Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit houdende van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten betreft EPBD III

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit houdende van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten over de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.

Ollongren, Kajsa
10 oktober 2019

Nieuws & Achtergrond

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit houdende bovengenoemde wijziging.
De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 2, zesde lid, van de Woningwet. Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
Een brief met bovenstaande strekking heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

In aanvulling hierop laat ik u naar aanleiding van het verzoek van 5 september 2019 (uw kenmerk 2019Z15898/2019D33285) om afschrift van mijn antwoord op het advies van de Adviescommissie Toetsing Regeldruk (ATR) van 15 augustus 2019 weten dat niet per brief op dit advies is gereageerd. Zoals gebruikelijk is het advies van de ATR in het algemeen deel van de toelichting van het besluit verwerkt. Ik verwijs u derhalve naar onderdeel 7.3 van het algemeen deel van de toelichting.

Download: ontwerpbesluit-houdende-van-het-bouwbesluit-2012-en-van-enkele-andere-besluiten-inzake-epbd-iiiNieuws-persberichtOmgevingswebOntwerpbesluit houdende van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake EPBD III
Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen.

Artikel delen