicht en stelseltoezicht van de Inspectie SZW.

Download: Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht

Met deze agenda wordt primair ingezet op een beleidsmatige verandering van het toezicht door de primaire toezichthouder. Zo wordt het interbestuurlijk toezicht maatschappelijk relevanter gemaakt zonder al te stevige systeemingrepen.

Artikel delen