Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Aanpassing Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 is op 10 maart 2020 aangepast. Met deze wijzigingen geeft het Bouwbesluit invulling aan de verplichtingen die voortvloeien uit de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III).

3 juli 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De wijzigingen houden in dat het Bouwbesluit is aangevuld met voorschriften voor:

 • laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen;

 • systeemeisen voor technische bouwsystemen (nu ook voor nieuwbouw) en documentatie van de energieprestatie daarvan;

 • keuring van verwarmingssystemen en airco-systemen met een vermogen van meer dan 70 kW;

 • eisen aan systemen voor gebouwautomatisering en -controle (voor bestaande utiliteitsbouw).

Lees meer praktische informatie en de wettekst

Overzicht wijzigingen Bouwbesluit 2012

10-03-2020
Met deze wijzigingen wordt invulling gegeven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III). Voor de wetstekst, zie Staatsblad 2020-84.

01-07-2019
Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 gewijzigd. Het doel van de wijzigingen is allereerst het operationaliseren van het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS). Tevens is in dit wijzigingsbesluit bepaald dat aan enkele informatieverplichtingen op grond van Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2005 alleen nog langs elektronische weg kan worden voldaan. Van Bouwbesluit 2012 zijn daarom enkele artikelen in § 1.7 (Procedure sloopwerkzaamheden) aangepast. Dit gaat om artikelen betreffende de sloopmelding en het mededelen van de aanvang en beëindiging van sloopwerkzaamheden waarbij asbest wordt verwijderd. Zie Staatsblad 2019-155.

01-07-2019
De Regeling Bouwbesluit 2012 is aangepast. Het betreft de aanwijzing van een nieuwe versie van het CCV-inspectieschema, van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken en van een aantal normen. Met de introductie van de nieuwe bepalingsmethode voor de milieuprestatie (versie d.d. 1 januari 2019 met inbegrip van wijzigingsblad d.d. 1 juli 2019) is de correctiefactor van 0.4 komen te vervallen.

De gewijzigde normen zijn NEN 6069, NEN 3215, NEN 7120 en 2 Eurocodes. Het gaat bij deze nieuwe versies vergeleken met de eerdere versies slechts om enkele verduidelijkingen, aanvullingen en relatief ondergeschikte wijzigingen. Bekijk Staatscourant 2019-36206.

01-01-2019
Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn van een aantal in Bouwbesluit 2012 aangestuurde NEN-normen en NEN-EN-normen nieuwe uitgaves van toepassing verklaard. Hiermee is zeker gesteld dat bij de toepassing van die normen gebruik kan worden gemaakt van de laatste versie.
Lees Staatscourant 2018-72508.

03-11-2018
Vanaf 1 januari 2023 is het verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index van 1,3 of beter. Dit is op dit moment gelijk aan labelklasse C.
Bekijk het Staatblad 2018-380.

01-07-2018
Het betreft een wijziging inzake de aansluiting op het distributienet voor gas. Hiermee is artikel 6.10, lid 2 technisch afgestemd op artikel 6.10 van de Gaswet zoals dit luidt na inwerkingtreding van de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie).
Bekijk het Staatsblad 2018-197.

01-01-2018
Met deze wijziging van Bouwbesluit 2012 is specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd. Verder is er met het stellen van een grenswaarde voor de milieuprestatie invulling gegeven aan de voorschriften voor duurzaam bouwen en is de grenswaarde voor de concentratie van asbestvezels aangepast. Ook is een enkele meer ondergeschikte wijziging aangebracht.
Bekijk het Staatsblad 2017-494.

De constructieve eisen voor drijvende bouwwerken zijn per 1-1-2018 opgenomen in de Regeling Bouwbesluit 2012, zie Staatscourant 2017-73470. Verder is met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit de bepalingsmethode voor de milieuprestatiegrenswaarde gewijzigd. Ook is er invulling gegeven aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Tevens zijn van een aantal NEN-normen de aangestuurde versies gewijzigd.

01-07-2017
Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 01-07-2017
Met deze wijzigingen zal Bouwbesluit 2012 worden afgestemd op het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet (hierna ook Besluit DHW).
Lees meer

01-07-2017

Met deze wijzigingsregeling zijn nadere voorschriften voor de toepassing van een aantal normen gegeven en is van een aantal normen een nieuwe versie aangewezen.

Bekijk hier Staatscourant 2016-71548.

01-06-2016
Op 1 juli 2016 de Regeling Bouwbesluit 2012 gewijzigd is (Staatscourant 2016 nr. 33491).
De wijziging betreft een onderzoeksverplichting naar de staat van bestaande zwembaden (inventarisatie van dragende metalen). De resultaten van een dergelijk onderzoek moeten voor 1 januari 2017 in een rapport worden vastgelegd. Daarnaast zijn nog enkele kleine correcties doorgevoerd.

30-05-2016
Per 1 januari 2016 is de Regeling Bouwbesluit 2012 aangepast (Staatscourant 2015 nr. 45221). Er is een voorschrift opgenomen om onderzoek te doen naar de staat van galerijflats met vrij uitkragende galerij- of balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan de achterliggende betonnen verdiepingsvloeren. Op grond van dit voorschrift moet worden geïnventariseerd of er bij dergelijke flats, die vooral zijn gebouwd in de periode 1950 – 1970, risico op instorting van de galerij- of balkonvloeren bestaat.
Ook zijn met deze wijziging de verwijzingen naar een aantal normen geactualiseerd.

