Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Voorwoord

Op 5 januari 2017 is het concept voor de Invoeringswet Omgevingswet (IwOw) in internetconsultatie is gegaan.

Wet van ... tot aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet).

Deze wet is nodig voor de invoering van de Omgevingswet.

Op 22 maart 2016 is de Omgevingswet aangenomen door de Eerste Kamer (Stb. 2016, 156). Deze wet moet in 2019 in werking treden. De Omgevingswet biedt een fundament voor bundeling van het omgevingsrecht in één wet en vier AMvB’s. Deze wet integreert met name de ‘gebiedsgerichte’ onderdelen van het omgevingsrecht in één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en uitvoering. De stelselherziening moet daarmee leiden tot betere mogelijkheden voor integraal beleid, tot een betere bruikbaarheid en een substantiële vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures worden korter. Deze bundeling biedt mogelijkheden tot slimme (win-win) combinaties, kostenbesparing, beperking van onderzoekslasten en betere mogelijkheden voor digitale beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken.

Het betreft de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis- en herstelwet, de Interimwet stad-en-milieubenadering, de Onteigeningswet, de Ontgrondingenwet, de Planwet verkeer en vervoer, de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterstaatswet 1900, de Waterwet, de Wegenwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet herverdeling wegenbeheer, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet inrichting landelijk gebied, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet natuurbescherming, de Wet milieu- beheer, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wrakkenwet, delen van de Monumentenwet 1988 en de Woningwet, en bepalingen uit wetgeving voor energie, mijnbouw, luchtvaart en spoorwegen die een rol spelen bij besluiten over ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Op 1 juli 2016 zijn de vier ontwerp-AMvB’s onder de Omgevingswet gepubliceerd:

  • Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit stelt rechtstreeks werkende rijksregels over activiteiten in de fysieke leefomgeving aan burgers, bedrijven en overheden in de rol van initiatiefnemer. Het gaat daarbij vooral om milieubelastende activiteiten en wateractiviteiten.

  • Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit besluit stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan activiteiten met betrekking tot bouwwerken, zoals bouwen en slopen. Dit besluit is gericht op een ieder die deze activiteiten uitvoert, in de praktijk vooral burgers en bedrijven.

  • Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dit besluit richt zich tot bestuursorganen en bevat de inhoudelijke normen voor de bestuurlijke taakuitoefening en besluitvorming.

  • Het Omgevingsbesluit (Ob). Dit besluit bevat de algemene en procedurele bepalingen voor de uitwerking van de instrumenten van de wet die voor een ieder van belang zijn, zowel voor overheden als voor bedrijven en burgers.

Deze uitgave bevat een toelichting op de Invoeringswet Omgevingswet (IwOw) en bestaat uit een Management Samenvatting en drie Romeins genummerde delen. De Management Samenvatting is overgenomen van de Memorie van Toelichting.

Deel I ‘Inleiding’ behandelt een aantal algemene onderwerpen inzake de Invoeringswet Omgevingswet. Daarbij is waar mogelijk aangesloten bij de algemene toelichting in de Memorie van Toelichting.

Deel II ‘Invoeringswet’ bevat een toelichting op de artikelen in de 12 hoofdstukken van de Invoeringswet Omgevingswet. Per artikel is de artikelsgewijze toelichting uit de Memorie van Toelichting opgenomen. Op die wijze kan de gebruiker meteen de relevante toelichting bij de betreffende artikelen lezen.

Deel III ‘Bijlagen’ bevat de volgende Arabisch genummerde bijlagen.

  • Bijlage 1: begrippen in de Omgevingswet, die ook voor de AMvB’s en de IwOw relevant zijn (Bijlage A Ow).

  • Bijlage 2: begrippen in de Memorie van Toelichting Omgevingswet.

  • Bijlage 3: lijst van Europese richtlijnen, verordeningen en besluiten, en internationale verdragen en protocollen. Gewoonlijk wordt de in deze lijst opgenomen verkorte naam in deze uitgave gebruikt.

  • Bijlagen 4-16: transponeringstabellen. Voor wetten die door de Invoeringswet Omgevingswet worden ingetrokken of ingrijpend worden gewijzigd, zijn transponeringstabellen opgesteld. Daarbij is aangegeven waar de bepalingen uit de verschillende wetten al dan niet terugkeren in de Omgevingswet dan wel de vier AMvB’s. Het betreft de Belemmeringenwet Landsverdediging, Belemmeringenwet Privaatrecht, Crisis- en herstelwet, Monumentenwet 1988 (zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van de Erfgoedwet), Ontgrondingenwet, Planwet verkeer en vervoer, Tracéwet, Waterwet, Wabo, Wet beheer rijkswaterstaatswerken (hfds. 1), Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet milieubeheer en Wet ruimtelijke ordening.

  • Bijlage 17: bevat de tekst van de Omgevingswet (Stb. 2016, 156) met daarin de wijzigingen als gevolg van hfds. 1 IwOw. De wijzigingen zijn in blauw gemarkeerd.

Aangezien waar mogelijk de letterlijke tekst van de wet of de toelichting daarop is gebruikt, is slechts spaarzaam de exacte vindplaats aangegeven. Die laat zich met de moderne tekstverwerkers en zoekmachines eenvoudig vinden.

De tekst van de Omgevingswet, de Invoeringswet Omgevingswet en de AMvB’s worden elk uitgegeven in een afzonderlijke uitgave, die waar mogelijk dezelfde indeling volgen als deze uitgave. Zodra de wetten en de AMvB’s in het Staatsblad staan, volgt een actualisatie met track records. Op deze wijze kan de gebruiker die nu kennis neemt van de wetten en ontwerp-AMvB’s straks in korte tijd bekend raken met de definitieve versies.

In deze uitgave is nog geen rekening gehouden met de aanvullingswetten voor bodem, geluid, natuur en grondeigendom. Dat gebeurt pas als die wetten zijn behandeld door het parlement. De thans (deels in het kader van de internetconsultatie) circulerende teksten zijn nog te ongewis.

De auteur houdt zich aanbevolen voor opmerkingen.

‘s-Hertogenbosch, 2017

Jan van den Broek