Veltman, Jan

Jan Veltman is advocaat (Veltman Advocatenkantoor) en houdt zich hoofdzakelijk bezig met zaken op het gebied van het algemene bestuursrecht en het omgevingsrecht.

 • Verkennings- en opsporingsonderzoek naar gasvoorkomens

  08-11-2019

  [...] gemeenteraad van Smallingerland (Drachten) stelde een bestemmingsplan vast, waarin niet alleen net als in het daarvoor geldende plan winning van diepe delfstoffen werd verboden, maar ook, in [...]

  Lees verder
 • De beoordeling van de behoefte aan woningen in een bestemmingsplan

  08-11-2019

  [...] uitspraak van de Raad van State van 6 november 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3759) is het signaleren waard, omdat de Raad daarin nog eens overweegt dat in de beschrijving van de behoefte aan woningen [...]

  Lees verder
 • Bedrijfswoning bij pluktuin

  25-10-2019

  [...] Hoorn en Oosterend (Terschelling) ligt een pluktuin van ruim twee hectare. Bezoekers kunnen daar zelf fruit, groente en bloemen plukken en afrekenen. In de uitspraak van de Raad van State van [...]

  Lees verder
 • Waterwetvergunning voor lozingen

  18-10-2019

  [...] 16 oktober 2019 wees de Raad van State in hoger beroep drie samenhangende uitspraken over o.a. een door het waterschap Limburg verleende vergunning voor lozingen vanaf het bedrijventerrein [...]

  Lees verder
 • Herstelwerkzaamheden

  13-09-2019

  [...] omwonende komt op tegen de gecoördineerde besluiten tot vaststelling van een bestemmingsplan en de verlening van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning. De enige beroepsgrond betrof [...]

  Lees verder
 • Gelijkheidsbeginsel en rechtszekerheid

  06-09-2019

  [...] gebeurt niet vaak dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel, al is het maar impliciet, succes heeft. Alleen al daarom is de uitspraak van de Raad van State van 4 september 2019 [...]

  Lees verder
 • Beperkingen aan een winkelcentrum: Dienstenrichtlijn

  30-08-2019

  [...] uitspraak van de Raad van State van 28 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2839) betreft een zaak die eerder is aangehouden in afwachting van het arrest van het Hof van Justitie van de EU over de [...]

  Lees verder
 • Kan een melding leiden tot verworven rechten?

  30-08-2019

  [...] agrariër deed in februari 2015 een melding bij B en W van Boxmeer op grond van het Activiteitenbesluit voor een uitbreiding en verandering van zijn veehouderij. De dierbezetting waarvoor de [...]

  Lees verder
 • Maatwerkvoorschriften met het oog op een toekomstige situatie

  23-08-2019

  [...] exploitant van een boten- en caravanstalling met bijbehorende werkplaatsen in Koudekerk a/d Rijn stelde beroep in tegen aan hem opgelegde maatwerkvoorschriften. Die maatwerkvoorschriften legden [...]

  Lees verder
 • De omschrijving van het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’

  23-08-2019

  [...] begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ is zoals bekend gedefinieerd in het Besluit omgevingsrecht. Maar het staat de gemeenteraad vrij om in de planregels een eigen definitie van dit begrip op te nemen, [...]

  Lees verder
 • Evenementenvergunning: toegestane geluidhinder onaanvaardbaar

  12-07-2019

  [...] burgemeester van Oss vergunde in 2017 twee evenementen op de locatie Eikenboomgaard met een duur van vier respectievelijk zes dagen tot – soms – 02.00 uur in de nacht. Het ging om pop- en [...]

  Lees verder
 • Parkeernormen ook van toepassing bij legaliserende vergunning

  12-07-2019

  [...] bewoonster van een bovenwoning in Almere kwam op tegen twee omgevingsvergunningen, waarmee onder haar woning gelegen café’s in planologische zin werden gelegaliseerd. De uitspraak van de Raad van [...]

  Lees verder
 • Verplichte mogelijkheid van ontheffing van Omgevingsverordening?

