Switch view

Asbest

Asbest, Toezicht en Handhaving (derde druk) biedt een actueel en alomvattend juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. Deze derde, herziene druk geeft een helder overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie, bovendien zijn verschillende hoofdstukken uitgebreid om zodoende een nog vollediger overzicht te kunnen neerzetten.

Lees verder

Werken met het omgevingsplan

Werken met het Omgevingsplan helpt u met het opstellen van een omgevingsplan. Het geeft inzichten in wat er allemaal bij komt kijken, welke aspecten er aan de orde komen en hoe het wordt vastgesteld. Hoewel de Omgevingswet pas in 2021 in werken zal treden kunt u met behulp van dit boek nu alvast aan de slag met het omgevingsplan in de vorm van een “bestemmingsplan verbrede reikwijdte”.

Lees verder

Omgevingskwaliteit en ruimte

Omgevingskwaliteit en ruimte, schoonheid, welstand en ruimtelijke kwaliteit in de ruimtelijke ordening geeft inzicht in de relatie tussen ruimtelijk kwaliteitsbeleid en ruimtelijke ordening. Welstandstoezicht, beeldkwaliteit en de instrumenten en wetgeving met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit in bredere zin komen aan de orde.

Lees verder

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed

Deze uitgave is bedoeld als een juridisch handboek voor transformatie en gaat in op veel praktische- en creatieve oplossingen. Er wordt niet enkel stilgestaan bij het probleem, maar juist ook bij de oplossingen. Het boek behandelt zowel publiekrechtelijke onderwerpen alsook civielrechtelijke instrumenten. Daarnaast wordt ingegaan op instrumenten als het Sloopfonds, de Transformatie PPS en het Leegstandonttrekkingsfonds.

Lees verder

Parkeren en ruimte

Parkeren en ruimte plaatst parkeren in de ruimtelijke context. Er worden handvatten gegeven hoe de parkeervraag berekend en gefaciliteerd kan worden, hoe het gebruik kan worden gereguleerd en welke wettelijke kaders op parkeren van toepassing zijn. De vele soorten parkeervoorzieningen, hun toepassingsmogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen worden benoemd.

Lees verder

Illegaal grondgebruik

Illegaal Grondgebruik en Ruimte behandelt conflicten die ontstaan over de ligging van grenzen en eigendommen. Om allerlei redenen liggen veel stukken overheidsgrond er wat verlaten of zelfs braak bij. Vaak is er weinig sprake van bemoeienis van of onderhoud door de eigenaar en worden allerlei vreemde situaties ontstaan als oneigenlijke schuttingen, parkeerplaatsen of wegen. Als dit gebeurt zonder dat dit in de administratie is verwerkt of juridisch is geregeld, is sprake van »illegaal grondgebruik«.

Lees verder

Vergunningvrij bouwen: laatste stand van zaken

Vergunningvrij bouwen: laatste stand van zaken biedt een complete update twee jaar nadat de nieuwe regels van kracht werden op 1 november 2014. Dit boek geeft inzicht in de wijzigingen op het gebied van de bijbehorende bouwwerken, de mogelijkheden voor huisvesting in het kader van mantelzorg en aanpassingen in de zogenaamde kruimellijst.

Lees verder

Uitgifte van grond in erfpacht

Het Praktijkboek uitgifte van grond in erfpacht biedt een beknopt, helder en praktisch overzicht van alle aspecten van erfpacht. Het is bestemd voor de professional die in zijn werk te maken heeft of krijgt met de uitgifte van gronden in erfpacht en behoefte heeft aan een praktische handleiding.

Lees verder

Water en ruimte

In Water en ruimte, de bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor (tweede druk) staat de (juridische) relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening centraal. Het gaat in op ontwikkelingen in het Europese waterrecht en -beleid en de ruimtelijke relevantie daarvan.

Lees verder

De ruimtelijke beheersverordening

De beheersverordening is een eenvoudig alternatief voor een bestemmingsplan in gebieden waar sprake is van een lage dynamiek in ruimtelijke ontwikkeling. In het boek De ruimtelijke beheersverordening, het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument staat alles wat u moet weten over de toepassing van dit nieuwe, voor de ruimtelijke praktijk interessante en belangrijke instrument.

