Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Advies inzake de waardeontwikkeling van woningen in relatie tot de conceptregeling voor nadeelcompensatie in de Omgevingswet

"In dit advies wordt onder meer ingegaan op de factoren die van invloed zijn op waardeontwikkeling van woningen. Daarnaast is de invloed onderzocht van mogelijkheden die een omgevingsplan biedt maar die nog niet zijn benut, en is ingegaan op de (mogelijke) invloed van het stelsel van het omgevingsrecht op de waardeontwikkeling van woningen."

Omgevingswetportaal 28 januari 2019

Download:

Advies inzake de waardeontwikkeling van woningen in relatie tot de conceptregeling

Download:

Resultaten enquête nadeelcompensatie

Resultaten van een enquête (op 7 februari 2017) uitgezet onder gemeenten, provincies en waterschappen over het aantal en de aard van de verzoeken om nadeelcompensatie en planschade. Van de in totaal 423 benaderde organisaties hebben 203 hierop gereageerd. De resultaten hiervan zijn meegenomen bij de uitwerking van de nadeelcompensatieregeling.

Artikel delen