  12-07-2019

  [...] Reduzum, een dorpje in de gemeente Leeuwarden, staat al twintig jaar een windturbine die drie dorpen van stroom voorziet. De dorpsbewoners, daarin gesteund door de gemeente, wilden deze vervangen [...]

  Lees verder
 • Persoonsgebonden overgangsregeling voor bewoners recreatiewoningen

  05-07-2019

  [...] het recreatiepark Yn ‘e Lijte’ in Grouw staan zo’n 200 recreatiewoningen, waarvan er 35 permanent worden bewoond. De raad van Leeuwarden legaliseerde dit gebruik door in het bestemmingsplan een [...]

  Lees verder
 • Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

  05-07-2019

  [...] tegen een besluit tot plaatsing van ORAC’s, oftewel ondergrondse restafvalcontainers (een besluit op grond van de gemeentelijke Afvalstoffenverordening) heeft niet vaak succes. Alleen al [...]

  Lees verder
 • Instemmingsbesluit gaswinning opnieuw vernietigd

  05-07-2019

  [...] de flits van 17 november 2017 signaleerden we al de vernietiging van het instemmingsbesluit van de Minister van EZ met het gaswinningsplan van de NAM wegens forse kritiek op de gemaakte [...]

  Lees verder
 • Grenswaarden en meetonzekerheid

  31-05-2019

  [...] de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1737) is de vraag aan de orde hoe het bevoegd gezag bij de handhaving van een grenswaarde voor emissie invulling moet geven [...]

  Lees verder
 • Vergistingsinstallatie: gevolgen van enige betekenis

  31-05-2019

  [...] omwonende van een nog te bouwen vergistingsinstallatie stelt beroep in tegen een daarvoor verleende omgevingsvergunning milieuneutrale verandering. De enkele jaren eerder verleende [...]

  Lees verder
 • Bodembescherming: wie moet saneren?

  31-05-2019

  [...] Staten van Zuid-Holland namen een zogenoemde beschikking ‘ernst en spoed’ (artikel 29 en 37 van de wet bodembescherming) voor een schietterrein van Defensie, dat in gebruik is bij een [...]

  Lees verder
 • Toepassing Brochure Bedrijven en Milieuzonering

  19-04-2019

  [...] uitspraak van de Raad van State van 17 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1265) is het signaleren waard wegens de overwegingen over de toepassing van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. [...]

  Lees verder
 • Uitsluiting van vergunningvrij bouwen

  19-04-2019

  [...] het bestemmingsplan "Oude Tempel" van de gemeente Soest liep het daarentegen slechter af. De Raad van State vernietigde in zijn uitspraak van 17 april jl. (ECLI:NL:RVS:2019:1257) dit plan, [...]

  Lees verder
 • Grenzen aan de regeling van verkeer in de omgevingsvergunning en de algemene zorgplicht

  19-04-2019

  [...] 23 mei 2017 vormen het Sophia Kinderziekenhuis, het Erasmus MC en de Medische Faculteit van de Universiteit Rotterdam één inrichting onder de naam Erasmus MC. In de daarvoor verleende [...]

  Lees verder
 • Besluit tot toepassing coördinatieregeling exceptief getoetst

  12-04-2019

  [...] 3.30 van de Wro bepaalt dat de gemeenteraad de besluitvorming over een bestemmingsplan en/of een omgevingsvergunning en andere besluiten kan coördineren. Die coördinatie, nader geregeld in [...]

  Lees verder
 • Beoordelingsruimte bij geluidsnormen

  01-04-2019

  [...] en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon verleenden een omgevingsvergunning milieu voor het veranderen en in werking hebben van een agrarische inrichting (pluimveehouderij en [...]

  Lees verder
 • Heeft een geluidsrapport normerende werking?

  22-03-2019

  [...] en wethouders van Dongeradeel verleenden een omgevingsvergunning voor een melkveehouderij c.a., maar vonden het niet nodig om daarin ook de geluidsniveaus te begrenzen die konden [...]

