Weeren, Mark van

Mark van Weeren is advocaat bij Blenheim advocaten. De praktijk van Mark van Weeren richt zich op de thema’s aansprakelijkheid en verbintenissen, met nadruk op bouwrecht, juridische aspecten van op onroerend goed en ruimtelijke ordening, bestuursrecht en huurrecht.

 • Intrekking vergunning en bestuurlijke boete te zware straf

  18-04-2017

  [...] is in deze rechtszaak over intrekking vergunning van ondernemer sprake van een samenloop van een forse bestuurlijke boete en intrekking van de vergunning. Hij is kostwinner voor zijn gezin, dat [...]

  Lees verder
 • Rechter maakt sluiting horecazaak ongedaan

  05-12-2016

  [...] horeca-eigenaar spant een kort geding aan tegen de sluiting van zijn horeca-bedrijf en vraagt schorsing van het besluit tot sluiting. De horeca-exploitant huurt de (boven)woning en het café van [...]

  Lees verder
 • Recht op gezondheid ondanks schadelijke stoffen en geluidsoverlast

  30-11-2016

  [...] is een groot goed. Ook bij de aanleg van een rijksweg en wegverbreding moet de overheid dat grondrecht bewaken. Ernstige geluidhinder of emissie van schadelijke stoffen als fijnstof [...]

  Lees verder
 • Dwangsom gemeente voor herstel fundering

  14-11-2016

  [...] sprake is van een overtreding van regelgeving dan ja de gemeente een last onder dwangsom opleggen. In deze zaak gaat het om bouwregelgeving; de Woningwet en het Bouwbesluit toegespitst op de [...]

  Lees verder
 • Gelijke behandeling concurrenten bij verlenen schaarse vergunning

  08-11-2016

  [...] deze procedure voor het verlenen van een exploitatievergunning loopt niet goed volgens de rechter. De partij die bezwaar heeft gemaakt tegen de vergunning heeft in deze besluitvormingsprocedure [...]

  Lees verder
 • In kort geding nakoming overeenkomst vorderen

  17-10-2016

  [...] over opzegging exploitatieovereenkomst In deze rechtszaak (een kort geding) over exploitatie van een recreatiepark geeft de voorzieningenrechter in kort geding een voorlopig oordeel over [...]

  Lees verder
 • Wat is het doel van een exploitatieovereenkomst met de gemeente?

  29-08-2016

  [...] bestemming met exploitatieovereenkomst gemeente In een exploitatieovereenkomst heeft gemeente een inspanningsverplichting voor wijziging bestemmingsplan. Een advocaat bestuursrecht werkt [...]

  Lees verder
 • Recht op schadevergoeding na vernietiging vergunning?

  16-08-2016

  [...] deze rechtszaak over overheidsaansprakelijkheid zaak kwam de gemeente een overeenkomst voor herhuisvesting niet na De Hoge Raad heeft bepaald dat indien de aanvrager een begunstigend besluit op [...]

  Lees verder
 • Geluidsoverlast bij woonboten

  20-05-2016

  [...] 1 juli 2012 is een ligplaats voor woonschepen als geluidsgevoelig terrein aangewezen. Daarmee is de ligplaats voor een woonschip voor de toepassing van de van de Wet geluidhinder een [...]

  Lees verder
 • Weigering vergunning burgemeester onrechtmatig

  11-03-2016

  [...] vergunning onterecht volgens rechter In de horeca en bij coffeeshops kan de burgemeester een vergunning weigeren (of verlof) of een bestaande vergunning intrekken. Bijvoorbeeld als sprake [...]

  Lees verder
 • Beroep tegen intrekking vergunning

  01-03-2016

  [...] burgemeester trok de vergunning in, omdat volgens hem een 'ernstig gevaar bestond dat de exploitatievergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen'. Daarbij was voor de [...]

  Lees verder
 • Boete verhuurder na handhaving gemeente

  19-02-2016

  [...] deze zaak werd een bestuurlijke boete opgelegd van € 7.500,- aan en verhuurder wegens het zonder vergunning omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimtes (door de huurder). [...]

  Lees verder
 • Bezwaar aanwijzing monument

  01-02-2016

  [...] aanwijzing monument De procedure tot aanwijzing als monument is doorgaans geregeld in de Erfgoedverordening van de gemeente. Deze erfgoedverordening zal door de advocaat ook gecontroleerd [...]

  Lees verder
 • Handhaving coffeeshop

  27-01-2016

  [...] coffeeshop handelsvoorraad Indien in een coffeeshop een handelsvoorraad bevindt die groter is dan 500 gram dan geldt middels het coffeeshopbeleid opgesteld een handhavingsarrangement. Dat [...]