24-11-2015
Het betreft de wijzigingen die zijn gepubliceerd in Staatsblad 2015-425, in verband met de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen.
Lees het gehele bericht en/of download Staatsblad 2015-425

01-07-2015
Met dit wijzigingsbesluit op het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften gegeven met betrekking tot de deregulering van de woonfunctie voor particulier eigendom, de woonfunctie voor studenten en de woonfunctie voor zorg.
Ook is een specifiek voorschrift opgenomen met betrekking tot de constructieve veiligheid van bouwwerken die in een gebied liggen waar als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen een reëel risico op aardbevingen is. Ook is een nieuw voorschrift voor de hulp bij ontruiming bij brand opgenomen, waarmee het Bouwbesluit op dat onderwerp in overeenstemming is gebracht met de arbeidsomstandighedenregelgeving. De voorschriften ten aanzien van toegankelijkheid zijn aangepast. Verder is het voorschrift over de verordening bouwproducten verduidelijkt en is een aantal meer ondergeschikte vereenvoudigingen en verbeteringen aangebracht.
(Wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 zie staatsblad-2015-249)

01-01-2015
De aanscherping van de EPC is conform de afspraken in het Lente-akkoord.
Hiermee zijn de volgende besluiten rond energiezuinigheid per 1 januari 2015 definitief geworden:

 • Een aanscherping van de EPC-eisen voor woningen en alle typen utiliteitsgebouwen (zie tabel)

 • Een verhoging van de thermische isolatie van dichte delen (minimale Rc-waarden naar 4.5 m2.K/W voor gevels en 6 m2.K/W voor daken.
  De Rc voor vloeren blijft 3.5 m2.K/W).

 • Een lichte versoepeling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (gemiddelde Uw (van ramen) van maximaal 1.65 W/m2K). De eis wordt per 1 januari 2015
  gesteld aan de gemiddelde Uw van alle ramen. Er mogen dan dus ook ramen in een gebouw zijn met een slechtere Uw, als het gemiddelde maar
  voldoet aan 1.65 W/m2.K.
  (Wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 zie staatsblad-2014-342)


12-02-2014
De wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2014
Betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden  van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012

16-07-2013
Bij verbouw toch nieuwbouweisen?
Per 1 juli 2013 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in het Bouwbesluit 2012. Een ingrijpende wijziging gaat over de isolatie-eisen bij verbouwingen. Tot 1 juli 2013 konden we in de meeste gevallen uitgaan van rechtens verkregen niveau maar hierop is een uitzondering gekomen.

01-07-2013
Wijzingingen bouwbesluit 2012 per 1 juli 2013 van kracht
Download hier de wijzigingsbladen van het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden-besluit 14 juni 2013 en de Staatscourant nr 16919 – 28 juni 2013

22-03-2013
50% bouwvergunningaanvragen onvolledig
Naar aanleiding van onderzoek in de gemeente Eindhoven circuleren er berichten over het feit dat 50% van de bouwaanvragen fout zijn. Bedoeld wordt dat de aanvragen niet volledig zijn, niet voldoen aan het bestemmingsplan, tegenstrijdigheden in de tekeningen bevatten etc. Dit constateren is één. De vraag naar de oorzaak van dit soort fouten en nog meer hoe dit te voorkomen is veel interessanter.

15-03-2013
Toch nieuwbouweisen bij verbouwing?
Per 1 maart is een aantal wijzigingen in Bouwbesluit 2012 doorgevoerd. Meest opvallend is de aanpassing bij verbouwingen: voor volledig nieuwe uitbouwen en dakkapellen geldt de nieuwbouweis voor thermische isolatie. Dat is een duidelijke afwijking van de algemene lijn dat het rechtens verkregen niveau het uitgangspunt is. Is dit een steuntje in de rug voor duurzaam bouwen?

07-03-2013
Rc 5 goed mogelijk
De brancheverenigingen verbonden aan het ‘Lente-akkoord Energiezuinige nieuwbouw’ hebben minister Blok geadviseerd de aanscherping aan de Rc-eis gedifferentieerd door te voeren. Ze hebben zich gebaseerd op een rapport van Nieman RI.

04-03-2013
Wijzigen Bouwbesluit per 1 maart 2013 in werking
Het Bouwbesluit 2012 is gewijzigd. Het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 is op 28 februari 2013 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb 2013, nr. 75). Ook de Regeling Bouwbesluit 2012 is gewijzigd en op 28 februari 2013 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt 2013, nr. 5457).

12-01-2013
Renoveren onder Bouwbesluit 2012 biedt mogelijkheden
Bouwbesluit 2012 (BB 2012) maakt een fundamenteel andere benadering van de verbetering van bestaande gebouwen mogelijk. Het geeft veel meer mogelijkheden aan de markt, maar legt daar ook de verantwoordelijkheid neer. De belangrijkste boodschap? Kies bewust het kwaliteitsniveau dat je wilt bereiken.

Artikel delen