  Lees verder
 • Het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ bij een geitenhouderij

  08-03-2019

  [...] en wethouders van Roerdalen verleenden een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (zoals bekend omvat deze alleen een oordeel over de vraag of een milieueffectrapport moet worden [...]

  Lees verder
 • Uitbreiding varkenshouderij, de Wet geurhinder en veehouderij en directe ammoniakschade

  01-03-2019

  [...] 3 van de Wet geurhinder en veehouderij (WGV) bepaalt dat een uitbreiding van een veehouderij niet wordt vergund, als de wettelijke geurnormen worden overschreden. Maar dit is anders als de [...]

  Lees verder
 • Een studentenflat in het groen en bij een begraafplaats (voorwaardelijke verplichting, relativiteit)

  18-02-2019

  [...] gemeenteraad van Utrecht stelde een bestemmingsplan vast voor de bouw van een studentenflat in een volgens omwonenden waardevol groengebied in de wijk Hoograven. De omwonenden betoogden in beroep [...]

  Lees verder
 • Omgevingsvergunning milieu en het evenredigheidsvereiste van de Wet BIBOB

  11-02-2019

  [...] Staten van Groningen hebben een omgevingsvergunning milieu verleend voor het veranderen van een bestaande inrichting voor de op- en overslag van bouwstoffen en afvalstoffen in de [...]

  Lees verder
 • LPG-station Purmerend: relativiteitsvereiste en prejudiciële vragen

  04-02-2019

  [...] reactie op een verzoek om intrekking van een omgevingsvergunning milieu voor een LPG-tankstation besloten B en W van Purmerend twee aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden om zo [...]

  Lees verder
 • Luchthavens voor paramotorvliegen

  18-01-2019

  [...] paramotorvliegen heeft men niet meer nodig dan een kleine motor en een parachute. Beide worden vastgemaakt aan de vliegenier en deze hoeft daarna nog maar een korte aanloop te nemen om vrij als [...]

  Lees verder
 • Wie is belanghebbende bij APV-evenementenvergunning (gevolgen van enige betekenis)

  11-01-2019

  [...] burgemeester van Hilvarenbeek verleent elk jaar weer een evenementenvergunning voor het hardcorefestival Decibel Outdoor, drie dagen lang tot diep in de nacht. In het daartegen ingestelde beroep [...]

  Lees verder
 • Mestverwerking

  30-11-2018

  [...] uitspraak AbRvS 28 november (ECLI:NL:RVS:2018:3885) over een omgevingsvergunning bouwen en milieu voor een varkenshouderij annex mestverwerker is om twee redenen de moeite waard. In de eerste [...]

  Lees verder
 • Een nulopname van gebouwen verplicht bij gaswinning

  30-11-2018

  [...] mijnbouwmaatschappij Vermilion heeft een concessie voor de winning van gas in de gemeente Weststellingwerf. Maar winning is pas mogelijk als de Minister van Economische Zaken en Klimaat zijn [...]

  Lees verder
 • Persoonsgebonden overgangsrecht en het EVRM

  19-11-2018

  [...] gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug regelde de permanente bewoning van een woonwagen met een persoonsgebonden overgangsrecht in het bestemmingsplan. De betrokken regeling hield in dat de [...]

  Lees verder
 • Mestvergistingsinstallatie: wie is bevoegd?

  09-11-2018

  [...] bewoners van de wijk Klinkenvlier in Coevorden ondervinden hinder van een melkveehouderij en een bijbehorende vergistingsinstallatie, waarin zowel mest als zogeheten co-producten (biomassa) [...]

  Lees verder
 • Maatwerkvoorschrift geluid: alleen in bijzondere en incidentele situaties

  26-10-2018

  [...] recyclingbedrijf op een industrieterrein in Leek (Groningen) had in 2009 een vergunning op grond van de Wet milieubeheer gekregen met daarin betrekkelijk strenge geluidsnormen. Maar vanaf 1 [...]

  Lees verder
 • Mestbewerking: vergunning- en mer-beoordelingsplicht

  05-10-2018

  [...] zijn uitspraak van 3 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3201) oordeelde de Raad van State over het hoger beroep van de Dorpsraad Buggenum. Die kwam op tegen de verlening van een omgevingsvergunning [...]