  Lees verder
 • Verbouwing zonder vergunning en aansprakelijkheid verkoper

  24-Apr-2017

  Verbouwen zonder vergunning kan een tot aansprakelijkheid verkoper leiden na verkoop van de woning. Als de koper geen weet heeft dat (een deel van) de woning zonder bouwvergunning (omgevingsvergunning) is gebouwd dan heeft hij en vordering tegen de verkoper. Koper van een woning in beginsel, behoudens andersluidende afspraken, ervan mag uitgaan dat de bouw van de woning of een verbouwing destijds is geschied met inachtneming van de op dat moment geldende voorschriften, ook als die voorschriften niet direct betrekking hebben op gebruiksbepalende eigenschappen of veiligheidsaspecten van de woning. In de rechtspraak is de regel ook toegepast op bouwen in afwijking van het Bouwbesluit respectievelijk de (toenmalige) bouwverordening. Soms gaat het om een combinatie van het ontbreken van een bouwvergunning en het niet voldoen aan andere voorschriften, die aan het verkrijgen van een vergunning in de weg zouden kunnen staan.

  Lees verder
 • Eeuwigdurende erfpacht Amsterdam, een dure optie

  27-Jan-2017

  Erfpachtadvocaat Mark van Weeren geeft in deze blog de aspecten aan die de gemeente zelf niet noemt bij het voorstel eeuwigdurende erfpacht in te voeren. Het is een vrijwillig keuze om de canon eeuwigdurend af te kopen, alleen niet bij uitgifte van nieuwe erfpachtrechten. De keuze voor degene die nu al erfpachter is: jaarlijkse canonbetaling na afloop van uw huidige tijdvak of afkoop van de canon in één keer op het moment van overstappen. Kijk eerst wat nu het financiële plaatje is op basis van het lopende erfpachtcontract. Daarvoor kijk je in ieder geval naar (1) (rest)duur van het lopende tijdvak (2) het eerstvolgende herzieningsmoment.

  Lees verder
 • Verborgen gebrek woning

  1-Jan-2017

  Verborgen gebreken bij koopwoningen zijn regelmatig onderwerp van procedures. Als advocaat vastgoedrecht hebben wij veel ervaring met verborgen gebreken en aansprakelijkheid van de verkoper van de woning. Ons advocatenkantoor krijgt veel vragen over een gebrek aan de woning dat de koper pas na overdracht van de woning ontdekt. Enige vuistregels van onze advocaat vastgoed die gelden bij een verborgen gebrek in een woning, zijn de volgende.

  Lees verder
 • Onrechtmatige inval en sluiting bedrijf

  19-Sep-2016

  Een inval in een bedrijf heeft soms grote gevolgen. Er kan een strafzaak volgen en sluiting van het bedrijf kan gelast worden door de politie of de gemeente. Indien de verdenking onterecht is, de inval niets oplevert dan is de vraag of sluiting van het bedrijf wel terecht is.

  Lees verder
 • Procedure zienswijze bij voornemen besluit handhaving

  12-Sep-2016

  Een advocaat bestuursrecht kan zienswijze indienen tegen voornemen tot een boete. Een bestuursorgaan kan een dwangsom, bestuurlijke boete of bestuursdwang opleggen. Alvorens een besluit tot dergelijke handhaving op te leggen, dient het voornemen tot het opleggen van de bestuurlijke boete, dwangsom of bestuursdwang kenbaar gemaakt te worden aan de overtreder. Deze heeft het recht een zienswijze tegen het voornemen tot het besluit in te dienen. In de praktijk wordt ook vaak een informele waarschuwing gegeven bij een overtreding. Daarbij geeft het bestuursorgaan dan aan dat er een bestuurlijke boete, dwangsom of bestuursdwang kan volgen, indien de overtreding niet wordt beëindigd.

  Lees verder
 • Bibob advies en weigering vergunning

  12-Sep-2016

  De gemeente mag niet een Bibob advies klakkeloos overnemen. Regelmatig grijpt de rechter in indien wegens weigering van een vergunning gebaseerd op een Bibob advies; lees ook weigering exploitatievergunning horeca. 1) Ingevolge artikel 3:9 Awb dient het bestuursorgaan, indien een besluit berust op een onderzoek naar feiten en gedragingen dat door een adviseur is verricht (bureau Bibob), zich ervan te vergewissen dat dit onderzoek op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. Weliswaar mag een bestuursorgaan, gelet op de expertise van het LBB, in beginsel van het advies van dit Bureau uitgaan, maar dit neemt niet weg dat een bestuursorgaan zich ervan moet vergewissen dat het advies en het daartoe ingestelde onderzoek naar de feiten op zorgvuldige wijze tot stand gekomen is en dat de feiten de conclusie kunnen dragen.