Lees verder

Luchtkwaliteit en omgeving

In Luchtkwaliteit en omgeving wordt inzicht geboden in de wijze waarop de normen voor luchtkwaliteit doorwerken in ruimtelijke plannen. Er wordt een helder toetsingskader geboden bij het opstellen en toetsen van ruimtelijke plannen en er wordt een overzicht geboden van verschillende handreikingen en beleidsdocumenten die een rol spelen bij de toets of een plan.

Lees verder

Archeologie en ruimte

Archeologie en ruimte vormt een naslagwerk, zowel voor medewerkers van provincies, gemeenten en archeologische bedrijven als voor ieder ander die te maken heeft met afwegingen rond archeologie in de ruimtelijke praktijk.

Lees verder

Cultureel erfgoed

In Cultureel erfgoed en ruimte: gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening staat de relatie tussen cultureel erfgoed en de ruimtelijke ordening centraal. Het gaat in op relevante beleidskaders en wet- en regelgeving en de aanpassingen ten behoeve van de moderne erfgoedzorg.

Lees verder

M.e.r. en ruimte

In M.e.r. en ruimte staat de relatie tussen de milieueffectrapportage (m.e.r.) en de ruimtelijke ordening centraal. Het is duidelijk dat de praktijk op dit moment nog bezig is om de ontwikkelingen van de afgelopen jaren eigen te maken. Deze uitgave is een bruikbaar hulpmiddel voor de praktijk van de m.e.r.-regelgeving.

Lees verder

Handboek Bodembeschermingsrecht

In het Handboek Bodembeschermingsrecht wordt een volledig overzicht gegeven van de op dit moment relevante wet- en regelgeving van het bodembeschermingsrecht, hun praktische toepassingen en jurisprudentie. Om de juridische betekenis te verduidelijken worden ook de bijbehorende technische begrippen en bodemkundige processen toegelicht.

Lees verder

Handboek natuurbeschermingsrecht

Het Handboek Natuurbeschermingsrecht geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wet natuurbescherming, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar. In dit handboek wordt niet alleen de parlementaire geschiedenis beschreven ter toelichting op de nieuwe wet, maar daar waar de jurisprudentie onder de oude wettelijke systemen relevant blijft, wordt deze eveneens besproken.

Lees verder

Milieu en ruimte in het buitengebied

In Milieu en Ruimte in het buitengebied gaat over het gebruik van ruimte in het landelijk gebied. Landbouw, natuur en diverse rode functies strijden om de ruimte in het buitengebied. In dit boek wordt aandacht besteed aan actuele thema’s op het snijvlak tussen milieu en ruimte in het landelijk gebied, te weten: stikstofdepositie en natuurbescherming, spuitzones, geurhinder van veehouderijen, milieueffectrapportage en bestemmingsplan en de plattelandswoning.

Lees verder

Werken met de Omgevingswet

Werken met de Omgevingswet: Praktische handleiding met tips voor implementatie geeft een helder inzicht in de doelstellingen en de instrumenten van de wet, de relevante aanvullende wetgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en gevolgen van de wet voor de praktijk. Daarbij worden handreikingen gegeven hoe tot een goede implementatie van de Omgevingswet kan worden gekomen.

Lees verder

Geluid en ruimte

In Geluid en Ruimte, het beheersen van geluidhinder in het ruimtelijk spoor staat de relatie tussen geluid en ruimtelijke ordening centraal. Met name door een goede ruimtelijke ordening kunnen geluidbronnen en potentieel gehinderden op gepaste afstand van elkaar worden gehouden.

Lees verder

Werken met het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

De uitgave Werken met het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling 2016 bevat een praktische uitleg met verhelderende jurisprudentie van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Het beoogt de lezer een kompas te bieden om de weg niet kwijt te raken in de niet eenvoudige wetssystematiek.

Lees verder

Werken met de Wabo en omgevingsvergunning 2015

Werken met de Wabo en omgevingsvergunnning biedt een praktische uitleg van de wet met daarbij verhelderende jurisprudentie, voor ieder die met de Wabo te maken heeft. Hierbij worden de hoofdstukken van de wet gevolgd. De Wabo bevat de hoofdlijnen, die worden uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor).

Lees verder

Permanente bewoning van recreatiewoningen

Permanente bewoning van recreatiewoningen, handhaving & vergunningverlening bevat een bundeling aan praktische informatie voor gemeentelijk handhavers over de wijze waarop een handhavingsdossier opgebouwd kan worden dat de toetst der kritiek van de Raad van State kan doorstaan. De overtreders, de verschillende bewijsvormen, de controles door de toezichthouder en enkele aandachtspunten bij het opleggen van een last onder dwangsom komen aan de orde. Maar ook de persoonsgebonden omgevingsvergunning wordt behandeld en de daarop betrekking hebbende VNG-beleidsregel.

Lees verder

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

In het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw, op weg naar het Omgevingsrecht wordt alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, Chw en de uitvoeringswetgeving hierbij) behandeld. Het Handboek biedt ook heldere overzichten van vraagstukken aan de hand van schema’s en beantwoordt vragen die de praktijk bezig houden, zoals welk beleidsinstrument de beste keuze is voor een bepaalde praktijksituatie. Daarnaast komen grondexploitatie, planschade en handhaving aan de orde, mede in het licht van de nieuwe RUD’s. Tenslotte komen ook digitalisering, standaardisering en de nieuwe Omgevingswet aan bod.

Lees verder

Planschade en nadeelcompensatie

Planschade en nadeelcompensatie (tweede druk) gaat over de vergoeding van schade die kan ontstaan bij rechtmatig handelen van de overheid op het terrein van de ruimtelijke ordening en de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur.

Lees verder

Awb en ruimte

Awb en ruimte behandelt de belangrijkste leerstukken, begrippen en procedures uit de Awb waarbij steeds de koppeling gelegd wordt tussen deze wet en de praktijk van diegene die werkzaam is in het ruimtelijk ordeningsrecht.

Lees verder

Handboek Afvalstoffenrecht

In het Handboek Afvalstoffenrecht wordt de relevante wet- en regelgeving overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. In het handboek wordt ingegaan op de Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn afvalstoffen, Evoa, Eural e.d.) en hun doorwerking in de nationale wet- en regelgeving (Wet milieubeheer en diverse AMvB’s en ministeriele regelingen).

Lees verder

Verhuur van zorgvastgoed

In Verhuur van zorgvastgoed brengen de auteurs de juridische problematiek die speelt bij de verhuur van zorgvastgoed terug tot de basis. Aan de orde komen onder andere: de financiering van zorgvastgoed, de huurovereenkomst en het huurprijzenrecht woonruimte. Aan de hand van voorbeelden, relevante rechtspraak en tips wordt de link met de praktijk gelegd. Door de overzichtelijke structuur kan het boek uitstekend worden gebruikt als naslagwerk.

Lees verder

Bestuursrechtspraak op thema 2016

Bestuursrechtspraak op thema biedt een actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven. Het boek brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken de actuele stand van de rechtspraak fijnmazig in kaart. Actuele en verrassende ontwikkelingen worden uitgelicht.

Lees verder

Handhaving Omgevingsrecht

In Handhaving omgevingsrecht wordt de bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht beschreven. Het gaat om de handhaving die uitgaat van bestuursorganen. Bestuursorganen hebben naast vele andere bezigheden ook de taak om de gestelde normen aan het gedrag van de burger (waaronder organisaties) te doen naleven. Deze normen zijn afkomstig van de wetgever of van de bestuursorganen zelf met het doel het gedrag van burgers en organisaties te regelen.

Lees verder

Werken met de omgevingsvisie

Werken met de omgevingsvisie biedt een praktische handleiding voor het opstellen van zo’n visie. Het gaat hierbij niet alleen over de omgevingsvisie, maar over visievorming in het algemeen. Een deel van de visievorming zal namelijk plaatshebben in het ‘omgevingsplan’ en het ‘programma’. Verder zijn de ervaringen van het Leertraject Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu meegenomen met thema’s en is een uitleg van de Omgevingswet opgenomen.

Lees verder

Handboek Milieurecht

Het Handboek Milieurecht (vierde druk) beoogt in twee delen inzicht te bieden in de belangrijkste onderdelen van het milieubestuursrecht en haar praktijk. Zowel de beginner als de ervaren geïnteresseerde wordt aan de hand van zijn heldere opzet meegenomen in het milieurecht.

Lees verder

Externe veiligheid en Ruimte

In de uitgave Externe Veiligheid en Ruimte wordt de verbrokkelde regelgeving op het gebied van externe veiligheid uitvoerig in kaart gebracht. Het boek biedt een handreiking om de overgangsfase tussen het huidige wettelijke kader voor externe veiligheid en het nieuwe systeem onder de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking zal treden, te overbruggen.

Lees verder