  Lees verder
 • Buiten behandeling laten van een gefaseerde aanvraag

  05-10-2018

  [...] en wethouders van Gemert-Bakel lieten een aanvraag om een omgevingsvergunning eerste fase (milieu) en een aanvraag om een omgevingsvergunning tweede fase (bouwen en afwijken [...]

  Lees verder
 • Wanneer moet de raad rekening houden met een particulier initiatief?

  14-09-2018

  [...] raad van Uden stelde een bestemmingsplan vast en kende daarbij aan een installatiebedrijf een bouwoppervlakte van 257 m2 toe. De buurman, een houtbewerkingsbedrijf kreeg echter 400 m2 toebedeeld. [...]

  Lees verder
 • APV-exploitatievergunning voor horecabedrijf: geluidhinder weegt mee

  06-07-2018

  [...] in Amersfoort welbekende en vooral onder scholieren populaire discotheek De Karseboom aan het Lieve Vrouwekerkhof moest na een conflict met de verhuurder het veld ruimen. Enkele maanden later [...]

  Lees verder
 • Afspraken tussen ontwikkelaar en omwonenden binden de raad niet

  20-04-2018

  [...] raad van Opsterland stelde voor de gefaseerde vernieuwing van het woon-zorgcomplex De Wissel in Beetsterzwaag in 2013 een bestemmingsplan vast. Daarna, in 2016, stelde de raad voor de volgende [...]

  Lees verder
 • Voldoen aan geluidsnormen Activiteitenbesluit is goede ruimtelijke ordening (?)

  23-03-2018

  [...] Weerselo vindt elke zaterdag de Weerselose Markt plaats, een deels overdekte warenmarkt waar ook muziekoptredens plaatsvinden. Burgemeester en wethouders van Dinkelland verleenden aan de [...]

  Lees verder
 • Rijksinpassingsplan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

  23-02-2018

  [...] besluitvorming over de aanleg van het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer (50 turbines met een gezamenlijk vermogen van ca. 150 MW) heeft de afgelopen jaren tot veel commotie geleid. Het [...]

  Lees verder
 • Geluidgrenswaarden bij wegen niet zelfstandig handhaafbaar

  23-02-2018

  [...] aantal inwoners van Hoogkarspel verzocht Burgemeester en wethouders van Stede Broec om handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast die zij ondervonden van de provinciale weg N506. Zij [...]

  Lees verder
 • Voorwaardelijke verplichtingen in een bestemmingsplan

  16-02-2018

  [...] haar tussenuitspraak van 14 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:474) onderstreept de Afdeling nog eens dat het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in een bestemmingsplan niet nodig is, als [...]

  Lees verder
 • Inrichtingenbegrip van de Wet milieubeheer: afvalinzameling op een recreatieterrein

  12-01-2018

  [...] omwonende verzocht Burgemeester en wethouders van Zundert om handhavend op te treden tegen het gebruik van een afvalinzamelpunt op het recreatiepark Patersven. Dit park bestaat uit 420 [...]

  Lees verder
 • Geluidgrenswaarden voor een evenemententerrein

  15-12-2017

  [...] van het stadsdeel Leidsche Rijn (Utrecht) kwamen bij de Afdeling op tegen de door de raad vastgestelde planregeling voor het Castellum, een nagebouwd Romeins fort waarvan het binnenterrein [...]

  Lees verder
 • Geurhinder en veehouderij

  15-12-2017

  [...] aanleiding van klachten over geurhinder besloten Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel om de omgevingsvergunning van een vleeskuikenbedrijf te actualiseren (artikel 2.31 van de Wabo). [...]

  Lees verder
 • Het belanghebbende-begrip gebouw: gevolgen van enige betekenis

  29-11-2017

  [...] en wethouders van Venray verleenden in twee fasen (artikel 2.5 Wabo) een omgevingsvergunning voor een mestscheidingsinstallatie. De vergunning eerste fase betrof de activiteit milieu. [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte