Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

110 miljoen extra voor breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

"Het kabinet investeert 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de extra maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd in de verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen"

Grapperhaus, Ferdinand
4 november 2019

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. De zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel worden ook aangepakt. Het MIT zal zich daarnaast richten op een versteviging en uitbreiding van het afpakken van criminele opbrengsten waarbij het verbeteren van intelligence en het intensiveren van samenwerking tussen de genoemde diensten voorop staat.

Verder wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollegas van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Minister Grapperhaus bekijkt in het kader van de aanscherping van de aanpak afpakken de mogelijkheden om afgepakt crimineel geld deels te investeren in het weerbaar maken van wijken.

De extra investering komt bovenop eerdere maatregelen van het kabinet. Eerste belangrijke stappen zijn gezet bij het aantreden van het kabinet met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie aanzienlijk te versterken. De komende maanden wordt ook toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.

----

Kamerbrief: TK Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit najaarsnota

Op 18 oktober jl. heeft uw Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr. 254). Hierin heb ik de contouren geschetst om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. In de brief rondom het breed offensief heb ik tevens aangegeven dat we de stappen die we nu al gaan zetten, aan de orde komen in de besprekingen van het kabinet over de Najaarsnota.

Het kabinet heeft besloten om bij najaarsnota 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd. Met alle betrokken partijen zal ik op korte termijn in overleg treden over de inzet van deze middelen.

Zoals ik in mijn brief van 18 oktober heb aangegeven wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen.

Het gaat om oprollen, afpakken en voorkomen.

Het contourenplan, waarvan ik hier onder de hoofdpunten nog eens weergeef, zal door mij de komende tijd nader worden uitgewerkt.

1. De oprichting van een landelijk, multidisciplinair interventieteam;

Er wordt gewerkt aan de inrichting van een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) bij de landelijke eenheid van de politie 1), dat kan schakelen op verschillende niveaus: lokaal, regionaal, landelijk, verder binnen ons Koninkrijk en internationaal. Het MIT richt zich op het verstoren van de bedrijfsprocessen van criminele kopstukken en hun netwerken, waaronder financiële en digitale facilitators, en pakt deze ook op.

2. Het intensiveren van bewaken en beveiligen;

Er wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende criminelen roept weerstand op. Voor de weerbaarheid van kwetsbare beroepsgroepen moet daarom structureel aandacht zijn en beveiligingsmaatregelen van overheidswege moeten (tijdig) inzetbaar zijn.

1) Omvat tevens de uitvoering van de motie-Heerma en Dijkhoff van 19 september jl.

3. Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik;

Om ondermijning en normalisatie tegen te gaan moeten preventie en handhaving elkaar versterken. Zo bezie ik samen met de staatssecretaris van VWS welke extra inzet nodig is, bijvoorbeeld om gemeenten te ondersteunen, maar ook voor intensieve publiekscampagnes.

4. Het starten van een programma preventie;

In de preventieve aanpak wordt gebiedsgericht gewerkt langs de sporen onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren ook in Rotterdam- Zuid is gebeurd. De betrokken departementen en lokale partijen gaan samen werken om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad.

Tenslotte staan in een ambitieuze beleidsagenda diverse maatregelen die bijdragen aan een verdere versterking en een toekomstbestendige aanpak zoals de aanpak van illegale wapens, de uitwisseling van informatie, internationale samenwerking etc.

Deze maatregelen komen bovenop de stevige impuls die gegeven is met de 100 miljoen incidenteel geld voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de 291 miljoen structureel bij de politie waaronder rechercheurs voor de aanpak van zware criminaliteit en ondermijning.

In het voorjaar zal het kabinet, op basis van een uitgewerkt plan, besluiten over de verdere structurele dekking voor een breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit.

Artikel delen