  Lees verder
 • Vernieuwing erfpacht Amsterdam

  20-Sep-2015

  Dat is de bedoeling van eeuwigdurende erfpacht die de gemeente Amsterdam wil gaan invoeren. De mogelijkheid van eeuwigdurende efapcht (eenmalig voor altijd afkopen van de betalinverplichting, de canon) wordt toegevoegd aan de bestaande “erfpachtproducten” van de Gemeente Amsterdam. De vergoeding voor erfpacht (canon) die de erfpachter betaalt voor het gebruik van de erfpacht grond elke 30 of 50 jaar opnieuw vastgesteld. Wanneer bij eeuwigdurende erfpacht voor een erfpachter mogelijk wordt dan wordt de canon slechts eenmalig vastgesteld. Daartoe wordt de grondwaarde bepaald. Op basis van de grondwaarde en het toepasselijke canonpercentage wordt bepaald welke canon u moet betalen en deze staat dan voor altijd (eeuwigdurende) vast.

  Lees verder
 • Wat mag koper woning verwachten bij koop

  8-Sep-2015

  Uitgangspunt is dat de woning aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten.

  Lees verder
 • Ontbinding koopcontract woning en teruglevering woning aan verkoper

  16-Mar-2015

  In de verkoopbrochure van de verkoper is onder meer opgenomen “dubbele schuivende glaswanden aan de voorzijde zorgen voor veel licht en stilte in het huis” en dat het pand is gelegen “aan rustige weg”. Geen geluidsoverlast denk je dan als koper. De koper heeft aan verkoper gemeld dat een belangrijke rol speelt wat het niveau van de geluidsisolatie van het pand ten opzichte van de buren. De verkoper heeft niets vermeld over de geluidsoverlast van het naastgelegen studentenhuis. Het koopcontract wordt getekend met de standaardclausule over informatie van verkoper: “Verkoper staat er voor in, dat hij aan koper al die inlichtingen heeft verschaft, die ter kennis van koper behoren te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden, door verkoper niet behoeven te worden verstrekt.”

  Lees verder
 • Verzoek handhaving en sluiting bedrijf

  14-Mar-2015

  De overheid kan een bedrijf sluiten dat in strijd handelt met de verleende vergunning. Een bedrijf dient de vergunningvoorschriften strikt na te leven. Als een bedrijf geur of stank verspreid kunnen omwonenden een klacht indienen bij de gemeente en een verzoek tot handhaving indien. In deze zaak deed een buurman een verzoek tot handhaving tegen een pluimveehouderij. De gemeente stelt dat de het bedrijf handelt in strijd met haar omgevingsvergunning en met de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). De Wgv richt zich tot het bevoegd gezag en biedt geen rechtstreekse grondslag voor handhavend optreden. Sluiting van het bedrijf dreigt. De advocaat voert verweer. De rechter steekt in deze zaak een stokje voor de bedrijfssluiting.

  Lees verder
 • Werkt uitsluiting aansprakelijkheid bij verstrekken onjuiste informatie makelaar?

  10-Mar-2015

  De koper van een woning zal vaak afgaan of de informatie in en verkoopbrochure en realiseert zicht niet dat er een voorbehoud is gemaakt voor de juistheid daarvan en een uitsluiting (exoneratie) van aansprakelijkheid van toepassing is.

  Lees verder
 • Weigering exploitatievergunning horeca

  9-Feb-2015

  1. Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) kunnen bestuursorganen, voor zover zij bij of krachtens de wet daartoe de bevoegdheid hebben gekregen, weigeren een aangevraagde beschikking te geven dan wel een gegeven beschikking intrekken, indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om:

  Lees verder
 • Fout besluit tot sluiting bedrijf

  30-Dec-2014

  Op 12 november 2010 heeft de gemeente besloten de opslagruimte van het bedrijf (in milieuwetgeving de de inrichting genoemd) per direct te sluiten, welk besluit schriftelijk is bevestigd bij brief van 18 november 2010 gericht aan de onderneming. Als reden voor de sluiting is vermeld het opslaan van (gevaarlijke) afvalstoffen zonder omgevingsvergunning en de vrees dat deze stoffen onrechtmatig verwijderd zullen worden.

  Lees verder
 • Exploitatieverlies en exploitatieovereenkomst

  20-May-2014

  In deze zaak is sprake van een verlieslijdende exploitatie omdat een contract door de crisis teveel geld oplevert. Mag de verlieslijdende exploitant billboards weghalen omdat deze door ontwikkelingen in de reclamemarkt verliesgevend zijn? De verlieslijdende exploitant beroep zich op een clausule in de exploitatieovereenkomst om tot ontbinding van het contract te komen. De rechter moet er aan te pas komen om het contract van de verlieslijdende exploitant deels te beëindigen.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte